Pytania do wójta

Główna treœść strony

Archiwum pytań do wójta

 Ustawienia 

Znalezione odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania:
Kategoria: Wszystkie
Szukany ciąg znaków:
Data:
Imię i nazwisko:

Pytanie: (kategoria: Drogi)
dowiedziałam się o zmianie nazwy ul. Szkolnej na Marmurową. Muszę ten fakt zgłosić w pracy, do ZUS, urzędu skarbowego, ZTM , Księgi Wieczystej, dostawców gazu, prądu, ubezpieczyciela, banku, poczty polskiej (opłata abonamentu) oraz inne. W dowodzie osobistym mam adres zameldowania - ul. Szkolną. Abym mogła skutecznie zgłosić informację o zmianie, muszę podać konkretną podstawę z urzędu gminy. Proszę więc, aby urząd na stronie internetowej zamieścił zwięzłą informację o takiej zmianie (albo podał, gdzie taka informacja jest). Wydrukuję sobie i z wydrukiem będę załatwiać konieczne zmiany. Bez takiego wydruku będzie to tylko załatwianie "na gębę" i nie wiem jak to zostanie przyjęte w banku, ZUSie, itp. itd. czekam na informacje pozdrawiam
(Małgorzata Baryła, 11.10.2017 r.)

OdpowiedÄ˝:
Szanowna Pani,
do końca lipca 2018 r. otrzyma Pani zawiadomienie o zmianie adresu, które będzie podstawą do wprowadzania zmian czy wymiany dokumentów.
Zmiana adresu nie jest podstawą do wymiany dowodu osobistego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Pani dowód jest ważny do terminu określonego w dokumencie.
Wymianę praw jazdy i dowodów rejestracyjnych w przypadku zmiany nazwy ulicy, reguluje art. 79b i art. 98a ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z wymienionymi przepisami w sytuacji, gdy zmiana stanu faktycznego w zakresie adresu kierowcy została spowodowana zmianami administracyjnymi, rada powiatu może zwolnic od uiszczenia opłat osoby zobowiązane do ubiegania się o wydanie takiego dokumentu. Jest praktykowane, że to z budżetu gminy Jabłonna (za zgodą rady gminy) zostaje udzielona pomoc finansowa Powiatowi na zwolnienie mieszkańców gminy z opłat za wymianę praw jazdy i dowodów rejestracyjnych. Takie działanie zastosujemy również w przypadku zmiany nazwy z ul. Szkolnej na ul. Marmurową.
Jeśli chodzi o księgi wieczyste, to zmiana adresu nieruchomości w księdze wieczystej też jest dokonywana z urzędu na podstawie zmian w ewidencji gruntów.

Urząd Gminy Jabłonna

Pytanie: (kategoria: Komunikacja)
Kiedy zostanie uruchomione bezpośrednie połączenie autobusowe ZTM ze stacją metro Młociny? Pozdrawiam Łukasz Kuskowski
(Łukasz Kuskowski, 11.10.2017 r.)

OdpowiedÄ˝:
Szanowny Panie,
ZTM niezmiennie nie wyraża zgody na wydłużenie tras linii obsługujących gminę Jabłonna do stacji Metro Młociny. Niemniej jednak, lokalny przewoźnik- firma Translud, uruchomił połączenia na trasie Legionowo-Jabłonna-Metro Młociny. Rozkład jazdy znajduje się na stronie przewoźnika.

Referat Marketingu i Komunikacji Społecznej

Pytanie: (kategoria: Oświata)
Sz. Panie Wójcie, Jakie działania gmina podejmuje jeśli wogóle dot. rozbudowy stołówki dla dzieci w szkole podstawowej w Jabłonnie. Szkoła jest przepełniona to wiemy ale to co się dzieje na stołówce to przesada, dzieci nie mają gdzie usiąść by zjeść a o spokoju nie ma mowy, to naprawdę palący problem, bardzo dużo rodziców o tym mówi i liczy że władza coś z tym zrobi, niedługo rodzice dzieci będą mogli rozliczyć władzę, liczymy, że ten ogromny problem zostanie załatwiony.
(Tomasz Kmita, 04.10.2017 r.)

OdpowiedÄ˝:
Szanowny Panie,
Wydział Inwestycji Urzędu Gminy Jabłonna prowadzi postępowania, których celem jest wyłonienie firmy, która przygotuje dokumentację i ekspertyzy niezbędne do rozbudowy stołówki w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie.

Wydział Inwestycji

Pytanie: (kategoria: Drogi)
Czy mogę uzyskać odpowiedź na pytanie zadane na początku września br. dotyczące stanu realizacji przygotowań do inwestycji polegającej na budowie sygnalizacji świetlnej w rejonie skrzyżowania ul. Modlińskiej i ulicy Chotmowskiej w Jabłonnie.
(Agnieszka Pietrasik, 04.10.2017 r.)

OdpowiedÄ˝:
Szanowna Pani,
odpowiedź na pytanie zadane przez Panią 14 września 2017 r. brzmi następująco:
Szanowna Pani,
trwa przygotowanie postępowania przetargowego na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Modlińskiej z Chotomowską na podstawie gotowych projektów budowlano-wykonawczych sygnalizacji świetlnej wraz ze stałą i czasową organizacją ruchu na skrzyżowaniu ul. Modlińskiej (DW 630) z ul. Chotomowską (droga powiatowa nr 1820W) w Jabłonnie.
Przetarg, w którym zostanie wskazany termin realizacji inwestycji, zostanie ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wydział Inwestycji

Pytanie: (kategoria: Komunikacja)
Od kiedy zacznie kursować tak potrzebny autobus linii L41, z Legionowa do Chotomowa i Olszewnicy. Uczniowie mieszkający na tej trasie uczący się w legionowskich szkołach średnich bardzo na niego czekają.
(Krystyna Bartosik, 03.10.2017 r.)

OdpowiedÄ˝:
Szanowna Pani,
czekamy na ogłoszenie przetargu, w którym Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie wybierze operatora, który będzie obsługiwał linie L na terenie Gminy Jabłonna. Ogłoszenie przetargu należy do kompetencji ZTM.
Zachęcamy do śledzenia naszej strony www.jablonna.pl oraz profilu Gmina Jabłonna na www.facebook.com, gdzie publikujemy najważniejsze informacje dla mieszkańców- w tym z zakresu komunikacji.

Referat Marketingu i Komunikacji Społecznej

Pytanie: (kategoria: Drogi)
Zmiana nazwy ulicy ze Szkolnej na Marmurową czy były konsultacje społeczne Ponadto osoby będące przedsiębiorcami oprócz dokonania zmian w rejestrach ewidencjonujących prowadzenie działalności gospodarczej zmuszone są ponieść koszty wymiany szyldów, przedruku ulotek reklamowych, aktualizacji stron internetowych, zgłoszenia zmian w bazach przedsiębiorców. Nie da się zatem zaprzeczyć, że kwestia zmiany nazwy ulicy to niewątpliwie ważna dla gminy i jej mieszkańców (w szczególności mieszkańców przedmiotowej ulicy) sprawa w rozumieniu art. 5a ust. 1 u.s.g. Zatem potrzebne jest przeprowadzenie konsultacji społecznych w tej sprawie.
(Maciej Kwieciński, 03.10.2017 r.)

OdpowiedÄ˝:
Szanowny Panie,
uchwała, którą zmieniono nazwę części ul. Szkolnej na ul. Marmurową, została podjęta na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o samorządzie gminnym (u.s.g.). Przepis ten stanowi, że do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, a także wznoszenia pomników. Podkreślenia wymaga, że cytowany przepis zawiera jedyną i zarazem wystarczającą normę prawną do podjęcia uchwały w przedmiocie zmiany nazwy ulicy. Nie może budzić wątpliwości, że rada gminy mogła samodzielnie zadecydować zarówno o podjęciu inicjatywy w sprawie zmiany nazwy ul. Szkolnej, jak i o jej nowej nazwie.
Należy zauważyć, że to właśnie na wniosek Komisji Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20.02.2017 r. oraz wniosek Komisji Rozwoju z dnia 21.02.2017 r. w sprawie uporządkowania numeracji posesji przy ul. Szkolnej, Urząd podjął działania, aby powyższe wnioski zrealizować. Harmonogram czynności zmierzających do zmiany nazewnictwa w tym m. in. ul. Szkolnej został przesłany do Przewodniczących obu komisji 24 i 27 marca b.r. W powyższym harmonogramie Referat GGN wskazał, że w okresie czerwiec-sierpień zostanie przygotowana stosowna uchwała dotycząca zmiany nazwy ulicy. Ponadto w trakcie obrad Komisji Rozwoju- 27 czerwca b.r.- radnym została przedstawiona propozycja na nazwanie przedmiotowego odcinka ulicy nazwą ul. Marmurowa jako kontynuacja nazwy ul. Marmurowej znajdującej się na terenie Dzielnicy Białołęka i prowadzenie z Warszawą wspólnej numeracji budynków zlokalizowanych wzdłuż ulicy. Należy zauważyć, że żaden radny czy to w trakcie Komisji czy na sesji nie złożył propozycji nadania innej nazwy. Od początku działania urzędu były aprobowane przez radnych.
Odnosząc się do zarzutu nieprzeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi dotyczących zmiany nazwy zauważyć trzeba, że ustawodawca nie zobligował organu gminy do zasięgania opinii mieszkańców w tym przedmiocie, bowiem żaden przepis prawa nie zobowiązuje do ich przeprowadzenia. Zatem kwestia przeprowadzenia (zaniechania przeprowadzenia) takich konsultacji z mieszkańcami wsi nie ma wpływu na ocenę legalności uchwały. Na uwagę zasługuje fakt, że od kilku lat urząd gminy (na wnioski kierowane przez radnych bądź mieszkańców) prowadzi działania mające na celu porządkowanie nazewnictwa ulic i numeracji posesji na terenie gminy Jabłonna (w Chotomowie: ul. Sielska, ul. Porannej Rosy, ul. Serdeczna, ul. Życzliwa, ul. Urocza, ul. Jutrzenki, ul. Cicha) bez przeprowadzania konsultacji społecznych.
W kwestii kosztów związanych z wymianą dokumentów:
- zmiana nazwy ulicy nie jest podstawą do wymiany dowodu osobistego,
- wymianę praw jady i dowodów rejestracyjnych w przypadku zmiany nazwy ulicy reguluje art. 79b i art. 98a ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z wymienionymi przepisami w sytuacji, gdy zmiana stanu faktycznego w zakresie adresu kierowcy została spowodowana zmianami administracyjnymi, rada powiatu może zwolnic od uiszczenia opłat osoby zobowiązane do ubiegania się o wydanie takiego dokumentu. Jest praktykowane, że to z budżetu gminy Jabłonna (za zgodą rady gminy) zostaje udzielona pomoc finansowa Powiatowi na zwolnienie mieszkańców gminy z opłat za wymianę praw jazdy i dowodów rejestracyjnych,
- zmiana adresu nieruchomości w księdze wieczystej też jest dokonywana z urzędu na podstawie zmian w ewidencji gruntów,
- gmina nie może rekompensować wymiany pieczątek firmowych bądź wizytówek.
Szanowny Panie, rozumiemy, że uporządkowanie nazw ulic oraz numeracji posesji może być dla Państwa uciążliwe, niemniej jednak wprowadzenie zmian jest konieczne. "Bałagan" w numeracji oraz zdublowane nazwy ulic są nie tylko utrudnieniem dla kurierów czy listonoszy, brak uporządkowania tych kwestii, w sytuacjach gdzie liczy się czas dojazdu, takich jak zagrożenie życia, zdrowia bądź mienia, może znacznie opóźnić przyjazd służb ratunkowych- straży pożarnej, policji czy pogotowia ratunkowego. Ekipy ratunkowe nie zawsze dokładnie znają specyfikę danych lokalizacji. Wprowadzenie uporządkowanie nazw ulic i numeracji posesji zmniejszy ryzyko pomyłek i opóźnień.

Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Pytanie: (kategoria: Inwestycje Infrastrukturalne)
Szanowny Panie Wójcie, rok temu - 31.10.2016 r. otrzymałem pismo z Wydziału Inwestycji, nr IR7011.6.20.2016 jako odpowiedź na moje pytanie w sprawie wodociągów i kanalizacji w ul.Konwaliowej w Jabłonnej. Trwaja ogromne prace nad kanalizacja i wodociągiem , na sąsiedniej ulicy, gdzie buduje sie kilka domów i chyba tylko jeden jest zamieszkały - a na naszej ulicy NIC sie nie dzieje. Jak to jest możliwe, że kilkadziesiąt domów czeka ponad 15 lat, a tam gdzie nikt nie mieszka - już się te sieci buduje ??? Jak długo mieszkańcy ul. Konwaliowej i sąsiednich ulic będą czekać ?? Proszę o odpowiedź. m.wnorowski - 03.10.2017.
(Marcin Wnorowski, 03.10.2017 r.)

OdpowiedÄ˝:
Szanowny Panie,
obecnie wykonywana jest budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kisielewskiego, Prostej i Bziuka. Inwestycję realizuje ten sam Wykonawca co budowę kanalizacji w rejonie ulic Kisielewskiego - Partyzantów - Jasna. Zakres Umowy został rozszerzony bo były możliwości proceduralne i środki własne gminy na taki zakres. Ponadto tym odcinkiem kanalizacji zbierane będą ścieki z całego Chotomowa i Dąbrowy Chotomowskiej. Sieć ta zostanie wybudowana do końca lutego 2018 roku, ale będzie czynna dopiero po wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Konwaliowej, Brzozowej, Wrzosowej i Modlińskiej.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Konwaliowej, Brzozowej, Wrzosowej, Modlińskiej realizowana będzie w ramach środków unijnych. Jeszcze w tym roku zostanie ogłoszony przetarg na wybór Wykonawcy. Realizacja tego zakresu do końca 2018 roku.

Wydział Inwestycji

Pytanie: (kategoria: Drogi)
Panie Wójcie. Czy planowane jest wydłużenie ul. Akademijnej od Osiedla Przylesie do Lidla. W tej chwili od strony Lidla jest kawałek (łącznik do ul. Szarych Szeregów), a od strony os. Przylesie w surowym stanie do PAN. Czy ta inwestycja ujęta jest w planie i czy można podać przybliżony termin. Czy tą ulicą będzie kursował autobus 731? Byłoby to duże skrócenie przebiegu dla autobusu ale i dla osób jadących samochodem z Legionowa na osiedle Bukowy Dworek i odwrotnie. Dziękuję za odpowiedż.
(Bronisław Bacik, 02.10.2017 r.)

OdpowiedÄ˝:
Szanowny Panie,
budowa ul. Akademijnej to ważna i konieczna ale i kosztowna inwestycja. Obecnie, gmina realizuje zadanie pod nazwą Budowa systemu gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Jabłonna, za blisko 68 mln zł. To niezwykle ważna, złożona i kosztowna inwestycja, która mimo wysokiego dofinansowania- jest znacznym wydatkiem budżetu gminy. Korzyści z jej realizacji są jednak ogromne, w sołectwach objętych projektem do kanalizacji będzie mogło się podłączyć około 5400 mieszkańców, a do wodociągu około 3800 osób.
W ostatnim czasie, Polska Akademia Nauk sprzedała grunt znajdujący się w pobliżu ul. Akademijnej, niewykluczone, że nowy właściciel terenu przeznaczonego pod obiekty handlowe wielkopowierzchniowe, będzie chciał usprawnić dojazd do swojej posesji, co może chociaż częściowo rozwiązać sytuację komunikacyjną osiedli położonych w północnej części Jabłonny.
Zaproponowana przez Pana zmiana trasy autobusu linii 731 jest jak najbardziej trafna- dziękujemy.


Urząd Gminy Jabłonna

Pytanie: (kategoria: Drogi)
odnośnie Państwa odpowiedzi na temat ul. Jaśminowej i przesunięcia przetargu na 2018 roku - odwlekanie tego nic nie da. Nie wierzę, że w styczniu oferty zainteresowanych firm będą 2 razy niższe. Skoro są pieniądze proszę jak najszybciej doprowadzić tą ulicę do stanu używalności, tj. położyć nakładkę asfaltową, a przede wszystkim wykonać lewoskręt w ul. Jaśminową poprzez jego właściwe oznakowanie poziome i pionowe. Codziennie dochodzi tam do niebezpiecznych sytuacji, ostatnio była w tym miejscu (na szczęście tylko) stłuczka. Już od 2 lat upominam Państwa, że jako Gmina ciąży na Państwu zapewnienie bezpieczeństwa jej mieszkańcom i tak prosta rzecz jak przebudowa skrzyżowania o wartości kilku tys. zł (szczególnie, że jest na nią projekt) nie może być blokowana przez konieczność zbudowania c ałej ulicy za 2 mln zł.
(Paweł Borzymowski, 02.10.2017 r.)

OdpowiedÄ˝:
Szanowny Panie,
podczas ostatniej Sesji Rady Gminy Jabłonna, zadanie polegające na budowie ul. Jaśminowej zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej, co pozwoli na ogłoszenie przetargu i wybór wykonawcy jeszcze w 2017 r. z terminem wykonania w 2018 r. Przebudowa skrzyżowania będzie wykonywana wraz z budową drogi- wykonanie bezpiecznego zjazdu z DW630 w ul. Jaśminową wymaga przebudowy jezdni ul. Jaśminowej wraz z korektą istniejącej geometrii oraz przebudową chodników i poboczy. Ponadto, przepisy prawa nie przewidują przebudowy zjazdu z drogi wojewódzkiej w drogę gruntową, taką jaką obecnie jest ul. Jaśminowa. Stąd też budowa drogi wraz z przebudową skrzyżowania będzie wykonana kompleksowo.
Nakładka asfaltowa, której wykonanie Pan sugeruje, to w przypadku ul. Jaśminowej nietrwałe rozwiązanie. Dzięki nakładce asfaltowej można dokonać zmiany starej, nadającej się do naprawy nawierzchni- stosuje się ją na stabilną podbudowę np. na istniejącą ale zniszczoną drogę utwardzoną w celu jej wyrównania. Nakładkę cechuje cienka warstwa masy bitumicznej. W przypadku zastosowania tego rozwiązania na ul. Jaśminowej, trwałość nawierzchni byłaby bardzo niska i w krótkim czasie konieczne byłyby naprawy.
Zaplanowana inwestycja przewiduje również budowę oświetlenia oraz jednostronnego chodnika. Po ewentualnym wykonaniu (nietrwałej) nakładki asfaltowej, budowa oświetlenia polegająca w znacznej mierze na pracach ziemnych wiązałaby się z koniecznością uszkodzenia nawierzchni.
Panie Pawle, zjazd z drogi wojewódzkiej 630 w ul. Jaśminową w Rajszewie oraz budowa drogi zostaną zrealizowane, zależy nam, żeby wykonać solidną i trwałą inwestycję, która przez lata będzie służyć mieszkańcom.

Wydział Inwestycji

Pytanie: (kategoria: Drogi)
Szanowny Panie Wójcie, proszę o informację czy są plany w sprawie postawienia sygnalizacji świetlnej lub przebudowy skrzyżowania ul. Chotomowskiej z ul. Modlińską? Aktualnie wyjazd w godzinach szczytu z ul. Chotomowskiej jest bardzo trudny i niebezpieczny, ale co najbardziej uciążliwe - wyjątkowo czasochłonne.
(Izabela Ostrowska, 02.10.2017 r.)

OdpowiedÄ˝:
Szanowna Pani,
trwa przygotowanie postępowania przetargowego na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Modlińskiej z Chotomowską na podstawie gotowych projektów budowlano-wykonawczych sygnalizacji świetlnej wraz ze stałą i czasową organizacją ruchu na skrzyżowaniu ul. Modlińskiej (DW 630) z ul. Chotomowską (droga powiatowa nr 1820W) w Jabłonnie.

Wydział Inwestycji

Pierwsza | Poprzednia | 1 | Następna | Ostatnia

 • Centrum Kultury i Sportu
 • Gminne Centrum Informacji
 • Jezioro Zegrzyńskie
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnie
 • Bezpłatna Szkoła Rodzenia
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • Legion Klub HDK PCK
 • Planowane Wyłączenia Prądu
 • Turystyczny Szlak Patriotyczny Polski Walczącej
 • 32 Wieliszewski Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej
 • Gaz System
 • Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie
© 2002-2015 Urząd Gminy w Jabłonnie
Zawartość merytoryczna: MICHAŁ SMOLIŃSKI, e-mail: promocja@jablonna.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Aktualizacja tech: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl