Katalog Stowarzyszeń

Główna treœść strony

Zgłoś nowe stowarzyszenie lub aktualizuj dane już istniejące.

Kategoria: Stowarzyszenia i fundacje posiadające osobowość prawną (wpisane do KRS)
Nazwa: Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej
Adres: 03-770 Warszawa, ul. Kawęczyńska 49
Tel: 619-44-76; 818-89-23
Fax: 818-51-67
E-mail: warszawa-praga@caritas.pl
WWW: http://www.warszawa-praga.caritas.pl
Cele: - krzewienie i ożywianie miłości miłosiernej oraz systematyczna i metodyczna formacja charytatywna,
- prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej, systematyzowanie jej form i podejmowanie działań na rzecz potrzebujących,
- pomoc społeczna,
- ochrona i promocja zdrowia,
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
- promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
- upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
- działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
- działalność na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
- organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży,
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
- przeciwdziałanie patologiom społecznym,
- upowszechnianie i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji,
- ratownictwo i ochrona ludności,
- pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
- działania na rzecz integracji europejskiej w oparciu o wartości chrześcijańskie oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
- podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
- działalność na rzecz mniejszości narodowych,
- promocja i organizacja wolontariatu,
- działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego
Nazwa: Fundacja „Dzielna Matka” Pomocy Rodzinom Dzieci z Niepełnosprawnością Sprzężoną
Adres: ul. Pańska 3, 05-110 Jabłonna
Tel: +48 608 421 123
E-mail: vanessa@grzybowscy.nazwa.pl
WWW: http://dzielnamatka.pl/
Cele: Fundacja Dzielna Matka powstała po to, aby motywować matki dzieci z niepełnosprawnością do działania na ich rzecz i w trosce o całą rodzinę.

Celem Fundacji jest wyrównywanie szans rodzin dzieci z kilkoma niepełnosprawnościami naraz (niepełnosprawnością sprzężoną) poprzez ułatwianie im codziennego życia w takich obszarach jak: rehabilitacja, leczenie, jakość życia, reprezentowanie interesów dzieci i matek, egzekwowanie praw oraz budowanie świadomości społecznej.
Nazwa: Fundacja Przyjaciele Braci Mniejszych
Rok utworzenia: 2010
Adres: ul. Modlinska 107 B, 05-110 Jabłonna
Tel: 506-403-514
E-mail: fpbm_adopcje@wp.pl
WWW: http://www.fundacjapsom.pl
Cele: Fundacja została założona 3 grudnia 2010 roku. Duży nakład kładziemy na opiekę nad skrzywdzonymi i porzuconymi zwierzętami jak również na sterylizację i kastrację zwierząt co w dużym stopniu ograniczy bezdomność. Współpracujemy z lekarzami weterynarii, którzy leczą i operują zwierzęta.
Nazwa: Fundacja TRZCIANY
Rok utworzenia: 2008
Adres: Trzciany, ul. Kwarcowa 15
Tel: 504 059 983
E-mail: biuro@trzciany.pl
WWW: http://www.trzciany.pl
Cele: Fundacja TRZCIANY powstała w 2009 roku. Głównym celem Funadacji TRZCIANY jest wybudowanie i prowadzenie Specjalistycznego ośrodka rehabilitacji dla dzieci niepełnosprawnych w Trzcianach, oraz wspieranie ich rodzin w codziennym zmaganiu się z niepełnosprawnością.

Fundacja jest młodą, rozwijającą się organizacją, otwartą na propozycje ze strony zarówno osób chcących uzyskać pomoc jak i osób pragnących udzielić wsparcia.
Nazwa: Ochotnicza Straż Pożarna w Chotomowie
Adres: 05-123 Chotomów, ul. Partyzantów 27
Tel: 772-60-80
Cele: - prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami,
- udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,
- informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,
- upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej,
- wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu,
- działania na rzecz ochrony środowiska,
- wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na terenie gminy Jabłonna.
Nazwa: Ochotnicza Straż Pożarna w Jabłonnie
Adres: 05-110 Jabłonna, ul. Modlińska 130
Tel: 782-44-44
Cele: - prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami,
- udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,
- informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,
- upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej,
- wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu,
- działania na rzecz ochrony środowiska,
- wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na terenie gminy Jabłonna.
Nazwa: Socjoterapeutyczne Stowarzyszenie Sportowe "Prolog Jabłonna"
Rok utworzenia: 2013
Adres: Modlińska 102, Jabłonna
Tel: 514 121 504
WWW: http://www.prolog.tio.com.pl
Cele: Promowanie zdrowego stylu życia, popularyzacja walorów turystycznych i rekreacyjnych Województwa Mazowieckiego. Wspieranie procesów wychowawczych, psychologicznych i socjoterapeutycznych, działania na rzecz osób
niepełnosprawnych.
Popularyzacja kolarstwa rekreacyjnego oraz współzawodnictwa sportowego.
Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki.
Nazwa: Stowarzyszenie Użytkowników Amatorskiej Sieci Komputerowej „RajskaNet”
Adres: 05-110 Jabłonna, ul. Sadowa 4/27
E-mail: admin@rajskanet.pl
WWW: http://www.rajskanet.pl
Cele: - Budowa Amatorskich Sieci Komputerowych (ASK) na terenie zamieszkania członków (osiedle „Rajska Jabłoń” w Jabłonnie),
- zapewnienie członkom Stowarzyszenia dostępu do sieci Internet, stałe podnoszenie parametrów technicznych oferowanego członkom dostępu do Internetu,
- popularyzacja Internetu wśród społeczeństwa,
- podnoszenie poziomu edukacji społeczeństwa w dziedzinie informatyki, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z Internetem.
Nazwa: Stowarzyszenie "Nasze Osiedle Golf"
Rok utworzenia: 2010
Adres: ul. Szczygla 36, 05-101 Skierdy
Tel: 601 205 080
E-mail: naszeosiedlegolf@wp.pl
Cele: - współdziałanie na rzecz Osiedla Golf w Skierdach, rozwoju jego infrastruktury, poprawy warunków życia mieszkańców.
- wspieranie inicjatyw społecznych, mających na celu podniesienie atrakcyjności terenu.
Nazwa: Towarzystwo Przyjaciół Chotomowa
Adres: 05-123 Chotomów, ul. Strażacka 8
Cele: - poznanie, kultywowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturalnego i historycznego Chotomowa i regionu chotomowskiego,
- rozbudowa lokalnego patriotyzmu i poczucia przynależności do społeczeństwa Ziemi Chotomowskiej,
- umacnianie więzi między mieszkańcami oraz rozbudowa wśród nich zainteresowania życiem i rozwojem Chotomowa oraz miejscowości powiatu legionowskiego,
- współudział w tworzeniu i realizacji programów rozwoju kulturalnego, bytowego i społecznego Chotomowa oraz powiatu legionowskiego poprzez czynne uczestnictwo w życiu wspólnoty samorządowej,
- krzewienie właściwego stosunku do dziedzictwa dóbr kultury i uczestnictwo w ich ochronie.
Nazwa: Towarzystwo Przyjaciół Osiedla Jabłonie
Adres: 05-101 Nowy Dwór Maz., Skierdy 109
Cele: - administrowanie osiedlem „Jabłonie”,
- prowadzenie działalności inwestycyjnej na terenie osiedla,
- gromadzenie funduszy w sposób przewidziany prawem,
- współpraca z organami państwowymi, samorządowymi i innymi podmiotami prawa,
- zbieranie i opracowywanie materiałów służących funkcjonowaniu i rozwojowi osiedla „Jabłonie”,
- wykonywanie innych czynności niezbędnych dla realizacji celów statutowych
 • Centrum Kultury i Sportu
 • Gminne Centrum Informacji
 • Jezioro Zegrzyńskie
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnie
 • Bezpłatna Szkoła Rodzenia
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • Legion Klub HDK PCK
 • Planowane Wyłączenia Prądu
 • Turystyczny Szlak Patriotyczny Polski Walczącej
 • 32 Wieliszewski Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej
 • Gaz System
 • Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie
© 2002-2015 Urząd Gminy w Jabłonnie
Zawartość merytoryczna: MICHAŁ SMOLIŃSKI, e-mail: promocja@jablonna.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Aktualizacja tech: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl