Obwieszczenia

Główna treœść strony

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - dot. ul. Partyzantów

Data umieszczenia:

O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)

z a w i a d a m i a m
że na wniosek

Gminy Jabłonna
ul. Modlińska 152
05-110 Jabłonna

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie części działek ew. nr 151 i 729/4 położonych w obrębie 3-Chotomów w gminie Jabłonna przy ul. Partyzantów.

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) strony postępowania mogą składać uwagi i wnioski, w kancelarii Urzędu Gminy Jabłonna (ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna) w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego zawiadomienia poprzez obwieszczenie. Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Z aktami sprawy można zapoznać się w Referacie Urbanistyki i Planowania Przestrzennego (pokój 21, I piętro) pod wskazanym wyżej adresem.
 • Centrum Kultury i Sportu
 • Gminne Centrum Informacji
 • Jezioro Zegrzyńskie
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnie
 • Bezpłatna Szkoła Rodzenia
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • Legion Klub HDK PCK
 • Planowane Wyłączenia Prądu
 • Turystyczny Szlak Patriotyczny Polski Walczącej
 • 32 Wieliszewski Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej
 • Gaz System
 • Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie
© 2002-2015 Urząd Gminy w Jabłonnie
Zawartość merytoryczna: MICHAŁ SMOLIŃSKI, e-mail: promocja@jablonna.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Aktualizacja tech: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl