Główna treœść strony

XXIII Sesja Rady Gminy Jabłonna

Sprawozdanie z XXIII sesji Rady Gminy Jabłonna V kadencji
z dnia 25 czerwca 2008r oraz 2 lipca 2008 r.
(kontynuacja posiedzenia z dnia 25 czerwca 2008r.)

W dniu 25 czerwca 2008 o godz. 12-tej w sali widowiskowej Domu Ogrodnika w Jabłonnie, odbyła się XXIII sesja Rady Gminy Jabłonna V kadencji. W związku z przeprowadzonymi wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Jabłonna powitano w szeregach Rady nowo wybraną radną p. Katarzynę Dąbrowską. W imieniu Gminnej Komisji Wybor-czej w Jabłonnie p. Piotr Karolak – wiceprzewodniczący Komisji wręczył zaświadczenie potwierdzające fakt wyboru na radną. Następnie zgodnie z art. 23a ust.1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm) p. Katarzyna Dąbrowska złożyła ślubowanie, potwierdzając je słowami „Tak mi dopomóż Bóg”. Tym samym po stwierdzeniu prawomocności obrad, (11 radnych na 15 ustawowe-go składu rady) zebranych powitała i w dalszej części posiedzeniu przewodniczyła p. Barbara Wołosiewicz – przewodnicząca rady.

Na wniosek p. Olgi Muniak – wójta gminy wprowadzono do porządku obrad w pkt. 8 – Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie, jako ppkt. 9 – projekt uchwały
w sprawie utworzenia Przedszkola Gminnego w Chotomowie, jako ppkt. 10 – projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci gminnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Jabłonna.

Wniosek radnego p. Witolda Modzelewskiego dotyczący przegłosowania w ramach punktu 3 – Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Gminy z dnia 28.05.2008r. zmiany godzin roz-poczynania sesji (z 12-tej na 10-tą) odrzucono, uwzględniając przegłosowanie w/w wniosku w punkcie 10- Wolne wnioski i informacje.
Zważywszy na sprzyjające okoliczności, w wyniku przeprowadzonego głosowania 12 gło-sami „za” głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było przyjęto propozycję rozpo-czynania sesji o godz. 11-tej.

• Do treści protokółu z poprzednich sesji tj. XXII – sesji z dnia 28 maja 2008r. uwag nie zgłoszono, a w wyniku głosowania protokół przyjęto 11 głosami ”za” głosów „wstrzymu-jących się” i głosów „przeciw” nie było.

• Informację o pracy Wójta w okresie między sesjami przedstawiła p. Olga Muniak - wójt gminy.

• Informację o pracy Przewodniczącej Rady w okresie między sesjami, przedstawiła
p. Barbara Wołosiewicz – przewodnicząca rady. Odczytała również odpowiedzi na zapytania radnych zgłoszone podczas poprzedniej sesji oraz złożone interpelacje radnych, które na tę chwilę pozostały bez odpowiedzi.

• Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad p. Grzegorz Przybyłowicz – dyrektor Gminne-go Centrum Kultury i Sportu (GCKiS) w Jabłonnie przedstawił informację dotyczącą funkcjonowania GCKiS oraz Gminnego Centrum Informacji (GCI). Informacje w przedmiotowej sprawie przedstawił w formie prezentacji multinedialnej oraz materia-łów, stanowiących załącznik do protokołu z sesji.

• Następnie informację również w formie prezentacji multimedialnej, dotyczącą możliwości pozyskania dofinansowania budowy kanalizacji z programu operacyjnego infrastruktura i środowisko przedstawił p. Jarosław Samur – dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Prezentacja stanowi załącznik do protokołu z sesji.

• Rozpatrując projekty uchwał przewidziane w porządku obrad, Rada podjęła decyzję
w następujących sprawach:

1) Rada dokonała zmian w budżecie gminy na rok 2008, poprzez:
- Zwiększenie planu dochodów budżetowych Gminy Jabłonna na rok 2008 o łączną kwotę 486 962zł, w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:
- Zmniejszenie planu dochodów budżetowych Gminy o łączną kwotę 220 000zł w po-szczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej,
- zwiększenie planu wydatków budżetowych Gminy o łączną kwotę 246 000zł w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej,
- zmniejszenie planu wydatków budżetowych Gminy o łączną kwotę 320 000zł w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej,
- zmianę planu wydatków budżetowych o łączną kwotę 521 607 zł,
- wprowadzono tym samym zmiany do uchwały Na XVII/170/2008 Rady Gminy Jabłonna z dnia 23 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008:
1/ w załączniku nr 9 – Wykaz limitów wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych na rok 2008, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
2/ w załączniku nr 10 – Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
Przeznaczenie sygnalizowanych zmian zawiera uzasadnienie do niniejszej uchwały.

W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr XXIII/225/2008, przyjęto 13 gło-sami „za” głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie było. Dwie osoby nie brały udziału w głosowaniu przebywając poza salą obrad.

2) Rada dokonała zmian w budżecie gminy na rok 2008, poprzez:
- Zwiększenie planu wydatków budżetowych w ogólnej kwocie 300.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki dotyczące pokrycia kosztów związanych z udzieleniem Starostwu Powiatowemu w Legionowie pomocy finansowej na współfinansowanie odszkodowań za działki z obrębu Jabłonna, wydzielone w wyniku scalenia i podziału pod rozbudowę skrzyżowania dróg gminnych z drogą powiatową.
- wprowadzono tym samym zmiany do uchwały Na XVII/170/2008 Rady Gminy Jabłonna z dnia 23 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008:
1/ w załączniku nr 19 – Dotacje celowe przekazane dla Powiatu na zadania bieżące Realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr XXIII/226/2008, przyjęto 14 gło-sami „za” głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie było. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu przebywając poza salą obrad.

3) Rada wyraziła zgodę na zaciągnięcie długoterminowego kredytu na realizację zadania inwestycyjnego PN. „Realizacja budowy chodnika między wsiami Suchocin i Skierdy” w kwocie 1.000.000zł na okres 5 lat. W/w kredyt zostanie wykorzystany w 2008 roku oraz spłacony z dochodów własnych Gminy Jabłonna począwszy od roku 2009 do roku 2013.
W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr XXIII/227/2008, przyjęto 14 głosami „za” głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie było. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu przebywając poza salą obrad.

4) Rada wyraziła zgodę na udzielenie z budżetu Gminy Jabłonna pomocy finansowej Po-wiatowi Legionowskiemu z przeznaczeniem na współfinansowanie wypłaty odszkodowań za działki z obrębu Jabłonna, wydzielone w wyniku scalenia i podziału pod rozbudowę skrzyżowania dróg gminnych z drogą powiatową (ul. Chotomowska w Jabłonnie).
W/w pomoc finansowa zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Jabłonna na 2008r w wysokości 300 000 zł . Szczegółowe warunki pomocy finan-sowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczania środków zostaną określone w umowie pomiędzy Gminą Jabłonna a Powiatem Legionowskim.

W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr XXIII/228/2008, przyjęto 14 gło-sami „za” głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie było. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu przebywając poza salą obrad.

5) Rada wyraziła zgodę na zawarcie przez Gminę Jabłonna porozumienia z Powiatem Legionowskim w sprawie założenia i prowadzenia przedszkola specjalnego w Legionowie, zważywszy na fakt, że:
- Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy o systemie oświaty zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi i przedszkoli specjalnych należy do zadań własnych gminy. Wzrastająca liczba uczniów wymagających kształcenia specjalnego, brak odpowiedniej bazy lokalowej oraz wykwalifikowanej kadry w sposób znaczący utrudnia organizację opieki i wychowania dla dzieci wymagającej szczególnej opieki ze względu na stan zdrowia w gminie Jabłonna. W związku z informacją przekazaną przez Starostę Legionowskiego o zamiarze uruchomienia od 1 września 2008 roku w Zespole Szkół Specjalnych – Przedszkola Specjalnego dla dzieci upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dzieci autystycznych i z niepełnosprawnościami sprzężonymi zaistniała możliwość skierowania dzieci z terenu Gminy Jabłonna do nowopowstającej placówki.
Powiat Legionowski dysponuje odpowiednią bazą lokalową i wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną do prowadzenia tego typu przedszkola.

Powyższe uzasadnia przekazanie Powiatowi Legionowskiego ustawowego zadania gminy w zakresie zakładania i prowadzenia przedszkoli specjalnych.
Szczegółowe zasady współdziałania określi porozumienie zawarte przez Gminę Jabłonna z Powiatem Legionowskim.
W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr XXIII/229/2008, przyjęto 14 głosami „za” głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie było. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu przebywając poza salą obrad.

6) Rada przyjęła do realizacji Program Ratownictwa Przedmedycznego „Pierwsza Pomoc” na rok 2008, (kontynuując jego realizację od 2006r), przeznaczając na ten cel środki w wysokości 10.000zł ujęte w budżecie Gminy Jabłonna na 2008r.
Założenia i opis działań w ramach Programu zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr XXIII/230/2008, przyjęto 14 głosami „za” głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie było. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu przebywając poza salą obrad.

7) Rada podjęła uchwałę w sprawie ustalenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Jabłonna, określając wielkość środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Na pod-stawie ustawy z dnia 18 października 2006 r. o zmianie i uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych (Dz. U. z 2006 r. Nr 220 poz. 1600) dokonano zmiany w art. 72 – Karty Nauczyciela dotyczące pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. Or-gany prowadzące szkoły zostały zobowiązane do corocznego przeznaczenia w budżetach odpowiednich środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczy-cieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzajów świadczeń przyznawa-nych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu jej przyznawania.
W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr XXIII/231/2008, przyjęto 14 głosami „za” głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie było. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu, przebywając poza salą obrad.

8) Rada wyraziła zgodę na realizację projektu: Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie na Terenie Gminy Jabłonna współfinansowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, przeznaczając na realizację projektu w ramach w/w poddziałania środki finansowe jako wkład własny w wysokości 10,5% wysokości projektu. Całościowy koszt projektu wynosi 93 938zł.
W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr XXIII/232/2008, przyjęto 13 głosami „za” głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie było. Dwie osoby nie brały udziału w głosowaniu, przebywając poza salą obrad.

Z uwagi na ograniczone możliwości czasowe oraz obszerny porządek sesji, w wyniku przeprowadzonego głosowania 13 głosami „za” głosów ”przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, zdecydowano o zarządzeniu przerwy w obradach do dnia 2 lipca 2008r do godz. 26-tej. Aby jednak usprawnić przebieg pozostałej części obrad, zdecydowano aby rozpatrzyć pkt. 9 – Zapytania i interpelacje radnych, umożliwiając Wójtowi Gminy udzielenie stosownych odpowiedzi w ramach tej samej sesji.

Pełne teksty podjętych przez Radę uchwał wraz z zestawieniami przebiegu głosowań, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Gminy (w BIP- Uchwały Rady Gminy).

W ramach punktu 9 – Zapytania i interpelacje radnych, uczestnicy sesji interweniowali
w sprawach dotyczących:
- realizacji zadania pn. oświetlenie ul. Leśnej w Jabłonnie,
- stanu nawierzchni ul. Modlińskiej - popękany asfalt, zdaniem zgłaszających, najbliższej zimy nie przetrzyma.
- wyegzekwowanie napraw gwarancyjnych na wybudowanej nawierzchni ul. Księżycowej w Chotomowie, na której usterki są i to znaczne.
- przywrócenia oznakowania ul. Księżycowej w Chotomowie, przy której przed wybudowaniem nawierzchni były ustawione znaki drogowe typu „zakaz wjazdu pojazdów powy-żej 3,5ton”. Obecnie znaki te znikły, a w efekcie samochody ciężarowe typu „TIR” korzystają z tej i innych dróg, niszcząc ich nawierzchnię.
- wyegzekwowania od firmy realizującej gazociąg w ul. Bagiennej w Chotomowie naprawy zniszczonej nawierzchni drogi.
- odwodnienia ul. Wypoczynkowej na skrzyżowaniu z ul. Kordeckiego
w Chotomowie. Sygnalizowano również konieczność zmiany systemu montażu łańcuchów zabezpieczających przy rondzie w Chotomowie, które w obecnej sytuacji giną.
- zwrócono również uwagę, na chodnik w rejonie osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej, który nie dość, że jest bardzo wąski to na dodatek porośnięty trawą, prosząc o interwencję w tej sprawie.
- interweniowano w sprawie dotyczącej nasadzeń drzew wzdłuż ul. Przylesie. Zainteresowanie dotyczyło faktu czy czynności tej dokonała Gmina czy GDDKiA, bowiem 1/3 drzew nie podlewana uschła. Pieniądze wydane na ten cel zostały więc zmarnowane. Podobna sytuacja dotyczy nasadzeń roślin wzdłuż ul. Modlińskiej, które również są zaniedbane.
- interweniowano w sprawie zarastającego trawą chodnika wzdłuż ul. Parkowej w Jabłonnie, jak również potrzeby ustawienia koszy na śmieci. Miało być kilka koszy wzdłuż chodnika, a został ustawiony jeden duży kontener na końcu ulicy.

Ponadto uczestnicy sesji zainteresowani byli również:
- czy obwodnica została już oficjalnie oddana do użytku, jeśli nie to kiedy to nastąpi,
- na jakim etapie są działania zmierzające do skomunalizowania terenu, na którym zlokalizowany jest Klub Rolnika w Bożej Woli.
- czy nie mamy możliwości wyegzekwowania od GDDKiA wykonania modernizacji nawierzchni ul. Modlińskiej na odcinku, który ma być przekazany na rzecz Gminy,
- nawiązując do przekazanej kolejnej informacji dotyczącej pozyskiwania środków zewnętrznych czy Gmina Jabłonna pozyskała do chwili obecnej środki na realizację zadań w zakresie infrastruktury (drogi, kanalizacja, wodociągi itp.).
- proszono o utwardzenie z wykorzystaniem destruktu nawierzchni ul. Wakacyjnej w Jabłonnie, która jest nieprzejezdna, i zniszczona po pracach związanych z budową kanalizacji w danym rejonie.

Zgodnie z przyjętymi ustaleniami, o godzinie 20-tej p. Przemysław Przewoźniczek – wiceprzewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach do dnia 2 lipca do godz. 16-tej.

W dniu 2 lipca 2008r. o godz. 16-tej kontynuując obrady, uczestników sesji powitała i obradom w dalszej części przewodniczyła p. Barbara Wołosiewicz – przewodnicząca rady. Po stwierdzeniu prawomocności obrad 15 radnych na 15 ustawowego składu rady, dokonano następujących zmian w porządku obrad:
- na wniosek p. Olgi Muniak - wójta gminy wprowadzono w pkt. 8 – Podjęcie uchwał w sprawie, jako ppkt. 11 – projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały XXI/209/2008 Rady Gminy Jabłonna z dnia 24 kwietnia 2008r w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej oraz odpłatności za posiłki przygotowywane w tych stołówkach.
- na wniosek p. Barbary Wołosiewicz – przewodniczącej rady wprowadzono w pkt. 8 – Rozpatrzenie uchwał w sprawie, jako ppkt. 18 – projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do występowania w imieniu Rady Gminy przed Naczelnym Sądem Admi-nistracyjnym w Warszawie w sprawie złożenia skargi kasacyjnej.
W wyniku głosowania, powyższych zmian dokonano jednogłośnie 15 głosami ”za” głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

Kontynuując porządek obrad Rada zapoznała się z informacją dotyczącą realizacji sieci wodnokanalizacyjnej i stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Jabłonna, którą przedstawił p. Jan Kujawa – zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju.

• Rozpatrując projekty uchwał przewidziane w porządku obrad, Rada podjęła decyzję
w następujących sprawach:

9) Rada pozytywnie zaopiniowała wypowiedzenie przez Wójta Gminy Jabłonna umowy użyczenia zawartej w dniu 17 maja 2000r. w oparciu o uchwałę Rady Gminy Jabłonna nr XVII/174/2000r. z dnia 19 kwietnia 2000r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia pomiędzy Gmina Jabłonna, a Panią Marią Sawczak dotyczącej zabudo-wanej nieruchomości położonej w Chotomowie przy ul. Żeligowskiego 27, stanowiącej działkę o nr 303/5 i pow. 0,69 ha, mając na uwadze argumenty zawarte w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do uchwały.
W głosowaniach jawnych imiennych uchwałę nr XXIII/233/2008, przyjęto 11 głosami „za” przy 4 głosach „wstrzymujących się” głosów „przeciw” nie było.

10) Rada podjęła decyzję o utworzeniu z dniem 1 września 2008r Przedszkola Gminnego w Chotomowie jako jednostki budżetowej finansowanej z budżetu Gminy, której nadano akt założycielski. Siedzibą placówki będzie obiekt dotychczasowego Niepublicznego Przedszkola ”Dziecięcy Świat” w Chotomowie przy ul. Żeligowskiego 27. Podstawą działania
Przedszkola jest akt założycielski oraz statut, stanowiące załączniki do uchwały.
W głosowaniach jawnych imiennych uchwałę nr XXIII/234/2008, przyjęto 14 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” głosów „przeciw" nie było.

11) Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym i ustawą o systemie oświaty w związku z utworzeniem gminnego przedszkola, istnieje potrzeba umieszczenia tej placówki w sieci gminnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Jabłonna. Mając na uwadze powyższe Rada ustalić sieć prowadzonych przez Gminę Jabłonna publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych realizujących podstawy programowe wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych w Gminie Jabłonna, składającą się z niżej wymienionych jednostek organizacyjnych:
1. Przedszkole Gminne w Chotomowie ul. Żeligowskiego 27
2. Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Jabłonnie ul. Szkolna 2
3. Szkoła Podstawowa im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie ul. Partyzantów 23.

W głosowaniach jawnych imiennych uchwałę nr XXIII/235/2008, przyjęto 14 głosami „za” głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw" nie było. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu przebywając poza salą obrad.

12) W związku z utworzeniem gminnego przedszkola w Chotomowie istnieje potrzeba ustalenia odpłatności za posiłki przygotowywane w stołówce w tej placówce. Mając na uwadze powyższe Rada dokonała zmiany uchwały nr XXI/209/2008 Rady Gminy Jabłonna z dnia 24 kwietnia 2008r. w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej oraz odpłatności za posiłki przygotowywane w tych stołówkach, zgodnie z uchwałą.
W głosowaniach jawnych imiennych uchwałę nr XXIII/236/2008, przyjęto 13 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” głosów „przeciw" nie było. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu przebywając poza salą obrad.

13) Rada uchyliła Plan Rozwoju Miejscowości Jabłonna zatwierdzony uchwałą z dnia
2 czerwca 2005r Nr XXXVIII/316/2005r. i zatwierdziła Plan Odnowy Miejscowości o treści określonej załącznikiem do uchwały, który umożliwia aplikowanie o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
Powyższe niezbędne było, z uwagi na fakt, że Polska przyjęła do realizacji Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, i ubiega się o dofinansowanie z tego programu, dlatego też musi spełnić jego wymogi, zgodnie z obecnie obowiązującym rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008r w sprawie: szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
W głosowaniach jawnych imiennych uchwałę nr XXIII/237/2008, przyjęto 10 głosami „za” przy 1 głosie „przeciwnym” głosów „wstrzymujących się” nie było. Cztery osoby nie brały udziału w głosowaniu przebywając poza salą obrad.

14) Z uwagi na fakt, że Gmina Jabłonna oraz podmioty działające na jej terenie planują występować o dofinansowanie z funduszy europejskich i krajowych na realizację zadań związanych z rewitalizacją obiektów zabytkowych oraz miejsc pamięci narodowej stano-wiących dziedzictwo kulturowe Gminy, rozbudową infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej oraz realizacją kampanii promującej walory kulturalno - turystyczno - rekreacyjne Gminy, konieczne jest ujęcie tych działań w Strategii Rozwoju Gminy Jabłonna.
Mając na uwadze powyższe Rada przyjęła aktualizację celu strategicznego pod nazwą: Konsekwentne budowanie rozpoznawalności w oparciu o spójną koncepcję mającą swoje odbicie w polityce promocyjnej i stosownych nakładów na nią, zawartego w Strategii Rozwoju Gminy Jabłonna na lata 2005–2013, przyjętej uchwałą nr XXXIV/287/2005 Rady Gminy Jabłonna z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Jabłonna na lata 2005-2013, w brzmieniu nadanym załącznikiem do niniejszej uchwały.
W głosowaniach jawnych imiennych uchwałę nr XXIII/238/2008, przyjęto 13 głosami „za” głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się" nie było. Dwie osoby nie brały udziału w głosowaniu przebywając poza salą obrad.

15) Rada przyjęła do realizacji Wieloletni Program Inwestycyjny (WPI), przedłożony przez Wójta Gminy zawierający zestawienie zadań inwestycyjnych na lata 2008-2013, wysokości nakładów na poszczególne zadania inwestycyjne, wskazanie źródeł finansowania tych zadań oraz harmonogram ich finansowania, w formie przedstawionej w załączniku nr 1 stanowiącym integralną część uchwały.
Wieloletni Program Inwestycyjny będzie corocznie aktualizowany w terminie do dnia
30 października roku poprzedzającego rok budżetowy począwszy od 2009 roku w taki sposób, aby każda kolejna edycja WPI obejmowała pięcioletni program inwestycyjny.
W głosowaniach jawnych imiennych uchwałę nr XXIII/239/2008, przyjęto 14 głosami „za” głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie było. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu przebywając poza salą obrad.

16) Na wniosek Polskiej Akademii Nauk – użytkownika wieczystego nieruchomości stanowiących drogi, nadano nazwy drogom we wsi Jabłonna:
- ul. Politechniczna drodze oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Jabłonna w obrębie 1 Jabłonna jako działka ewidencyjna nr 1449/66, na odcinku od granicy z działką nr ew. 1449/73 (dr.proj. ul. Akademijna) do granicy z ul. Przylesie,
- ul. Akademijna drodze oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Jabłonna w obrębie 1 Jabłonna jako działki ewidencyjne nr 1449/158, nr 1449/73 na odcinku od granicy z działką nr ew. 1449/157 (dr.) do granicy z działką nr 1452/30 (dr.),
- ul. Uniwersytecka drodze oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Jabłonna w obrębie 1 Jabłonna jako działka ewidencyjna nr 1449/65, na
odcinku od granicy z działką nr ew. 1449/73 (dr.proj. ul. Akademijna) do granicy z działką nr 1449/57,
Lokalizację w/w ulic określa załącznik graficzny do uchwały.
W głosowaniach jawnych imiennych uchwałę nr XXIII/240/2008, przyjęto 13 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” i 1 głosie „przeciwnym".

17) Rada wyraziła zgodę na zmianę uchwały Nr LIX/518/2006 z dnia 24 października 2006r dotyczącej wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę dojazdową, położoną we wsi i gminie Jabłonna, w brzmieniu zawartym w uchwale. Mając na względzie argumenty przedstawione w uzasadnieniu, uwzględniona zmiana dotychczasowej uchwały była konieczna w części dotyczącej oznaczenia księgi wieczystej, powierzchni nieruchomości i przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
W głosowaniach jawnych imiennych uchwałę nr XXIII/241/2008, przyjęto 12 głosami „za” głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie było. Trzy osoby nie brały udziału w głosowaniu przebywając poza salą obrad.

18) W związku z negatywnym postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, które oddaliło skargę Rady Gminy na orzeczenie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego w sprawie sygn. akt I SA/Wa 470/08, a którym nie uznano Rady Gminy za właściwy organ do wniesienia skargi, Rada udzieliła pełnomocnictwa radcy prawnemu Andrzejowi HOŁOGA do występowania w jej imieniu przed Naczelnym Sądem Administra-cyjnym w Warszawie, w sprawie złożenia skargi kasacyjnej na sygnalizowane postano-wienie WSA.
W głosowaniach jawnych imiennych uchwałę nr XXIII/242/2008, przyjęto 12 głosami „za” głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie było. Trzy osoby nie brały udziału w głosowaniu przebywając poza salą obrad.

Pełne teksty podjętych przez Radę uchwał wraz z zestawieniami przebiegu głosowań, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Gminy (w BIP- Uchwały Rady Gminy).

19) Do ponownego przeanalizowania na forum Komisji Rozwoju oddalono projekt uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy działki o nr ew. 176/1 położonej we wsi i gminie Jabłonna przy ul. Chotomowskiej.

W wyniku glosowania wniosek o oddalenie projektu uchwały do Komisji Rozwoju przyjęto 9 głosami „za” przy 4 glosach „wstrzymujących się” głosów „przeciw” nie było. Dwie osoby nie brały udziału w głosowaniu przebywając poza salą obrad.

Kontynuując realizację porządku obrad:
• W ramach odpowiedzi na zgłoszone w dniu 25 czerwca 2008r. zapytania i interpelacje radnych p. Barbara Wołosiewicz – przewodnicząca rady odczytała:
1/ odpowiedzi na interpelacje radnych p. Mariusza Grzybka i p. Wiesława Sawickiego zgłoszone podczas sesji w dniu 28 maja 2008r. dotyczące:
- połączenia ul. Chotomowskiej z ul. Parkową, tworzącego nowe połączenie drogowe z Legionowem.
- terenów Kurii wzdłuż ulicy Księżycowej w Chotomowie.
2/ odpowiedź Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dotyczącą wniosków zgłaszanych przez radnych odnośnie budowy obwodnicy Jabłonna w ciągu drogi krajowej nr 61,
• W ramach punktu – Wolne wnioski i informacje p. Tadeusz Rokicki – zastępca wójta zasygnalizował konieczność podjęcia decyzji w sprawie utwardzenia ul. Golfowej w Rajszewie, przedstawiając pod rozwagę możliwości realizacji tego zadania.

Wobec zrealizowania porządku obrad p. Barbara Wołosiewicz – przewodnicząca Rady dziękując za udział w posiedzeniu, o godz. 21,30 zamknęła obrady XXIII sesji Rady Gminy.

Sprawozdanie sporządziła:
Danuta Majczak
 • Centrum Kultury i Sportu
 • Gminne Centrum Informacji
 • Jezioro Zegrzyńskie
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnie
 • Bezpłatna Szkoła Rodzenia
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • Legion Klub HDK PCK
 • Planowane Wyłączenia Prądu
 • Turystyczny Szlak Patriotyczny Polski Walczącej
 • 32 Wieliszewski Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej
 • Gaz System
 • Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie
© 2002-2015 Urząd Gminy w Jabłonnie
Zawartość merytoryczna: MICHAŁ SMOLIŃSKI, e-mail: promocja@jablonna.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Aktualizacja tech: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl