Główna treœść strony

XVI Sesja Rady Gminy Jabłonna

Sprawozdanie z XV sesji Rady Gminy Jabłonna V kadencji z dnia 28 grudnia 2007 r .

W dniu 28 grudnia 2007 o godz. 11-tej w sali widowiskowej Domu Ogrodnika w Jabłonnie, odbyła się XVI sesja Rady Gminy Jabłonna V kadencji. Po stwierdzeniu prawomocności obrad, (13 radnych na 15 ustawowego składu rady) zebranych powitała i w dalszej części posiedzeniu przewodniczyła p. Barbara Wołosiewicz – przewodnicząca rady.

Do porządku obrad, nie zgłoszono żadnych zmian.

• Do treści protokółu z XV sesji z dnia 6grudnia 2007r. uwag nie zgłoszono, i w wyniku głosowania, przyjęto 10 głosami ”za” przy 2 głosach „wstrzymujących” głosów „przeciw” nie było. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu przebywając poza salą obrad.

• Informację o pracy Wójta w okresie miedzy sesjami przedstawiła p. Olga Muniak, a informację o pracy Przewodniczącej Rady w okresie miedzy sesjami, p. Barbara Wołosiewicz – przewodnicząca Rady.

• Rozpatrując projekty uchwał przewidziane w porządku obrad, Rada podjęła decyzję w następujących sprawach:

1) Rada wyraziła zgodę na dokonanie następujących zmian w budżecie gminy na rok 2007 w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

- zwiększono plan dochodów budżetowych na rok 2007 o łączna kwotę 754 382zł w Działach: 700, 750 i 900,
- Zmniejszono plan dochodów budżetowych o łączna kwotę 600 000 zł w Dziale: 756,
- zmniejszono plan wydatków budżetowych na rok 2007 o łączną kwotę 226 000 zł w Działach: 600, 700, 754, 900 ,
- zmieniono plan wydatków na rok 2007 o łączna kwotę 500 400zł w Działach: 801 i 900,
- tym samym wprowadzono zmiany do uchwały Nr IV/31/2007 Rady Gminy Jabłonna z dnia 24 stycznia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007: w załączniku nr 8, 10, 11 i 15.

Sygnalizowane zmiany związane są z:

DOCHODY
Zwiększenie planu dochodów budżetowych w ogólnej kwocie 754.382 zł z tego:
Dział 700, rozdział 70004, 70005

Zwiększenie planu dochodów budżetowych w kwocie 2.219 zł dotyczy wpływów wynikających z rozliczenia z roku ubiegłego (zwrot za przeglądy kominiarskie w Gminnym Centrum Kultury i Sportu).

Zwiększenie planu dochodów budżetowych w kwocie 709.000 zł dotyczy sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Jabłonnie przy ul. Zegrzyńskiej, na której znajduje się stacja paliw – Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

Dział 750, rozdział 75022, 75023

Zwiększenie planu dochodów budżetowych w kwocie 12.663 zł dotyczy wpływów wynikających z rozliczenia z roku ubiegłego (zwrot diety radnego wypłaconej w 2006 roku oraz zwrot nienależnie pobranej opłaty komorniczej związanej z postępowaniem sądowym prowadzonym przez Gminę Jabłonna).

Dział 900, rozdział 90001

Zwiększenie w kwocie 30.500 zł związane jest z większymi niż planowano wpływami z tytułu opłat za dostawę wody oraz odsetek od nieterminowych wpłat.

Zmniejszenie planu dochodów budżetowych w ogólnej kwocie 600.000 zł z tego:

Dział 756, rozdział 75615, 75616
Zmniejszenie w kwocie 500.000 zł tytułem wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz zmniejszenie w kwocie 100.000 zł tytułem wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych z uwagi na fakt, iż zaplanowana kwota wpływów z tytułu podatku od nieruchomości będzie niższa od planowanej. Planowana kwota obejmowała przypis 2007 rok oraz wpływy z zaległości z lat ubiegłych.

WYDATKI
Zmniejszenie planu wydatków budżetowych w ogólnej kwocie 226.000 zł z tego:

Dział 600, rozdział 60016
Zmniejszenie w kwocie 55.000 zł związane jest z mniejszymi niż planowano wydatkami na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa drogi w Trzcinach”.

Dział 700, rozdział 70004
Zmniejszenie w łącznej kwocie 128.000 zł związane jest z mniejszymi niż planowano wydatkami na realizacje zadań inwestycyjnych:
- „Wykonanie termomodernizacji budynku Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie” – zmniejszenie w kwocie 67.000zł,
- „Wykonanie termomodernizacji budynku przedszkola w Chotomowie” – zmniejszenie w kwocie 61.000 zł.

Dział 754, rozdział 75412
Zmniejszenie w kwocie 31.000 zł związane jest z mniejszymi niż planowano wydatkami bieżącymi przeznaczonymi na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej. Zmniejszenie środków możliwe jest z uwagi na mniejszą niż zazwyczaj liczbę interwencji podejmowanych przez jednostki OSP, a co za tym idzie zmniejszone zużycie paliw i materiałów eksploatacyjnych oraz znikomą awaryjność posiadanych pojazdów i sprzętu.

Dział 900, rozdział 90015
Zmniejszenie w kwocie 12.000 zł związane jest z mniejszymi niż planowano wydatkami na realizację zadań inwestycyjnych dotyczących oświetlenia ulic, placów, dróg, w tym na:
- „Projekt oświetlenia ul. Leszczynowej w Chotomowie” zmniejszenie w kwocie 10.000 zł,
- „Projekt i wykonanie oświetlenia w Rajszewie (rejon Nadzorcówki)” zmniejszenie w kwocie 2.000 zł.

W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr XVI/164/2007, przyjęto 14 głosami „za” głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących ” nie było.

2) Ustalono wykaz i plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały dostępnym na stronie internetowej Urzędu Gminy( BIP- Uchwały Rady Gminy )

W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr XVI/165/2007, przyjęto 12 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było.

3) Rada nadała nazwę ul. Jarzębinowa drodze położonej we wsi Chotomów, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1846, na odcinku od granicy z działką nr ew.201/1 do granicy z działką nr 170/6, zgodnie z wolą i propozycją właścicieli działek.

W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr XVI/166/2007, przyjęto 13 głosami „za” głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie było. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu przebywając poza salą obrad.

4) Rada zatwierdziła plany pracy stałych komisji Rady Gminy na rok 2008, zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały od nr 1 do 6, dostępnymi na stronie internetowej Urzędu Gminy( BIP- Uchwały Rady Gminy )

Harmonogram posiedzeń komisji oraz sesji Rady w roku 2008, w oparciu o zatwierdzone plany pracy, zostanie przedstawiony w późniejszym terminie, z chwilą ustalenia w trybie roboczym terminów spotkań Komisji Rozwoju, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Spraw Społecznych.

W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr XVI/167/2007, przyjęto 13 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” głosów „przeciw” nie było.

Pełne teksty podjętych przez Radę uchwał wraz z zestawieniami przebiegu głosowań, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Gminy (w BIP- Uchwały Rady Gminy).

W ramach sprawozdań – informację dotyczącą staniu zaawansowania prac nad weryfikacją Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Jabłonna, przedstawił p. Mirosław Olczak- ekspert koordynujących prace nad przedmiotowym opracowaniem. Przedstawił wzór wniosku inwestycyjnego, jak również sposób jego wypełniania, który stanowić będzie bazę wyjściową do prac nad realizowanym opracowaniem. Zwrócił uwagę, że zgodnie z ustalonym harmonogramem prac, termin składania wniosków wyznaczony został do dnia 14 stycznia 2008r, prosząc tym samym Sołtysów i Rady Sołeckie poszczególnych wsi, o rozpropagowanie wniosków wśród mieszkańców i zgłaszanie propozycji, zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami poszczególnych sołectw.

Zgodnie z porządkiem obrad, dokonano prezentacji projektu koncepcyjnego budowy obiektu sportowo – rekreacyjnego Bike Park i parku z elementami zieleni, obejmującego m.in.: plan zagospodarowania terenu wraz z istniejącym zapleczem, we wsi Skierdy (filia Gminnego Centrum Kultury i Sportu).

Celem projektu jest uzyskanie funkcjonalnej, oryginalnej pod względem urbanistycznym i architektonicznym wizji nowego kompleksu rekreacyjno – sportowego.

Country Bike Park z podziałem na zadania „Park z Zielenią/Tor Dirt, Cross, Trial, Boisko „ zawiera elementy ziemne z dziedziny rowerowych sportów extremalnych, będący miejscem spotkań ludzi uprawiających nie tylko turystykę rowerową, rowerowo ”extremalną” ale również piłkę nożną, tenis czy siatkówkę. Służył by lokalnej społeczności ale również szerokiej rzeszy mieszkańców Warszawy i okolic, których obecność zaznaczona zostałaby poprzez organizowanie imprez i zawodów rowerowych Dirt, Cross i Trial, jak również rozgrywek zespołowych oraz okolicznościowych festynów i spotkań plenerowych młodzieży.

Opracowanie projektu autorskiego i wykonawstwo – CMX Divison Aleksander Kołodziej z Gdańska.

Zgodnie z porządkiem obrad o godz. 14-tej odbyło się świąteczno – noworoczne spotkanie okolicznościowe z udziałem zaproszonych gości, podczas którego uczestnicy zostali obdarowani okolicznościowymi upominkami w postaci kalendarzy na rok 2008 oraz gadżetami reklamowymi Gminy.

Interpelacji nie zgłoszono, a w ramach zapytań i wolnych wniosków uczestnicy sesji sygnalizowali:

- aby uaktualnić portal internetowy o nowe nazwy ulic nadane w roku 2007,
- wystąpiono z inicjatywą nadania nowo wybudowanym wraz z obwodnicą rondom, nazw historycznych związanych z terenem Gminy np:

S1- rondo ks. Józefa Poniatowskiego
S2- rondo Augusta Potockiego
S3- rondo Polskiej Akademii Nauk

Zwrócono również uwagę, uwzględniając prośbę ks. Peszkowskiego występującego do Rady Gminy o uhonorowanie Prymasa Tysiąclecia, nadanie jednej z ulic w Jabłonnie nazwy – ul. Kardynała Józefa Wyszyńskiego.
- zachęcano do aktywniejszego uczestnictwa w roku 2008 w imprezach organizowanych przez ośrodki kultury funkcjonujące na naszym terenie, jak również koncertach i wystawach w ramach cyklu „Pałacowe spotkania z muzyką”, organizowanych w Pałacu w Jabłonnie.

Ponadto, uczestnicy sesji zainteresowani byli:
- kiery zaczną kursować autobusy ZTM trasą wzdłuż obwodnicy,
- interweniowano w kwestii uwzględnienia do realizacji w trybie niezwłocznym oświetlenia chodnika przy ul. Leśnej w Jabłonnie,
- Pan Artur Oleksiak – sołtys wsi Chotomów w imieniu Rady Sołeckiej oraz swoim własnym zaprosił wszystkich chętnych do powitania Nowego Roku 2008 na placu przy choince w centrum Chotomowa.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, p. Barbara Wołosiewicz – wiceprzewodnicząca Rady dziękując za udział w posiedzeniu, o godz. 16,15 zamknęła obrady XVI sesji Rady Gminy.
 • Centrum Kultury i Sportu
 • Gminne Centrum Informacji
 • Jezioro Zegrzyńskie
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnie
 • Bezpłatna Szkoła Rodzenia
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • Legion Klub HDK PCK
 • Planowane Wyłączenia Prądu
 • Turystyczny Szlak Patriotyczny Polski Walczącej
 • 32 Wieliszewski Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej
 • Gaz System
 • Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie
© 2002-2015 Urząd Gminy w Jabłonnie
Zawartość merytoryczna: MICHAŁ SMOLIŃSKI, e-mail: promocja@jablonna.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Aktualizacja tech: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl