Główna treœść strony

XII Sesja Rady Gminy Jabłonna

Sprawozdanie z XII sesji Rady Gminy Jabłonna V kadencji z dnia 26 września 2007 r.

W dniu 26 września 2007 o godz. 12-tej w sali widowiskowej Domu Ogrodnika w Jabłonnie, odbyła się XII sesja Rady Gminy Jabłonna V kadencji. Po stwierdzeniu prawomocności obrad, (10 radnych na 15 ustawowego składu rady) zebranych powitała i w dalszej części posiedzeniu przewodniczyła p. Barbara Wołosiewicz – przewodnicząca rady.

Następnie Pani Wójt wnioskowała o wprowadzenie następujących zmian w porządku obrad:
- Rozszerzenie porządku w pkt. 8 - Podjęcie uchwał w sprawie, i rozpatrzenie jako ppkt. 2a kolejnej uchwały w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2007

Innych uwag nie zgłoszono, a w wyniku głosowania, propozycję przyjęto 10 głosami „za” głosów „wstrzymujących” i "przeciw" nie było.

• Protokół z XI sesji z dnia 30 sierpnia 2007 r. w wyniku głosowania przyjęto 7 głosami "za” przy 3 głosach "wstrzymujących” głosów „przeciw” nie było,

• Informacje o pracy Wójta w okresie między sesjami przedstawiła p. Olga Muniak wójt
Gminy, a o pracy Przewodniczącej Rady w okresie miedzy sesjami – p. Barbara Wołosiewicz – przewodnicząca Rady.

• Kolejnym punktem, było przedstawienie informacji z realizacji budżetu gminy za I
półrocze 2007r., oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiotowej sprawie.

• Następnie p. Tadeusz Rokicki – zastępca Wójta przedstawił propozycję Gminy dotyczącą wystąpienia z wnioskiem do Sądu o ogłoszenie upadłości Sp-ki z o.o. The Warsaw Golf International z siedzibą w Rajszewie, a szczegóły i zakres przygotowań proceduralnych w przedmiotowej sprawie przedstawiła p. Alicja Gawrońska – radca prawny Urzędu. Stanowisko Sp-ki Golf prezentował p. Krzysztof Odlesiński – pełnomocnik Sp-ki.
W wyniku dyskusji, a następnie głosowania 12 głosami” za” głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie było, Rada aprobuje propozycję przedstawioną przez Wójta Gminy Jabłonna, dotyczącą skierowania do Sądu sprawy o ogłoszenie upadłości Spółki z o.o. The Warsaw Golf International z siedzibą w Rajszewie.
Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu, przebywając poza salą obrad.

• Kolejnym punktem porządku obrad była prezentacja zasad planowania strategicznego
i opracowania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Gminy Jabłonna, której dokonał p. Mirosław Olczak – ekspert w w/w dziedzinie.

• Rozpatrując projekty uchwał przewidziane w porządku obrad, Rada dokonała:
1) Na wniosek Wójta Gminy powołano Skarbnika Gminy w osobie p. Beaty Stolarskiej.
W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr XII/120/2007, przyjęto 13 głosami "za" głosów „przeciw” i głosów "wstrzymujących" nie było.

2) Dokonano zmian w budżecie gminy na rok 2007 zwiększając plan dochodów, a zarazem wydatków budżetowych na rok 2007 o łączną kwotę 145.000 zł.
w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na:

Dochody
Dział 756, rozdział 75616
Po dokonaniu analizy wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, pobieranego przez Urzędy Skarbowe, proponuje się zwiększenie planu dochodów z w/w tytułu o kwotę 115.000zł.

Dział 926, rozdział 92601
Gmina Jabłonna otrzymała dotację celową z budżetu Wojewody Mazowieckiego na współfinansowanie zadania pn. ”Modernizacja zaplecza pływalni przy Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie” w kwocie 30.000zł. W ramach podpisanej umowy jednostką realizującą zadanie jest Gminne Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie.

WYDATKI

Dział 600, rozdział 60016
Wydatki bieżące:
1.Zwiększenie w kwocie 15.000zł umożliwi wykonanie projektów organizacji ruchu na drogach terenu Gminy Jabłonna w celu przygotowania wykonania progów zwalniających.
2. Zwiększenie w kwocie 30.000zł zabezpieczenie środków na wykonanie prac remontowych ronda w Chotomowie

Wydatki inwestycyjne:
Zwiększenie w kwocie 80.000zł. związane jest z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika między wsiami Boża Wola i Suchocin”. Wymieniona kwota, przy uwzględnieniu prac obecnie wykonywanych, pozwoli na realizację zaprojektowanego odcinka chodnika na trasie od granic Nowego Dworu Mazowieckiego do Bożej Woli – 440mb.

W związku z możliwością realizacji budowy parkingu w Chotomowie w inny sposób niż pierwotnie zakładano proponuje się zdjęcie tej pozycji z wykazu zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w 2007 roku.(zmniejszenie w kwocie 395.000zł)

Dział 801, rozdział 80101
Zwiększenie w kwocie 2.300zł związane jest z zakupem zmywarki do Szkoły Podstawowej w Chotomowie. Po ponownej kalkulacji zakupu okazało się, iż zaplanowane na realizację zadania w budżecie 2007 roku środki w wysokości 4.000zł są niewystarczające.

Dział 900, rozdział 90001
Z uwagi na harmonogram ofertowy zakładający realizację zadania pn. „Budowa przepompowni PII i kanalizacji ściekowej w Jabłonnie” zakładający realizację zadania w 2007 roku w kwocie 1.000.000zł proponuje się wprowadzenie następujących zmian:
1. Rezygnacja z zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego w banku komercyjnym w kwocie 700.000zł,
2. Zwiększenie środków własnych na realizację zadania w wysokości 285.000zł.

Dział 900, rozdział 90015
Zmiany planu wydatków w wysokości 12.000zł umożliwią pełną realizacje zadania inwestycyjnego pn. „Projekt i wykonanie oświetlenia w Rajszewie (rejon Nadzorcówki)”. W związku z tym, iż zadania „Projekt oświetlenia ul. Lipowej w Dąbrowie Chotomowskiej” oraz „Projekt oświetlenia ul. Jasna w Chotomowie” zostały wykonane przy zaangażowaniu mniejszych środków finansowych niż planowane w budżecie roku 2007 proponuje się zmniejszenie planu tych zadań:
ul. Jasna w Chotomowie 7.000zł,
ul. Lipowa w Dąbrowie Chotomowskiej 5.000zł.
Zwiększenie w kwocie 100.000zł dotyczy możliwości modernizacji oświetlenia ronda w Chotomowie.

Dział 921, rozdział 92109
Zgodnie z podpisaną umową pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Jabłonna realizacja zadania pn. ”Modernizacja zaplecza pływalni przy Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie” realizowana jest przez Gminne Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie. Zwiększenie w kwocie 30.000zł związane jest z koniecznością przekazania dotacji dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie na realizację zadania.
W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr XII/121/2007, przyjęto 11 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących się” głosów „przeciw” nie było.
Dwie osoby nie brały udziału w głosowaniu, przebywając poza salą obrad.

3) Dokonano zmian w budżecie gminy na rok 2007 wprowadzając zmiany do uchwały Nr IV/31/2007 Rady Gminy Jabłonna z dnia 24 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007tj.
- w załączniku nr 12 – „Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Zmiany w planie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok podyktowane są zwiększeniem (w stosunku do pierwotnego planu) wpływów z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski. Proponowana uchwała zwiększa plan na 2007 rok, zarówno po stronie przychodów jak i wydatków, w kwocie 24.000zł.
W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr XII/122/2007, przyjęto 12 głosami „za” głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie było.
Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu, przebywając poza salą obrad.

4) Dokonano zmiany Porozumienia Międzygminnego z dnia 27 kwietnia 2006r. pomiędzy Gminą Jabłonna a Miastem Stołecznym Warszawa w sprawie określenia zasad powierzenia Miastu zadań lokalnego transportu zbiorowego.
Zmiany polegają na uruchomieniu od dnia 1 września 2007 roku nowej linii Nr 731 oraz na zmianie tras linii Nr 723, Nr 801 i Nr N63. W związku z powyższym zmienione zostało również wyliczenie wysokości udziału Gminy w kosztach eksploatacji linii ZTM na jej terenie. Udział Gminy Jabłonna uległ zmniejszeniu z kwoty 29.831zł na kwotę 28.557zł miesięcznie.
W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr XII/123/2007, przyjęto 12 głosami „za” głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie było.
Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu, przebywając poza salą obrad.

5) Rada podjęła deklarację dotyczącą wspólnej realizacji z Gminą Wieliszew zadania inwestycyjnego pn.” Wodociągowanie środkowo- zachodniej części Gminy Wieliszew – budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Janówek Drugi. Proponowana uchwała umożliwi wspólną realizację zadania inwestycyjnego w 2008 roku z Gminą Wieliszew dotyczącego zwodociągowania środkowo – zachodniej części Gminy Wieliszew – budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Janówek Drugi oraz pozwoli na wspólne wystąpienie gmin Jabłonna i Wieliszew o uzyskanie środków z funduszy strukturalnych.
W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr XII/124/2007, przyjęto 11 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” głosów „przeciw” nie było.
Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu, przebywając poza salą obrad.

6) Dokonano zmiany w statucie Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie, dotyczącej rozszerzenia działalności Ośrodka nową podstawą prawną dotyczącą postępowania wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej -Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005r. Dz. U. Nr 86, poz. 732.
Zgodnie z ustawą ww Ośrodek prowadzi postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych składając do komornika wniosek wierzycielki w celu wyegzekwowania zaległości alimentacyjnych. Bezpośredni nadzór nad realizacją powołanej ustawy sprawuje Wójt Gminy Jabłonna. Nadzór merytoryczny nad działalnością Ośrodka sprawuje, zgodnie z posiadanymi w tym zakresie uprawnieniami Wojewoda Mazowiecki.
W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr XII/125/2007, przyjęto 10 głosami „za” głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie było.
Trzy osoby nie brały udziału w głosowaniu, przebywając poza salą obrad.

7) W celu realizacji usług opiekuńczych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie zatrudnia osoby w ramach umowy zlecenia zgodnie z uchwałą Rady Gminy Jabłonna Nr XXVII/228/2004 z dnia 15 września 2004r. Biorąc pod uwagę Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 2007r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2007r., oraz na podstawie art. 20 pkt. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z dnia 2004r. Nr 39 poz. 353 z późn.zm). Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie z dniem 1 września 2007r. zaproponował podwyższenie stawki godzinowej za usługi opiekuńcze z kwoty 2,85 zł. na 3,50 zł.
W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr XII/126/2007 w przedmiotowej sprawie, przyjęto 11 głosami „za” głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie było. Dwie osoby nie brały udziału w głosowaniu, przebywając poza salą obrad.

8) Dokonano wyboru ławników sądowych na kolejną kadencję do następujących Sądów:
Na ławników do Sądu Rejonowego w Legionowie w głosowaniu tajnym wybrano następujące osoby:
1/ Błażejewska Wiesława
2/ Czarny Piotr
3/ Domińczak- Zalewska Maria
4/ Frydrychowicz Zbigniew
5/ Jasiński Krzysztof
6/ Jędraszko Janusz
7/ Kucińska- Hanc Alicja
8/ Pielach Grażyna
9/ Rudnicka Teresa

Na ławników do Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie w głosowaniu tajnym wybierano następujące osoby :
1/ Białobrzeska Ewa
2/ Drobińska Janina
3/ Jurgielewicz Mieczysław
4/ Kowalik Barbara
5/ Pelczarska Krystyna
6/ Przybysz Janina
7/ Sobczyk Halina
8/ Szalecki Henryk

Dalszej części obrad przewodniczył radny p. Mariusz Grzybek – wiceprzewodniczący Rady.

9) Gmina Jabłonna na podstawie uchwały Gminy Jabłonna Nr LVII/501/2006 z dnia
6 września 2006r. w sprawie utworzenia Mazowieckiego Związku Komunalnego „Czyste Mazowsze” oraz uchwały Rady Gminy Jabłonna Nr LVII/502/2006 z dnia 6 września 2006r. w sprawie przyjęcia Statutu Mazowieckiego Związku Komunalnego „Czyste Mazowsze” stała się członkiem w/w Związku. Od dnia przyjęcia Statutu Mazowieckiego Związku Komunalnego „Czyste Mazowsze” tj. od dnia 6 września 2006r. zmieniła się interpretacja MSWiA dotycząca zapisu odnośnie tajnego głosowania przy wyborze Zarządu Związku.
W związku z powyższym zaistniała konieczność wprowadzenia stosownych korekt i ponownego przyjęcia uchwał o utworzeniu Związku jak również o przyjęciu przedmiotowego Statutu.

Tym samym w głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr XII/129/2007, w sprawie utworzenia Mazowieckiego Związku Międzygminnego "Czyste Mazowsze” przyjęto 9 głosami "za” głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie było.
Cztery osoby nie brały udziału w głosowaniu, przebywając poza salą obrad.

Uchwałę nr XII/130/2007, w sprawie przyjęcia Statutu Mazowieckiego Związku Międzygminnego „Czyste Mazowsze” przyjęto 10 głosami „za” głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie było.
Trzy osoby nie brały udziału w głosowaniu, przebywając poza salą obrad.

10) Rada odrzuciła jako bezzasadne wezwanie p. Danuty Napolskiej do usunięcia wady prawnej rysunku planu, stanowiącego załącznik graficzny do Uchwały Nr VI/71/2007 Rady Gminy z dnia 21 marca 2007r., Uzasadnienie odrzucenia wezwania zawarte jest w załączniku nr 2 do uchwały.
W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr XII/131/2007, przyjęto 8 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” głosów „przeciw” nie było.
Cztery osoby nie brały udziału w głosowaniu, przebywając poza salą obrad.

11) Rada odrzuciła jako nie mającą podstaw prawnych skargę p. Janiny Stasiak na działalność Wójta i Urzędu Gminy. Uzasadnienie odrzucenia skargi zawarte jest w załączniku nr 2 do uchwały.
W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr XII/132/2007, przyjęto 7 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących się” głosów „przeciw” nie było.
Cztery osoby nie brały udziału w głosowaniu, przebywając poza salą obrad.

12) Rada odrzuciła jako nieuzasadnione zarzuty zawarte w skargach p. Dariusza Kowalskiego na działalność Wójta Gminy Jabłonna. Uzasadnienie odrzucenia skargi zawarte jest w załączniku nr 2 do uchwały.
W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr XII/133/2007, przyjęto 7 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących się” głosów „przeciw” nie było.
Cztery osoby nie brały udziału w głosowaniu, przebywając poza salą obrad.

13) Rada odrzuciła jako bezzasadne wezwanie p. Wojciecha Zajączkowskiego – przedstawiciela Powiatowej Rady Mazowieckiej Izby Rolniczej do anulowania Uchwały Nr X/106/2007r. Rady Gminy Jabłonna z dnia 27.06.2007r. Uzasadnienie odrzucenia wezwania zawarte jest w załączniku nr 2 do uchwały.
W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr XII/134/2007, przyjęto 8 głosami „za” przy 1 głosie „ przeciwnym” głosów „wstrzymujących się” nie było.
Cztery osoby nie brały udziału w głosowaniu, przebywając poza salą obrad.

14) Rada odrzuciła jako bezzasadne wezwanie p. Wojciecha Zajączkowskiego – przedstawiciela Powiatowej Rady Mazowieckiej Izby Rolniczej do anulowania Uchwały Nr X/107/2007r. Rady Gminy Jabłonna z dnia 27.06.2007r. Uzasadnienie odrzucenia wezwania zawarte jest w załączniku nr 2 do uchwały.
W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr XII/135/2007, przyjęto 9 głosami „za” przy 1 głosie „ przeciwnym” głosów „wstrzymujących się” nie było.
Trzy osoby nie brały udziału w głosowaniu, przebywając poza salą obrad.

15) Rada odrzuciła jako bezzasadne wezwanie p. Wojciecha Zajączkowskiego do zmiany lub anulowania Uchwały Nr X/110/2007r. Rady Gminy Jabłonna z dnia 27.06.2007r. Uzasadnienie odrzucenia wezwania zawarte jest w załączniku nr 2 do uchwały.
W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr XII/136/2007, przyjęto 9 głosami „za” przy 1 głosie „ przeciwnym” głosów „wstrzymujących się” nie było.
Trzy osoby nie brały udziału w głosowaniu, przebywając poza salą obrad.

Pełne teksty podjętych przez Radę uchwał wraz z zestawieniami przebiegu głosowań, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Gminy (w BIP).

Interpelacji nie zgłoszono, a w ramach – wolnych wniosków uczestnicy sesji zainteresowani byli:
- możliwościami pozyskania terenu (po świniarni) dla potrzeb lokalizacji nowej szkoły,
- regulacją kwestii własnościowych umożliwiających realizację chodnika przy
ul. Kolejowej w Chotomowie.
- zwrócono się z prośbą o przedstawienie nowych pracowników zatrudnionych w Urzędzie
Gminy,
- na jakim etapie jest przygotowanie do zimowego utrzymania dróg lokalnych na terenie
gminy, sezonie 2007/2008.
- interweniowano w sprawie zlecenia organizacji ruchu i właściwego oznakowania dróg w
rejonie ul. Szkolnej, Przylesie, Milenijnej i Leśnej.
- interweniowano w sprawie wprowadzenia oznakowania „zakazu wjazdu” i „zakazu
zatrzymywania i postoju” dla samochodów ciężarowych typu - TIR na ul. Kwiatowej w
Janówku Drugim.
- Nawiązując do inwestycji pn: budowa ul. Jasnej – Promiennej, rozstrzygniętego przetargu i do chwili obecnej niesfinalizowanej umowy z wykonawcą na realizację w/w zadania, radny p. Witold Modzelewski wnioskował o „ zobowiązanie Pani Wójt do podjęcia działań mobilizujących wykonawcę do podpisania umowy, bądź unieważnienia przetargu i ogłoszenia kolejnego”. W wyniku głosowania wniosek przyjęto 7 głosami „za” przy 1 głosie „przeciwnym”, głosów „wstrzymujących się” nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad o godz. 20,00), p. Mariusz Grzybek – wiceprzewodniczący Rady dziękując za udział w posiedzeniu zamknął obrady XII sesji Rady Gminy.
 • Centrum Kultury i Sportu
 • Gminne Centrum Informacji
 • Jezioro Zegrzyńskie
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnie
 • Bezpłatna Szkoła Rodzenia
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • Legion Klub HDK PCK
 • Planowane Wyłączenia Prądu
 • Turystyczny Szlak Patriotyczny Polski Walczącej
 • 32 Wieliszewski Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej
 • Gaz System
 • Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie
© 2002-2015 Urząd Gminy w Jabłonnie
Zawartość merytoryczna: MICHAŁ SMOLIŃSKI, e-mail: promocja@jablonna.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Aktualizacja tech: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl