Aktualności

Główna treœść strony

Jest praca w Ośrodku Pomocy Społecznej

Data umieszczenia:

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie ogłasza nabór na wolne stanowisko Inspektora w wymiarze 1/2 etatu.

Nazwa i adres jednostki:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie
ul. Zegrzyńska 1, 05-110 Jabłonna

Stanowisko pracy:

Inspektor

Wymagania niezbędne
1. Obywatelstwo polskie
2. Wyksztalcenie wyższe ekonomiczne i 2 lata stażu pracy lub średnie i co najmniej 4-letni staż pracy w księgowości.
3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
4. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe
5. Znajomość i umiejętność korzystania z przepisów z zakresu ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o pracownikach samorządowych
6. Znajomość księgowości budżetowej
7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku
8. Nieposzlakowana opinia

Wymagania dodatkowe
1. Biegła znajomość ustawy o finansach publicznych i rachunkowości
2. Biegła znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej, przepisów podatkowych, płacowych oraz przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych
3. Znajomość przepisów z zakresu prawa samorządowego, KPA, zamówień publicznych
4. Znajomość zasad finansowania zadań z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz wychowawczych
5. Doświadczenie pracy w jednostce budżetowej
6. Posiadanie umiejętności sporządzania danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia
7. Znajomość programu księgowego Info-System
8. Znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych
9. Doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego
10. Nieposzlakowania opinia, wysoka kultura osobista
11. Odpowiedzialność, terminowość i dokładność w realizacji powierzonych zadań
12. Dyspozycyjność
13. Umiejętność pracy w sytuacjach stresowych

Zakres wykonywania zadań na stanowisku
1. Przygotowywanie dokumentów księgowych wymagających zapłaty do zatwierdzenia przez Główną Księgową oraz Kierownika
2. Prowadzenie ewidencji kosztów i wydatków oraz ewidencji na kontach w układzie analitycznym i syntetycznym w programie księgowym oraz sporządzanie zestawień obrotów i sald
3. Prowadzenie pozabilansowej analityki dłużników alimentacyjnych
4. Odprowadzanie i przestrzeganie terminów odprowadzania dochodów budżetowych
5. Przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych
6. Przestrzeganie przepisów bhp
7. Wykonywanie innych prac zleconych przez Kierownika

Wymagane dokumenty
1. podpisany odręcznie list motywacyjny,
2. CV. - z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4. podpisane odręcznie oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
5. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
6. kserokopie świadectw pracy dokumentujących staż pracy,
7. podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
8. podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe,
9. podpisane odręcznie oświadczenie o niekaralności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w trybie ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 168),
10. podpisane odręcznie oświadczenie o dobrej znajomości obsługi komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny),
11. podpisane odręcznie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
Praca biurowa w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie, praca związana z obsługą komputera oraz kontaktami z klientami Ośrodka. Budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.

Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko - Inspektor” w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie ( wejście u zbiegu ulic Zegrzyńskiej i Modlińskiej) lub przesłać pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Zegrzyńska 1 05-110 Jabłonna.
Termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa dnia 21 lutego 2018 r. o godz. 14.00, przy przesyłkach pocztowych decyduje data wpływu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie.
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Inne informacje:

Zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie – www.gops.jablonna.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłonnie.

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Joanna Bastecka
 • Centrum Kultury i Sportu
 • Gminne Centrum Informacji
 • Jezioro Zegrzyńskie
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnie
 • Bezpłatna Szkoła Rodzenia
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • Legion Klub HDK PCK
 • Planowane Wyłączenia Prądu
 • Turystyczny Szlak Patriotyczny Polski Walczącej
 • 32 Wieliszewski Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej
 • Gaz System
 • Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie
© 2002-2015 Urząd Gminy w Jabłonnie
Zawartość merytoryczna: MICHAŁ SMOLIŃSKI, e-mail: promocja@jablonna.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Aktualizacja tech: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl