Główna treœść strony

Projekt „KLUCZOWY PAKIET STARTOWY DLA UCZNIÓW PUBLICZNEGO GIMNAZJUM (obecnie: SZKOŁY PODSTAWOWEJ) IM. ORŁA BIAŁEGO W CHOTOMOWIE”

rozpoczęliśmy rzeczową realizację projektu pn.: „KLUCZOWY PAKIET STARTOWY DLA UCZNIÓW PUBLICZNEGO GIMNAZJUM (obecnie: SZKOŁY PODSTAWOWEJ) IM. ORŁA BIAŁEGO W CHOTOMOWIE”, który współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt zgłoszony w odpowiedzi na konkurs nr RPMA.010.01.01-IP.01-14-031/16 uzyskał dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie
i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Jest on realizowany w formule partnerskiej przez:
- Gminę Jabłonna;
- Szkołę Podstawową im. Orła Białego w Chotomowie;
- Centrum Edukacyjne FUTURE Gałązka Alicja;
- Fundacja Wspierania Rozwoju i Edukacji.

Odbiorcami projektu są uczniowie oraz nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Chotomowie, dla której organem prowadzącym jest Gmina Jabłonna.
Na etapie składania wniosku o dofinansowanie, a przypomnijmy iż był to listopad 2016 roku, szkoła funkcjonowała jeszcze jako gimnazjum, stąd nieco myląca nazwa projektu, aczkolwiek zgodna ze stanem ówczesnym.
Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu tzw. kompetencji kluczowych oraz postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy wśród jego uczestników - uczniów Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Chotomowie. Cel ten zostanie osiągnięty m.in. poprzez poprawę jakości oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej placówki. Zgodnie z przyjętymi założeniami, projekt będzie realizowany w okresie od września 2017 roku do grudnia 2018 z możliwością jego wydłużenia.

Wśród celów szczegółowych należy wymienić przede wszystkim:
- nabycie lub podniesienie przez uczniów szkoły kompetencji i umiejętności ułatwiających budowanie dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej i funkcjonowania na rynku pracy dzięki objęciu ich zajęciami pozalekcyjnymi;
- zmniejszenie dysproporcji w wynikach edukacji poprzez objęcie uczniów zajęciami wyrównawczymi;
- podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli poprzez realizację kursów doskonalących oraz zwiększających ich gotowość do pracy z uczniem mającym trudności w uczeniu się, z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) oraz nauczania metodą eksperymentu;
- wzmocnienie potencjału edukacyjnego Szkoły poprzez doposażenie szkolnych pracowni przedmiotowych.

Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu, realizowane będzie dla uczniów szereg zajęć pozalekcyjnych z matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz informatycznych w formie zajęć wyrównawczych, zajęć rozwijających dla szczególnie zdolnych uczniów, a także zajęć wyjazdowych. Dla nauczycieli przewidziano szkolenia i warsztaty w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi i technologii informacyjnych oraz pracy z uczniami metodą eksperymentu. Ponadto w ramach projektu zostaną zorganizowane zajęcia z programowania i robotyki mające na celu pobudzanie kreatywnego myślenia, dzięki indywidualnej analizie problemów i zagadnień.
Ważnym elementem realizowanych działań będzie doposażenie szkolnych pracowni matematycznych i przyrodniczych oraz wyposażenie szkoły w narzędzia i urządzenia technologii informacyjno-komunikacyjnych. Sale lekcyjne zostaną wyposażone w niezbędne pomoce i narzędzia dydaktyczne w tym. m.in. w tablice interaktywne, zestawy komputerowe, tablety, laptopy, oprogramowanie edukacyjne.
Wśród zaplanowanych w ramach projektu zajęć należy wymienić:
- zajęcia dla uczniów rozwijające ich kompetencje kluczowe w formie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z: matematyki, języków obcych, fizyki, chemii oraz w formie zorganizowanych kółek zainteresowań: Młody Einstein - laboratorium doświadczeń i eksperymentów chemii i fizyki, Matematyka mnie dotyka, Dolina konstruktorów, Nieznane oblicza biologii, Creative English, Ich Mag Deutsch, Tajniki logiki – laboratorium logiki, Nieznany wszechświat -zajęcia fizyki z astronomią.
Dodatkowo zaplanowano także warsztaty z technik szybkiej nauki, przedsiębiorczości oraz kreatywnego myślenia, jak również z robotyki, druku 3D oraz edukacji medialnej-MEDIAlab.
- zajęcia dla nauczycieli doskonalące ich kompetencje zawodowe w formie kursów doskonalących: "Motywowanie uczniów z trudnościami w uczeniu się wynikającymi z SPE", "Wykorzystanie narzędzi cyfrowych w nauczaniu", "Nauczanie metodą eksperymentu";

Całkowita wartość projektu została oszacowana na 804 287,50 zł, w tym wartość dofinansowania to 713 987,50 zł. Jego realizacja nie pociągnie za sobą konieczności zabezpieczenia w budżecie Gminy Jabłonna dodatkowych środków finansowych.

<b>

 • Centrum Kultury i Sportu
 • Gminne Centrum Informacji
 • Jezioro Zegrzyńskie
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnie
 • Bezpłatna Szkoła Rodzenia
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • Legion Klub HDK PCK
 • Planowane Wyłączenia Prądu
 • Turystyczny Szlak Patriotyczny Polski Walczącej
 • 32 Wieliszewski Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej
 • Gaz System
 • Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie
© 2002-2015 Urząd Gminy w Jabłonnie
Zawartość merytoryczna: MICHAŁ SMOLIŃSKI, e-mail: promocja@jablonna.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Aktualizacja tech: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl