Aktualności

Główna treœść strony

Wycinka drzew i krzewów – nowe zasady obowiązujące od 17 czerwca 2017 r.

Data umieszczenia:

Zgodnie ze zmianami jakie wprowadziła ustawa z dnia 11.05.2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. poz. 1074), od 17 czerwca 2017 r. został wprowadzony obowiązek zgłaszania wycinki drzew, zgodnie z poniższymi wytycznymi:

Jeśli obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza:
1) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
2) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
3) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew,
i drzewo rośnie na nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej i jest usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Zgłoszenie należy złożyć do odpowiedniego organu (wójt, burmistrz, prezydent miasta) i musi ono zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia gminny urzędnik dokona oględzin w celu ustalenia nazwy gatunku drzewa, obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
a) posiada kilka pni – obwodu każdego z tych pni,
b) nie posiada pnia – obwodu pnia poniżej korony drzewa.

Po dokonaniu oględzin organ może w terminie 14 dni, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie. Ustawa określa, że za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej albo dzień wprowadzenia do systemu teleinformatycznego. Ponadto, przed upływem 14-dniowego terminu do wniesienia sprzeciwu, możliwe będzie ubieganie się o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa.

Nowelizacja wprowadza jeszcze jeden ważny termin - po dokonaniu zgłoszenia nie można za długo zwlekać z usunięciem drzewa. W przypadku bowiem nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od oględzin konieczne będzie ponowne dokonanie zgłoszenia i cała procedura będzie musiała zostać powtórzona.

Ponadto osoby fizyczne, które usunęły drzewa na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, muszą pamiętać o tym, że jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ – wójt, burmistrz lub prezydent miasta, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

Jeżeli chodzi o pozostałe podmioty to należy pamiętać, że nadal obowiązuje je konieczność uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza:
1) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
2) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
3) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Niezależnie od tego jakie drzewa są usuwane i przez jaki podmiot, w każdym przypadku należy się upewnić czy wycinka nie narusza zakazów wobec dziko występujących gatunków zwierząt, roślin i grzybów objętych ochroną a także czy na danym terenie występuje obszar chroniony i czy nie będą naruszane obowiązujące na nim zakazy.

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa_DOC
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa_PDF
 • Centrum Kultury i Sportu
 • Gminne Centrum Informacji
 • Jezioro Zegrzyńskie
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnie
 • Bezpłatna Szkoła Rodzenia
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • Legion Klub HDK PCK
 • Planowane Wyłączenia Prądu
 • Turystyczny Szlak Patriotyczny Polski Walczącej
 • 32 Wieliszewski Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej
 • Gaz System
 • Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie
© 2002-2015 Urząd Gminy w Jabłonnie
Zawartość merytoryczna: MICHAŁ SMOLIŃSKI, e-mail: promocja@jablonna.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Aktualizacja tech: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl