Aktualności

Główna treœść strony

INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Data umieszczenia:

INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW


1. Warunek podstawowy sprzedaży napojów alkoholowych

Każdy przedsiębiorca, który zamierza w ramach prowadzonej działalności dokonywać obrotu napojami alkoholowymi, winien posiadać stosowne zezwolenie. Wszelkie aspekty dotyczące tego rodzaju działalności uregulowane są w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473 z późn. zm.)

Aby móc sprzedawać alkohol, konieczne jest spełnianie następujących warunków:
• posiadanie ważnego zezwolenia;
• uiszczanie corocznych opłat za korzystanie z zezwolenia;
• zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających
odpowiednie zezwolenie na ich sprzedaż hurtową;
• okazywanie przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych
odpowiedniego dowodu potwierdzającego dokonanie opłaty;
• posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży (np. umowa najmu, umowa dzierżawy, akt notarialny);
• wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu;
• zgłaszanie organowi zezwalającemu wszelkich zmian stanu faktycznego i prawnego, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany (np. zmiana nazwy firmy, adresu siedziby głównej firmy, zmiana składu wspólników spółki cywilnej, zmiany w zakresie tytułu prawnego do lokalu);
• prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone przez Radę Gminy Jabłonna;
• przestrzeganie innych zasad i warunków określonych przepisami prawa.

2. Rodzaje zezwoleń

Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych może być prowadzona tylko i wyłącznie na podstawie zezwolenia wydanego przez prezydenta, burmistrza lub wójta właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży. Dodać należy natomiast, iż obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18 % alkoholu może być prowadzony tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18 % alkoholu zezwolenie wydaje marszałek województwa.

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną alkoholu składany jest w tej gminie, na obszarze której znajduje się punkt sprzedaży alkoholu.

Ze względu na zawartość alkoholu w napoju wydawane są trzy odrębne rodzaje zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:
• do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo;
• od 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa);
• powyżej 18% zawartości alkoholu.
Przedsiębiorca podający lub sprzedający mieszaniny napojów alkoholowych sporządzane na miejscu z wykorzystaniem napojów alkoholowych wyżej oprocentowanych winien posiadać zezwolenia na sprzedaż alkoholi, które zostały wykorzystane do przygotowania takiego napoju.

Ze względu na charakter sprzedaży wydawane są zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:
• do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia);
• do spożycia poza miejscem sprzedaży (handel detaliczny);
• jednorazowe (dot. imprez na otwartym powietrzu);

Zezwolenia wydawane są na czas oznaczony:
• nie krótszy niż 4 lata - w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży;
• nie krótszy niż 2 lata - w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży;
• do 2 dni - w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia podczas imprez na otwartym powietrzu.

3. Procedura uzyskania zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych

Zezwolenie wydawane jest na podstawie pisemnego wniosku przedsiębiorcy.

Wniosek
Wniosek o wydanie zezwolenia zawiera:
1) oznaczenie rodzaju zezwolenia;
2) oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania;
3) numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej;
4) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);

5) przedmiot działalności gospodarczej;
6) adres punktu sprzedaży;
7) adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego).

Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć następujące dokumenty:
1. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych;
2. zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;
3. decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 65).

WSZYSTKIE POLA WNIOSKU MUSZĄ BYĆ WYPEŁNIONE !!! 

Sposób załatwienia sprawy
Każdy wniosek po jego złożeniu poddany jest wstępnemu sprawdzeniu pod kątem jego kompletności, a następnie opiniowany jest przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .
Komisja wydaje postanowienie, w którym dokonuje analizy usytuowania lokalu, w którym ma się znajdować wnioskowany punkt sprzedaży napojów alkoholowych, pod kątem zgodności jego usytuowania z zasadami określonymi w:
Uchwale Nr XLVII/ 423 / 2006 Rady Gminy Jabłonna z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych a także zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Jabłonna.
• Uchwale Nr XXXIV/354/2013 – w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/423/2006 Rady Gminy Jabłonna z dnia 18 stycznia 2006r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych , a także zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Jabłonna,


Po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji wydawane jest zezwolenie.

Termin odpowiedzi: do miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Opłaty

Wniosek o wydanie zezwolenia oraz załączniki do wniosku nie podlegają opłacie skarbowej.
Przed odebraniem zezwolenia przedsiębiorca winien dokonać opłaty za korzystanie z niego. Opłatę wnosi się na rachunek: Urząd Gminy Jabłonna BS O/Jabłonna Nr 09 8013 1016 2002 0009 7014 0001

Przedsiębiorca, który rozpoczyna działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży alkoholu (bądź przedsiębiorca, który uruchomił nowy punkt sprzedaży alkoholu) dokonuje opłaty rocznej (za rok kalendarzowy) wynoszącej:
• 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;
• 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa;
• 2.100 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu;
przy czym w przypadku, kiedy zezwolenie rozpoczyna się w trakcie roku kalendarzowego (np. od 1 kwietnia), opłata liczona jest proporcjonalnie za dni kalendarzowe roku, w których zezwolenie obowiązuje.

O opłatach obowiązujących w kolejnych latach ważności zezwolenia mowa jest w punkcie 4.

Zezwolenia jednorazowe

Przedsiębiorca, który chce dokonywać sprzedaży alkoholu podczas imprezy na otwartym powietrzu (tzw. zezwolenie jednorazowe), musi spełniać jeden podstawowy warunek: posiadać ważne zezwolenie na sprzedaż alkoholu. W przypadku przedsiębiorcy działającego poza terenem gminy do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć:
• kserokopię stałych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
• kserokopię dowodu wpłaty ostatniej raty bądź kserokopię zaświadczenia właściwego urzędu gminy o dokonanej opłacie za korzystanie z zezwolenia.
Przed odebraniem zezwolenia przedsiębiorca winien dokonać opłaty za korzystanie z tego zezwolenia w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń.
Kwota opłaty w wysokości odpowiednio:
- 43,75 złotych - na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5% oraz na piwo.
- 43,75 złotych - na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa).
- 175,00 złotych - na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu.

Termin wniesienia opłaty: przed wydaniem zezwolenia.

4. Obowiązki sprzedawcy

Każdy przedsiębiorca sprzedający alkohol musi spełniać każdego roku dwa podstawowe obowiązki:
• złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim;
• wnieść na rachunek Urzędu Gminy Jabłonna opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia, przy czym istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty.
Przekroczenie terminu wniesienia opłaty skutkuje wygaśnięciem zezwolenia.

Oświadczenie
Pisemne oświadczenie o wysokości sprzedaży alkoholu za rok poprzedni stanowi podstawę do obliczenia wysokości opłaty w roku bieżącym. Wartość sprzedaży obliczana jest oddzielnie dla każdego rodzaju alkoholu. Dodać należy, że przedsiębiorcy, posiadający w tym samym punkcie dwa rodzaje zezwoleń (do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza nim, np. sklep z ogródkiem piwnym), składają oddzielnie dwa oświadczenia (oddzielnie na działalność gastronomiczną i oddzielnie na handlową). Oświadczenie składa się w bezwzględnie nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia. Nie istnieje możliwość przywrócenia terminu do złożenia oświadczenia.

Opłaty
Wysokość opłaty za korzystanie z zezwoleń uzależniona jest od zadeklarowanej w złożonym oświadczeniu wartości sprzedaży alkoholu w roku poprzednim.
Opłaty dokonuje się w bezwzględnie nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia i, podobnie jak w przypadku oświadczenia, nie istnieje możliwość przywrócenia terminu do zapłaty.
Przedsiębiorca ma możliwość dokonania opłaty rocznej w trzech równych ratach:
• termin zapłaty I raty - do 31 stycznia;
• termin zapłaty II raty - do 31 maja;
• termin zapłaty III raty - do 30 września.

W roku nabycia bądź utraty ważności zezwolenia nie istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty; opłata dokonywana jest w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. Sposób obliczania opłaty podano w punkcie 3.

Zaświadczenia o dokonanej opłacie
Z dniem 1 lipca 2011 r. przedsiębiorcy nie mają obowiązku posiadania zaświadczenia wydanego przez gminę, potwierdzającego dokonanie opłaty. Podstawa prawna zmiany: art. 5 pkt. 4 lit. b ustawy z 25 marca 2011 roku o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (t. j. Dz. U. z 2011 Nr 106 poz. 622 ze zmianami).

POUCZENIE


1. Oświadczenie należy złożyć w Urzędzie Gminy w Jabłonnie do 31 stycznia.

2. Opłata wnoszona jest na rachunek: Urząd Gminy Jabłonna BS O/Jabłonna
Nr 09 8013 1016 2002 0009 7014 0001


3. Wartość sprzedaży –kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego (art. 2¹ pkt 8 ustawy z dnia 26 października 1982 roku wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).

4. Opłata roczna za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi:
a) alkohol do 4,5% oraz piwo:
● jeśli wartość sprzedaży w roku 2015 wyniosła do 37.500 zł – opłata - 525 zł
● jeśli wartość sprzedaży w roku 2015 przekroczyła 37.500 zł - opłata stanowi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
b) alkohole powyżej 4,5 % do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa):
● jeśli wartość sprzedaży w roku 2015 wyniosła do 37.500 zł - opłata – 525 zł
● jeśli wartość sprzedaży w roku 2015 przekroczyła 37.500 zł - opłata stanowi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
c) alkohole powyżej 18%:
● jeśli wartość sprzedaży w roku 2015 wyniosła do 77.000 zł - opłata - 2.100 zł
● jeśli wartość sprzedaży w roku 2015 przekroczyła 77.000 zł - opłata stanowi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

5. Przedsiębiorcy, których zezwolenia utrzymują ważność przez cały 2016 rok - mogą wnosić opłatę w trzech równych ratach do 31 stycznia, do 31 maja, do 30 września 2016 roku.

6. Przedsiębiorcy, których zezwolenia tracą ważność w ciągu danego roku - wnoszą opłatę do 31 stycznia w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia (opłata wyliczona w dniach).

7. W przypadku gdy przedsiębiorca nie złoży oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w terminie do 31 styczna. – zezwolenie wygasa jeśli przedsiębiorca nie złoży oświadczenia w ciągu dodatkowych 30 dni ( termin liczony od 31 stycznia) wraz z jednoczesnym dokonaniem dodatkowej opłaty w wysokości 30% opłaty podstawowej za dany rodzaj zezwolenia.

8. W przypadku gdy przedsiębiorca nie zapłaci w terminie do 31 stycznia, 31 maja lub 30 września kolejnej raty opłaty za korzystanie z zezwolenia – zezwolenie wygasa jeśli przedsiębiorca nie dokona w terminie 30 dni (30 dni liczone od 31 stycznia, 31 maja, 30 września) opłaty powiększonej o 30% należnej opłaty. Dodatkowa 30% opłata jest liczona od wyliczonej opłaty ratalnej dla każdego zezwolenia.

9. W przypadku przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkoholowych - zezwolenie na sprzedaż alkoholu cofa się, a przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o nowe zezwolenie po upływie 3 lat od daty uprawomocnienia się decyzji o cofnięciu zezwolenia.

5. Warunki sprzedaży, cofnięcie i wygaśnięcie zezwoleń, przepisy karne

Warunki sprzedaży

• Zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości, osobom do lat 18, na kredyt lub pod zastaw. W przypadku wątpliwości co do pełnoletności nabywcy sprzedający lub podający napoje alkoholowe uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy.
• Zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i domów studenckich, na terenie zakładów pracy oraz miejsc zbiorowego żywienia pracowników, w miejscach i czasie masowych zgromadzeń, w środkach i obiektach komunikacji publicznej oraz w obiektach zajmowanych przez organy wojskowe i spraw wewnętrznych, jak również w rejonie obiektów koszarowych i zakwaterowania przejściowego jednostek wojskowych.
• Zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów zawierających więcej niż 18 % alkoholu w ośrodkach szkoleniowych.
• Zabrania się sprzedaży i podawania napojów zawierających więcej niż 18 % alkoholu w domach wypoczynkowych.
• Sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów zawierających więcej niż 4,5 % alkoholu może się odbywać na imprezach na otwartym powietrzu tylko za zezwoleniem i tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
• W innych niewymienionych miejscach, obiektach lub na określonych obszarach gminy, ze względu na ich charakter, rada gminy może wprowadzić czasowy lub stały zakaz sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych.

Cofnięcie zezwolenia
Zezwolenie na sprzedaż alkoholu może zostać cofnięte w przypadku:
• nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności:
1. sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw;
2. sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z naruszeniem zakazów sprzedaży, podawania i spożywania napojów zawierających więcej niż 18 % alkoholu w ośrodkach szkoleniowych;
• powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego;
• wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł;
• przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wysokości sprzedaży alkoholu za rok poprzedni;
• popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie;
• orzeczenia, wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo wobec osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.

Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej, niż po upływie 3 lat od wydania decyzji o jego cofnięciu.

Wygaśnięcie zezwolenia oraz zezwolenie na wyprzedaż
Zezwolenie wygasa w przypadku:
• likwidacji punktu sprzedaży;
• upływu terminu ważności zezwolenia;
• zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży;
• zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej;
• niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych
w roku poprzednim do dnia 31 stycznia lub niedokonania opłaty w ustawowo określonych
wysokościach i terminach.
W ostatnim przypadku przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygasło, może wystąpić o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej, niż po upływie 6 miesięcy od wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.
Na wniosek przedsiębiorcy, którego zezwolenie wygasło, organ zezwalający może wydać zezwolenie z określeniem terminu na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych. Termin określony w zezwoleniu na wyprzedaż nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia.
Opłata za wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów
alkoholowych, wnoszona na rachunek gminy, wynosi:
• 1,4 % wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa;
• 1,4 % wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa);
• 2,7 % wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.

• Przedsiębiorca, który otrzymał zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu ważności zezwolenia na wyprzedaż.
 • Centrum Kultury i Sportu
 • Gminne Centrum Informacji
 • Jezioro Zegrzyńskie
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnie
 • Bezpłatna Szkoła Rodzenia
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • Legion Klub HDK PCK
 • Planowane Wyłączenia Prądu
 • Turystyczny Szlak Patriotyczny Polski Walczącej
 • 32 Wieliszewski Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej
 • Gaz System
 • Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie
© 2002-2015 Urząd Gminy w Jabłonnie
Zawartość merytoryczna: MICHAŁ SMOLIŃSKI, e-mail: promocja@jablonna.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Aktualizacja tech: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl