Główna treœść strony

XX Sesja Rady Gminy Jabłonna

Sprawozdanie z XX sesji Rady Gminy Jabłonna V kadencji z dnia 26 marca 2008 r .

Sprawozdanie z XX sesji Rady Gminy Jabłonna V kadencji
z dnia 26 marca 2008 r .

W dniu 26 marca 2008 o godz. 13-tej w sali widowiskowej Domu Ogrodnika
w Jabłonnie, odbyła się XX sesja Rady Gminy Jabłonna V kadencji. Po stwierdzeniu prawomocności obrad, (13 radnych na 15 ustawowego składu rady) zebranych powitała
i w dalszej części posiedzeniu przewodniczyła p. Barbara Wołosiewicz – przewodnicząca rady.
Przedstawiła porządek obrad, w którym dokonano następujących zmian:
- Na wniosek Komisji Budżetowej przekazany przez p. Barbarę Wołosiewicz –przewodniczącą Komisji, zdjęto z porządku obrad z pkt. 5 – Podjęcie uchwał w sprawie ppkt. 5 - uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Jabłonna lub jej jednostkom organizacyjnym. Wniosek został przyjęty 11 głosami „za” przy 2 głosach „przeciwnych” głosów „wstrzymujących się” nie było.
- Na wniosek p. Olgi Muniak – wójta gminy zdjęto z porządku obrad z pkt. 6 ppkt.7 – projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Jabłonna (ul. Zaciszna) oraz wprowadzono do porządku obrad jako ppkt. 6 – uchwałę w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego.
Innych propozycji zmian nie zgłoszono, a w wyniku głosowania, wnioski przyjęto jednogłośnie 13 głosami „za” głosów „wstrzymujących się ” i głosów „przeciw„ nie było.

• Do treści protokółu z XVIII sesji z dnia 27 lutego 2008r. uwag nie zgłoszono i w wyniku
głosowania, przyjęto 12 głosami ”za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” głosów „przeciw” nie było.

• Informację o pracy Wójta w okresie miedzy sesjami przedstawiła p. Olga Muniak,
a informację o pracy Przewodniczącej Rady w okresie miedzy sesjami,
p. Barbara Wołosiewicz – przewodnicząca Rady.

• Rozpatrując projekty uchwał przewidziane w porządku obrad, Rada podjęła decyzję
w następujących sprawach:

1) Dokonano zmian w budżecie gminy na rok 2008, poprzez:
- zwiększenie planu dochodów budżetowych gminy na rok 2008 o łączną kwotę 33 673 zł z przeznaczeniem na:
Dział 750, rozdział 75011
Zwiększenie w kwocie 2 673 zł z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ( 5% dochodów z tytułu wpłat za wydawanie dowodów osobistych oraz opłat za udostępnianie danych z ewidencji ludności ).
Na podstawie decyzji nr 3/2008 Wojewody Mazowieckiego plan w/w dochodów na rok 2008 wynosi 69 011zł ( 5% udział Gminy Jabłonna wynosi 3 450 zł ).
Dział 852, rozdziały 85212, 85214
Zwiększenie w kwocie 31 000 zł na podstawie decyzji Nr 3/2008 Wojewody Mazowieckiego określającej plan dotacji dla Gminy Jabłonna na rok 2008 na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

Zmniejszenie planu dochodów budżetowych w kwocie 587 zł, z tego:
Dział 751, rozdział 75101
Zmniejszenie w kwocie 187 zł na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego o kwocie dotacji celowej na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2008 roku. Plan dotacji wynosi 1 908 zł.
Dział 852, rozdział 85213
Zmniejszenie w kwocie 400 zł na podstawie decyzji Nr 3/2008 Wojewody Mazowieckiego określającej plan dotacji dla Gminy Jabłonna na rok 2008 na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

Zwiększenia planu wydatków budżetowych w ogólnej kwocie 33 500 zł, z tego:
Dział 750, rozdział 75023
Zwiększenie wydatków w kwocie 2 500 zł związane z koniecznością utworzeniem paragrafu klasyfikacji budżetowej wydatków z przeznaczeniem na zwrot kosztów zakupu okularów korygujących do pracy przy komputerze.
Dział 852, rozdziały 85212, 85214
Zwiększenie w kwocie 31 000 zł dotyczące wydatków związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz zasiłków i pomocy w naturze zgodne z decyzją Nr 3/2008 Wojewody Mazowieckiego określającą plan dotacji dla Gminy Jabłonna w 2008 roku na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

Zmniejszenia planu wydatków budżetowych w ogólnej kwocie 587 zł, z tego:
Dział 751, rozdział 75101
Zmniejszenie w kwocie 187 zł zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego o kwocie dotacji celowej na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2008 roku.
Dział 852, rozdział 85213
Zmniejszenie w kwocie 400 zł dotyczące wydatków związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej; zgodne z decyzją Nr 3/2008 Wojewody Mazowieckiego określającą plan dotacji dla Gminy Jabłonna w 2008 roku na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

Zmiany planu wydatków budżetowych w ogólnej kwocie 113 137 zł, z tego:
Dział 010, rozdział 01010
Zwiększenie w kwocie 30 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.” Wykonanie wodociągu w ul. Listopadowej w Jabłonnie, na odcinku od przewodu wodociągowego na granicy z Legionowem do spięcia z istniejącym i zaprojektowanym wodociągiem w ul. Królewskiej”
Dział 750, rozdział 75023
Zmiany w planie wydatków związane są z:
- umieszczeniem Gminnego Centrum Informacji w strukturze organizacyjnej Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie, zmniejszenie planu wydatków w łącznej kwocie 27 231 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla osoby koordynującej działalność Gminnego Centrum Informacji, przeniesienie do rozdziału 92109.
- zwiększeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników Urzędu Gminy; w związku z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2007 roku ustalona została wysokość odpisu podstawowego na zfśs; zmiany w planie wydatków w kwocie 1 089 zł związane są z podwyższeniem zaplanowanego w budżecie odpisu z przeniesienia środków z dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- komputeryzacją Urzędu Gminy; zmiany planu wydatków w kwocie 7 000 zł związane są z koniecznością zakupu urządzenia do administrowania siecią komputerową NETASQ60. Urządzenie pozwala administrować siecią komputerową i wykrywać słabe punkty sieci komputerowej oraz zabezpiecza sieć przez atakami z Internetu, przeniesienie z zadania pn. „Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem i programów komputerowych”.

Dział 754, rozdział 75414
Zmiany planu wydatków na kwotę 22 zł związane z podwyższeniem zaplanowanego w budżecie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z przeniesienia środków z dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
Dział 756, rozdział 75647
Zmiany planu wydatków na kwotę 300 zł związane są z wypłatą wynagrodzenia dla osób, które doręczyły podatnikom mającym adres zamieszkania na terenie Gminy Jabłonna decyzje wymiarowe podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości za 2008 rok, zwiększenie wynagrodzeń bezosobowych z planu pochodnych od wynagrodzeń.
Dział 801, rozdział 80101
Zmiany planu wydatków w kwocie 4 552 zł związane są z koniecznością podwyższenia zaplanowanego w budżecie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników szkół podstawowych w Jabłonnie i w Chotomowie z niewykorzystanych środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne; zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 28 215 zł związane jest z likwidacją etatu dozorcy – konserwatora w Szkole Podstawowej w Jabłonnie.
Dział 801, rozdział 80110
Zmiany planu wydatków w kwocie 1 607 zł związane są z koniecznością podwyższenia zaplanowanego w budżecie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników Publicznego Gimnazjum w Jabłonnie z niewykorzystanych środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne; zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 28 215 zł związane jest z utworzeniem etatu dozorcy – konserwatora w Publicznym Gimnazjum w Jabłonnie.
Dział 852, rozdziały 85212, 85219
Zmiany planu wydatków w kwocie 908 zł związane są z koniecznością podwyższenia zaplanowanego w budżecie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie z niewykorzystanych środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Dział 853, rozdział 85395
Zmiany planu wydatków w kwocie 2 711 zł związane są z zabezpieczeniem środków na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia za marzec 2008 dla osób zatrudnionych w Gminnym Centrum Informacji (GCI); zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie 9 502 zł dotyczy zmian organizacyjnych polegających na przeniesieniu GCI do struktury organizacyjnej Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie.
Dział 900, rozdział 90001
Zmniejszenie w kwocie 30 000 zł w ramach realizacji zadania pn. „Wykonanie projektu kanalizacji w ul. Listopadowej w Jabłonnie - od ul. Królewskiej do granicy z miastem Legionowo”; przeniesienie środków do rozdziału 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.
Dział 921, rozdział 92109
Zwiększenie w kwocie 36 733 zł dotyczy zmian organizacyjnych w strukturze Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie – wprowadzenie środków na wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Informacji.
(kwota 27 231 zł przeniesiona z rozdziału 75023 – Urzędy gmin, kwota 9 502 zł przeniesiona z rozdziału 85395 – Pozostała działalność)
Wprowadzono zmiany do uchwały Nr XVII/170/2008 Rady Gminy Jabłonna z dnia 23 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008:
- w załączniku nr 8 – „Przychody i rozchody w 2008 roku związane z finansowaniem deficytu budżetu gminy”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- w załączniku nr 9 – „Wykaz limitów wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych na 2008 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- w załączniku nr 10 – „Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- w załączniku nr 13 – „Dotacje dla instytucji kultury – plan na rok 2008”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr XX/193/2008, przyjęto 12 głosami „za” głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie było. Dwie osoby nie brały udziału w głosowaniu, przebywając poza salą obrad.

2) Rada podjęła uchwałę o zaciągnięciu długoterminowego kredytu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku socjalnego przy ul. Piaskowej w Jabłonnie” w kwocie 600.000zł na okres 5 lat. W/w kredyt zostanie wykorzystany w 2008 roku oraz spłacony
z dochodów własnych Gminy Jabłonna począwszy od roku 2009 do roku 2013. Uchwała umożliwi rozpoczęcie procedury przetargowej związanej z zaciągnięciem w/w kredytu. Koszty realizacji zadania przypadające na 2008 rok w wysokości 920.000 zł zostaną pokryte poza planowanym do zaciągnięcia kredytem, środkami własnymi, jak również dofinansowaniem w wysokości 220.000 zł
z Funduszu Dopłat.
W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr XX/194/2008, przyjęto 14 głosami „za” głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących ” nie było.

3) Rada podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania
inwestycyjnego pn. „Realizacja budowy przepompowni PII oraz kanalizacji ściekowej
w Jabłonnie” w kwocie 2.000.000zł zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na okres 5 lat. Pożyczka ta zostanie wykorzystana
w 2008 roku oraz spłacona z dochodów własnych Gminy Jabłonna począwszy od roku 2009 do roku 2013. Z uwagi na fakt, iż Gmina Jabłonna ubiega się o pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podjęta uchwała umożliwi złożenie wniosku, który spowoduje uruchomienie procedury dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. ”Realizacja budowy przepompowni PII oraz kanalizacji ściekowej w Jabłonnie”.
Po spłacie 50% pożyczki i po uzyskaniu efektu ekologicznego możliwe jest ubieganie się o umorzenie pozostałej części pożyczki, z czego Gmina zamierza skorzystać.
W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr XX/195/2008, przyjęto 14 głosami „za” głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie było.

4) Podjęto uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Realizacja budowy ul. Lipowej w Dąbrowie Chotomowskiej”, w kwocie 900.000 zł na okres 5 lat. W/w kredyt zostanie wykorzystany w 2008 roku oraz spłacony
z dochodów własnych Gminy Jabłonna począwszy od roku 2009 do roku 2013.
Uchwała umożliwi rozpoczęcie procedury przetargowej związanej z zaciągnięciem w/w kredytu.
W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr XX/196/2008, przyjęto 10 głosami „za” głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie było. Cztery osoby nie brały udziału w głosowaniu przebywając poza salą obrad.

5) Dokonano zmiany Statutu Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego, polegającej na zwiększeniu liczby członków Zarządu Związku, do 7 osób, do którego dołączyła gmina Dąbrówka. Zmiana dotyczy § 16 ust. 4 Statutu Związku, który otrzymał brzmienie:
„Zarząd Związku liczy 7 członków i składa się z Przewodniczącego Zarządu, Wiceprzewodniczącego Zarządu oraz 5 członków. Przewodniczącego Zarządu i Wiceprzewodniczącego Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu wybiera Zgromadzenie w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków Zgromadzenia”.
Sygnalizowane zmiany niezbędne są do podjęcia działań zmierzających do zarejestrowania Związku. Uchwały o identycznej treści podejmowane są przez wszystkie gminy będące członkami Związku.
W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr XX/197/2008, przyjęto 11 głosami „za” głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie było. Trzy osoby nie brały udziału w głosowaniu przebywając poza salą obrad.

6) Rada uchyliła Uchwałę Nr XVIII/190/2008 Rady Gminy Jabłonna z dnia 27.02.2008r w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Jabłonna, albowiem zatwierdzone taryfy są niezgodne ze szczegółową kalkulacją do taryf, będącą załącznikiem do uchwały.
W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr XX/198/2008, przyjęto 8 głosami „za” przy 3 głosach „wstrzymujących się” głosów „przeciw” nie było. Trzy osoby nie brały udziału
w głosowaniu, przebywając poza salą obrad.

7) Nadano nazwę ul. Kwarcowa drodze wewnętrznej oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków jednostki ewidencyjnej Jabłonna w obrębie 6 -Janówek Drugi jako działka ewidencyjna nr 107, na odcinku od granicy z działką nr ew. 103 (dr.) do granicy z obrębem Trzciany.
W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr XX /199/2008, przyjęto 14 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” głosów „przeciw” nie było.

8) Rada uchyliła Uchwałę Nr XIX/148/2008r z dnia 28 stycznia 2004r w sprawie ustanowienia służebności gruntowej i nieodpłatnego użyczenia nieruchomości oraz Uchwałę Nr XXIII/187/2004
z dnia 21 kwietnia 2004r w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/148/2004 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 stycznia 2004r. dotyczących ustanowienia służebności gruntowych na działce nr ewid. 365/56. Według obecnie obowiązującego stanu prawnego przedmiotowa działka będąca własnością Gminy Jabłonna stanowi drogą publiczną. Drogą publiczną zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 71 poz. 838 ze zmianami), jest droga, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem.
W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr XX/ 200/2008, przyjęto 11 głosami „za” głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie było.

9) Rada Gminy wyraziła zgodę na zbycie w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Jabłonna numerem 666/11, o powierzchni 0,2936 ha.
Dokonanie w/w darowizny wiąże się z celem, jakim jest budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Jabłonnie i przekazaniem prawa trwałego zarządu Komendzie Stołecznej Policji, w myśl przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. Nr 261
z 2004r., poz. 2603, ze zm.).
W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr XX/201/2008, przyjęto 14 głosami „za” głosów „wstrzymujących się” głosów „przeciw” nie było.

10) Rada stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego Rady Gminy Jabłonna Pana Wiktora Wekselberga w trzymandatowym okręgu wyborczym nr 4 w Chotomowie, wskutek pisemnego zrzeczenia się mandatu.
W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr XX/202/2008, przyjęto 14 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” głosów „przeciw” nie było.

Pełne teksty podjętych przez Radę uchwał wraz z zestawieniami przebiegu głosowań, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Gminy (w BIP- Uchwały Rady Gminy).

• Interpelacji nie zgłoszono, a w ramach zapytań i wolnych wniosków uczestnicy sesji sygnalizowali:
- konieczność interwencji w sprawie wybudowania chodnika na odcinku od ul. Szarych Szeregów do ul. Wiejskiej w Jabłonnie.
- ponownie interweniowano w sprawie wyrównania nawierzchni drogi stanowiącej łącznik między wsią Trzciany i Janówek Drugi oraz uregulowania stanu prawnego drogi do Wólki Górskiej poprzez jej faktyczne wytyczenie w pasie której, jeden z mieszkańców stawiając słupy skutecznie ograniczył możliwość swobodnego poruszania się. Do chwili obecnej, żadne działania w sygnalizowanych sprawach nie zostały podjęte.
- przekazano uwagi i sugestie odnośnie zawartości merytorycznej II wydania gazety lokalnej „Wieści z naszej Gminy”


Wobec zrealizowania porządku obrad, p. Barbara Wołosiewicz – przewodnicząca Rady dziękując za udział w posiedzeniu, o godz. 18-tej zamknął obrady XX sesji Rady Gminy.
 • Centrum Kultury i Sportu
 • Gminne Centrum Informacji
 • Jezioro Zegrzyńskie
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnie
 • Bezpłatna Szkoła Rodzenia
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • Legion Klub HDK PCK
 • Planowane Wyłączenia Prądu
 • Turystyczny Szlak Patriotyczny Polski Walczącej
 • 32 Wieliszewski Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej
 • Gaz System
 • Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie
© 2002-2015 Urząd Gminy w Jabłonnie
Zawartość merytoryczna: MICHAŁ SMOLIŃSKI, e-mail: promocja@jablonna.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Aktualizacja tech: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl