Aktualności

Główna treœść strony

Rekrutacja do gminnych przedszkoli

Data umieszczenia:

Rozpoczyna się rekrutacja do placówek wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jabłonna w roku 2018/2019.

Zgodnie z zapisami art.132 ustawy-Prawo oświatowe do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonej przez gminę przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze tej gminy.

I. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych warunek niż liczba wolnych miejsc, na podstawie art. 131 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r..- Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.69 z późn. zm.) na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą,
przy czym powyższe kryteria mają jednakową wartość.

Zgodnie z art.150 ust.2 pkt.1 ustawy-Prawo oświatowe dokumentami potwierdzającymi spełnienie powyższych kryteriów są odpowiednio:
a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne,
c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą

II. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu publiczne przedszkole lub oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, w postępowaniu rekrutacyjnym na drugim etapie są brane pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr XXXII / 303/2017 Rady Gminy Jabłonna z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde kryterium i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Link do uchwały

III. Harmonogram rekrutacji, w tym terminy składania wniosków i potwierdzeń oraz ogłoszenia wyników rekrutacji ustalono w Zarządzeniu nr 14/2018 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna, kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria.Zarządzenie Wójta Gminy


Uwaga!
Rekrutacja nie dotyczy dzieci już zapisanych do przedszkoli gminnych i oddziałów w przedszkolnych w szkołach podstawowych.
W tych przypadkach wystarczające jest złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019 przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w terminie ustalonym w harmonogramie rekrutacji.


Dokumenty:
Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego (.doc)
Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego (.pdf)

Oświadczenia (.doc)
Oświadczenia (.pdf)

Potwierdzenie woli  korzystania z przedszkola
(.doc)
Potwierdzenie woli  korzystania z przedszkola  (.pdf)

Wniosek rekrutacyjny do przedszkola
(.doc)
Wniosek rekrutacyjny do przedszkola (.pdf)
 • Centrum Kultury i Sportu
 • Gminne Centrum Informacji
 • Jezioro Zegrzyńskie
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnie
 • Bezpłatna Szkoła Rodzenia
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • Legion Klub HDK PCK
 • Planowane Wyłączenia Prądu
 • Turystyczny Szlak Patriotyczny Polski Walczącej
 • 32 Wieliszewski Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej
 • Gaz System
 • Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie
© 2002-2015 Urząd Gminy w Jabłonnie
Zawartość merytoryczna: MICHAŁ SMOLIŃSKI, e-mail: promocja@jablonna.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Aktualizacja tech: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl