Pytania do wójta

Główna treœść strony

Archiwum pytań do wójta

 Ustawienia 

Znalezione odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania:
Kategoria: Wszystkie
Szukany ciąg znaków:
Data:
Imię i nazwisko:

Pytanie: (kategoria: Inwestycje Infrastrukturalne)
Dzień dobry, bardzo proszę o uściślenie informacji na temat realizowanego projektu POIiŚ BUDOWA SYSTEMU GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY JABŁONNA – ETAP I - konkretnie chodzi mi o ul. Prostą w Jabłonnie. W Wieściach nr 51 na tr. 4 zawarto informację, że "Do wykonania w 2017 r. z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej zaplanowano następujące zadania: (...) budowa sieci kanalizacyjnej w ul.Kisielewskiego, Prostej, Z. Bziuka we wsi Jabłonna – długość kanalizacji sanitarnej 1 556,4 m (w tym 171,45 m kanalizacja tłoczna)". Na mapach umieszczonych na stronie gminy a dotyczących projektu, ul. Prosta łapie się częściowo w obszarze zaznaczonym kolorem pomarańczowym (tj. zadania 1-16 projektu). Jednak w ramach żadnego z zadań objętych podpisaną umową o dofinansowanie nie znalazłam, aby ulica ta była wymieniona. Stąd pozwalam sobie zadać pytanie, czy i w jakim zakresie ul. Prosta zostanie skanalizowana? Bardzo dziękuję.
(Anna Tołubińska, 02.08.2017 r.)

OdpowiedÄ˝:
Szanowna Pani,
inwestycja pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kisielewskiego, Prostej, Z. Bziuka we wsi Jabłonna” zostanie rozpoczęta w tym roku i zakończona w przyszłym. Jednak sieć kanalizacji sanitarnej zostanie oddana do użytkowania dopiero po wybudowaniu kanalizacji na osiedlu HEPI i w ulicy Modlińskiej (planowany termin do końca 2018 roku).
Założenia są takie, że inwestycję budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Kisielewskiego, Prostej, Z. Bziuka będzie realizował Wykonawca, który obecnie buduje sieć kanalizacyjną w rejonie ulic Partyzantów – Kisielewskiego – Jasna (firma INSTALBUD Sp. z o.o.) w ramach rozszerzenia zakresu przedmiotu umowy. Inwestycja ta nie jest realizowana w ramach dofinansowanego projektu pn. „BUDOWA SYSTEMU GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY JABŁONNA – ETAP I”, tylko ze środków własnych Gminy.

Wydział Inwestycji

Pytanie: (kategoria: Drogi)
Dzień Dobry. Chciałbym zgłosić, że na skrzyżowaniu ulic 1-ego maja, oraz Tęczowej od dłuższego czasu nie świeci latarnia. Proszę o reakcję i z góry dziękuje
(Artur Gonstaw, 31.07.2017 r.)

OdpowiedÄ˝:
Szanowny Panie,
dziękujemy za przesłanie zgłoszenia.
Latarnia została naprawiona bezpośrednio po otrzymaniu informacji o awarii.

Wydział Gospodarki Komunalnej

Pytanie: (kategoria: Inwestycje Infrastrukturalne)
Szanowny Panie Wójcie, Chcielibyśmy uzyskać odpowiedź na temat realizacji budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Łąkowej w Chotomowie. My mieszkańcy jesteśmy bardzo zainteresowani tą inwestycją. - Jakie są plany realizacji co do roku 2018, o którym wcześniej była mowa? - Czy jednocześnie będą prowadzone prace wodociągowe i kanalizacyjne? - Kiedy zakończy się inwestycja i kiedy będzie można występować do Gminy o warunki techniczne przyłączenia? - Jakie są procedury przyłączania do wodociągu i kanalizacji? Z poważaniem, T.Wodzyński i mieszkańcy ul. Łąkowej
(Tadeusz Wodzyński, 27.07.2017 r.)

OdpowiedÄ˝:
Szanowny Panie,
ulica Łąkowa w Chotomowie została ujęta w Zadaniu 11 realizowanym w ramach projektu „Budowa systemu gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Jabłonna – etap I” dofinansowanym z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Gmina planuje pod koniec jeszcze tego miesiąca podpisać Umowę z Wykonawcą na realizację tego Zadania. Ponieważ realizacja obejmuje wykonanie projektu a następnie budowę jednocześnie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, założono opracowanie projektów w roku 2017 a budowę w 2018 roku. Termin realizacji całego Zadania 11 do końca 2018 roku.
Złożenie wniosku o warunki podłączenia i wykonanie podłączenia do budynku będzie możliwe dopiero po zakończeniu inwestycji i przekazaniu do eksploatacji.
W zakresie procedury przyłączenia, będą Państwo informowani na stronie Urzędu Gminy Jabłonna.

Wydział Inwestycji

Pytanie: (kategoria: Grunty)
Z niedowierzaniem przeczytałam informację o planach Gminy w sprawie trasy Mostowej. Przecież trasa ta jest wytyczona przez tereny zurbanizowane! Co w takiej sytuacji mają zrobić mieszkańcy Chotomowa, których domy zbudowane są na planowanej trasie, bądź z nią bezpośrednio graniczą. Przecież „ktoś” wydawał zgody na ich budowę – nie były to samowolki budowlane? Jaka jest szansa sprzedaży takich domów – bez utraty wartości - w sytuacji posiadania na „plecach” działki trasy tranzytowej??? Co z zanieczyszczeniem powietrza, ochroną środowiska, hałasem? Nasze tereny już w chwili obecnej są jedne z najbardziej zanieczyszczonych w Polsce. Wreszcie – co z walorami estetycznymi – przecież nasza wieś zostanie nieodwracalnie zniszczona?? Odnoszę wrażenie, że ta trasa ma być zbawienna dla wszystkich innych tylko nie dla Gminy Jabłonna. My poniesiemy na jej budowie największe koszty. Na co nie ma zgody mieszkańców. W związku z tym proszę o weryfikację decyzji i nie podejmowanie jej bez wcześniejszych konsultacji z mieszkańcami najbardziej zainteresowanymi sprawą. Proszę również na odpowiedź na zadane powyżej pytania. Z poważaniem Monika Sendek
(Monika Sendek, 27.07.2017 r.)

OdpowiedÄ˝:
Szanowna Pani,
tzw. Legionowska Trasa Mostowa (dalej: LTM) figuruje w dokumentach planistycznych różnego szczebla (wojewódzkich i gminnych) od kilkudziesięciu lat i jest konsekwentnie utrzymywana w ich kolejnych edycjach. Stanowi element tzw. Małej Obwodnicy Warszawy, która ma zapewnić połączenia pomiędzy gminami z tzw. wianuszka warszawskiego. Jej przebieg jest utrwalony od lat zarówno w Planie Zagospodarowania Województwa Mazowieckiego, w Studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gmin Łomianki, Jabłonna, Legionowo i Wieliszew oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w tychże gminach. Wskazujemy tutaj na ustawowy wymóg zgodności dokumentów planistycznych różnego szczebla, skutkujący przenoszeniem decyzji z poziomu krajowego na wojewódzki i z wojewódzkiego na gminny. Podnosimy również, że są to dokumenty publicznie dostępne, których uchwalenie poprzedzała rozbudowana procedura planistyczna związana z wyłożeniem do publicznego wglądu oraz ze zbieraniem wniosków i uwag mieszkańców. Na przestrzeni lat wszystkie wnioski o likwidację LTM były i są konsekwentnie odrzucane, z uwagi na rosnące potrzeby komunikacyjne całej aglomeracji warszawskiej, które przeważają nad interesami pojedynczych miejscowości i właścicieli nieruchomości. Podobnie konsekwencją tych dokumentów planistycznych są podziały i wykupy terenu pod LTM, jak również indywidualne decyzje mieszkańców o budowie w sąsiedztwie bliższym lub dalszym LTM. W tym drugim przypadku mieszkańcy będą ponosić konsekwencje decyzji budowy w strefach potencjalnych jej uciążliwości.

Jakkolwiek rozumiemy Pani obawy, wskazujemy że Gmina Jabłonna zarówno korzysta z bliskości stolicy, jak również ponosi konsekwencje obciążeń komunikacyjnych tak dużej aglomeracji. Gmina Jabłonna nie może samodzielnie zadecydować o likwidacji LTM, gdyż jest to inwestycja wojewódzka i dotyczy przynajmniej 4 gmin okołowarszawskich. Możemy jedynie apelować o jak najszybsze uregulowanie kwestii wykupów i odszkodowań przez Województwo Mazowieckie oraz o zastosowanie takich parametrów LTM, które byłyby dla nas wszystkich jak najmniej obciążające.

Referat Urbanistyki i Planowania Przestrzennego

Pytanie: (kategoria: Drogi)
Proszę o informację o statusie zmiany organizacji ruchu polegającej na wyznaczeniu lewoskrętu z DW630 w ul. Jaśminową w Rajszewie. Tempo prac jak na tak subtelną zmianę jest tragiczne: - luty 2016 - zgłoszenie sprawy na zebraniu wiejskim - październik 2016 - obwieszczenie o wszczęciu postępowania - kwiecień 2017 - wystąpienie do wojewody o pozwolenie na budowę - lipiec 2017 - okazuje się, że pozwolenie na budowę nie jest konieczne, wystarczy zgłoszenie (jakby nie było to oczywiste od samego początku, a już na pewno dla osób zajmujących się takimi sprawami dzień w dzień). Ile jeszcze trzeba czekać? W tym miejscu nagminnie dochodzi do niebezpiecznych sytuacji, a policji nie ma wcale. Ponadto, z tego co widziałem w projekcie, powierzchnia wyłączona z ruchu na środku drogi jest tylko namalowana (oznakowanie poziome) bez wysepki / słupków ze znakami tak jak ma to miejsce w przypadku ul. Golfowej. Na tym skrzyżowaniu bardzo często dochodzi do wyprzedzania. Kolejne malowania pasów nie są z daleka widoczne i nie wyeliminują amatorów niezgodnego z przepisami wyprzedzania.
(Paweł Borzymowski, 24.07.2017 r.)

OdpowiedÄ˝:
Szanowny Panie,
w bieżącym tygodniu planujemy ogłoszenie przetargu, który obejmie budowę ulicy Jaśminowej z oświetleniem i skrzyżowaniem z ul. Modlińską.

Wydział Inwestycji

Pytanie: (kategoria: Inne)
w zwiazku z kolejnymi licznymi zapytaniami o udostepnienie boiska przy obiektach kompleksu CEKS, zwracam się z zapytaniem czy w czasie przygotowania "akcji lato" uwzgledniono możliwość korzystania z boiska sportowego ew. sali gimnastycznej w czasie wakacji? czy członkowie stosownej Komisji Oświaty, Kultury i Sportu zgłaszali taki wniosek, postulty ?
(Leszek Gronau, 19.07.2017 r.)

OdpowiedÄ˝:
Szanowny PAnie,
w lipcu boisko było wyłączone z użytkowania. W sierpniu w godzinach 8-17 z sali gimnastycznej i boiska przy szkole w Chotomowie będą korzystały dzieci, dla których wypoczynek będzie organizował wyłoniony w gminnym konkursie Klub „Lotos”. Ponadto od poniedziałku do czwartku boisko będzie otwarte dla zainteresowanych w godzinach 17-20.
Na przedwakacyjnych posiedzeniach komisji Radni zgłaszali postulaty wykorzystania boiska szkolnego na potrzeby dzieci starszych i młodzieży.

Wydział Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych

Pytanie: (kategoria: Ochrona środowiska)
Witam. Jestem mieszkanką osiedla przy ulicy Szkolnej 17. Do tej pory stały trzy kontenery na odpady mieszane i śmieci były wybierane dwa razy w tygodniu. Według nowego harmonogramu śmieci mają być zabierane dwa razy w miesiącu. Do tego zabrano całe, niepołamane kontenery a podstawiono dwa połamane bez pokrywek. Ludzie mają teraz pod oknami wysypisko śmieci, smród i robactwo. Ponadto odpady plastikowe miały być zabrane 3.07.17 a zostały zabrane dopiero 10.07.17 wokół kontenera ta sama sytuacja co w odpadkach mieszanych. Proszę o wyjaśnienie tej sytuacji.
(Agata Pawłowska, 12.07.2017 r.)

OdpowiedÄ˝:
Szanowna Pani,
zgodnie z harmonogramem obowiązującym od lipca 2017 r. odpady zmieszane dla nieruchomości Szkolna 17 w sołectwie Jabłonna, będą odbierane w poniedziałki, środy i piątki, natomiast odpady segregowane w poniedziałki.
W piątek (14 lipca) na miejsce został dostarczony trzeci kontener. Brakujące klapy zostaną zamontowane w poniedziałek 17 lipca.

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami

Pytanie: (kategoria: Inne)
Dzień dobry, Przeczytałem ciekawy artykuł odnośnie wspólnych zakupów np: energii elektrycznej, gazu lub polis ubezpieczeniowych przez samorządy: http://www.money.pl/zwiazek-miast-polskich/wspolne-zakupy-samorzadow-to-gigantyczne,105,0,2342505.html I teraz pytanie czy nasza gmina realizuje wspólne zakupy z innymi gminami? Pozdrawiam
(Marek Jantczak, 10.07.2017 r.)

OdpowiedÄ˝:
Szanowny Panie,
Gmina Jabłonna zakupuje energię elektryczną z innymi gminami i podmiotami gospodarczymi w ramach grupy zakupowej.
Gaz zakupujemy w ramach wyboru dostawcy oferującego najniższą cenę.
Gmina wraz z jednostkami gminnymi wykupuje wspólne ubezpieczenia.

Wydział Gospodarki Komunalnej/Referat Administracyjno-Gospodarczy

Pytanie: (kategoria: Drogi)
witam Szanowny wydziale CHWASTY po obu stronach ul. DOLINOWA na całej długości, prosza się o wycięcie..... czy ja muszę o tym przypominać? czas wyruszyć w teren i sprawdzić utrzymanie dróg. pozdrawiam wlodek z.
(włodzimierz zacharski, 06.07.2017 r.)

OdpowiedÄ˝:
Szanowny Panie,
ul. Dolinowa została wykoszona.

Wydział Gospodarki Komunalnej

Pytanie: (kategoria: Drogi)
Panie Wójcie, Kiedy możemy spodziewać się naprawienia stanu technicznego ul. Kisielewskiego? Postępująca dewastacja nawierzchni, dziury w asfalcie urywające zawieszenia, oznakowanie niezgodne z zatwierdzonym projketem organizacji ruchu czy zniszczony próg zwalniający to elementy podstawowej odpowiedzialności Urzędu Gminy za infrastrukturę drogową. Ulicą tą codziennie porusza się tysiące mieszkańców, także tych najmniejszych (w drodze do szkoły). Udało nam się porozumieć ze Starostą Powiatu, że do końca sierpnia zostanie przywrócony stan techniczny ronda przy szkole CEKS. Na kiedy możemy się umówić tak samo w sprawie ulicy, w której wyznaczony obszar zamieszkania stał się zagrożeniem nawet dla pieszych? Czy możemy prosić, żeby naprawa tego ważnego skrótuu do Legionowa została dokonanan przed 1. września?
(Marcin Mizgalski, 06.07.2017 r.)

OdpowiedÄ˝:
Szanowny Panie,
pragniemy poinformować, że 16 czerwca 2017 roku została podpisana umowa dotycząca bieżącego utrzymania dróg asfaltowych. Planowany termin realizacji prac na ulicy Kisielewskiego datowany jest na koniec lipca 2017 roku.

Wydział Gospodarki Komunalnej

Pierwsza | Poprzednia | 1 | Następna | Ostatnia

 • Centrum Kultury i Sportu
 • Gminne Centrum Informacji
 • Jezioro Zegrzyńskie
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnie
 • Bezpłatna Szkoła Rodzenia
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • Legion Klub HDK PCK
 • Planowane Wyłączenia Prądu
 • Turystyczny Szlak Patriotyczny Polski Walczącej
 • 32 Wieliszewski Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej
 • Gaz System
 • Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie
© 2002-2015 Urząd Gminy w Jabłonnie
Zawartość merytoryczna: MICHAŁ SMOLIŃSKI, e-mail: promocja@jablonna.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Aktualizacja tech: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl