Główna treœść strony

XXV Sesja Rady Gminy Jabłonna

Sprawozdanie z XXV sesji Rady Gminy Jabłonna V kadencji
z dnia 17 września 2008r.

W dniu 17 września 2008 o godz. 11-tej w sali widowiskowej Domu Ogrodnika w Jabłonnie, odbyła się XXV sesja Rady Gminy Jabłonna V kadencji. Po stwierdzeniu pra-womocności obrad, (10 radnych na 15 ustawowego składu rady) zebranych powitała i w dalszej części posiedzeniu przewodniczyła p. Barbara Wołosiewicz – przewodnicząca rady. Na wniosek Przewodniczącej Rady dokonano zmiany porządku obrad, poprzez za-mianę kolejności realizacji uchwał w pkt. 8 – Rozpatrzenie uchwał w sprawie, w sposób następujący: ppkt. 2 – utworzenie rachunku dochodów własnych w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie rozparzyć jako ppkt. 1, a ppkt. 1 – zmiany w budżecie gminy na rok 2008 rozpatrzyć jako ppkt. 2.

Na wniosek p. Tadeusza Rokickiego – zastępcy wójta wprowadzono do porządku ob-rad w pkt. 8 – Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie, jako ppkt. 3 – projekt uchwały
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Policji.
Powyższe zmiany w wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie 10 głosami ”za” głosów „przeciw:” i „wstrzymujących się” nie było.
• Do treści protokółu z poprzedniej XXIV sesji z dnia 27 sierpnia 2008r. uzupełnienie
swojej wypowiedzi, którą uwzględniono zgłosił radny p. Adam Krzyżanowski. Innych
uwag nie zgłoszono, a w wyniku głosowania protokół przyjęto 9 głosami "za" przy
1 głosie „wstrzymującym się”, głosów „przeciw” nie było.

• Informację o pracy Wójta w okresie między sesjami przedstawiła p. Olga Muniak-
wójt gminy.
• Informację o pracy Przewodniczącej Rady w okresie między sesjami, przedstawiła
p. Barbara Wołosiewicz – przewodnicząca rady. Odczytała również odpowiedzi na zapyta-nia radnych zgłoszone podczas poprzedniej sesji oraz złożone pisemne interpelacje rad-nych, których kserokopie stanowią załącznik do protokołu.
• Korzystając z obecności p. Krzysztofa Syroki – Komendanta Policji w Jabłonnie oraz
p. Wojciech Wołkowicza – Komendanta Powiatowego Policji w Legionowie, uczestnicy se-sji zapoznali się z informacją dotyczącą stanu bezpieczeństwa na terenie naszej gminy. Dziękując za zaproszenie na sesję p. Wojciech Wołkowicz – komendant Powiatowy Policji złożył podziękowania dla władz Gminy za ufundowanie nagród dla wyróżniających się policjantów z Komisariatu Policji w Jabłonnie z okazji Święta Policji jakie miało miejsce
w minionym okresie. Zapewnił, że współpraca z władzami Gminy w tym osobiście Panią Wójt układa się znakomicie, podziwiając jednocześnie upór, determinację i zaangażowa-nie w działaniach zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa w tym budowy komisa-riatu na terenie gminy Jabłonna. Jednocześnie zapewnił, że ze swej strony będzie wspie-rał wszystkie działania w tym zakresie. W ramach podziękowań na ręce Pani Olgi Muniak – wójta gminy złożył podziękowanie w formie pisemnej.
• Kontynuując porządek obrad Rada zapoznała się z informacją z realizacji budżetu
gminy za I półrocze 2008r, wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie odnośnie przedłożonej informacji, kserokopie których stanowią załącznik do protokołu.
• Kolejnym punktem porządku obrad była informacja dotycząca działań podejmowa-nych przez Gminę w zakresie bezpieczeństwa publicznego, którą przedstawił p. Tade-
usz Rokicki- zastępca wójta, z której wynika m.in., że uzyskano warunki umożliwiające przystąpienie do budowy komisariatu na terenie gminy Jabłonna. Inwestycja została wy-ceniona na kwotę na kwotę 3 mln zł i będzie realizowana etapami w ciągu 3 lat począw-szy od roku 2009. Poinformował o działaniach podjętych w kierunku instalacji monitorin-gu w najbardziej newralgicznych punktach gminy Jabłonna.
W ramach powyższej p. Krzysztof Syroka – komendant KP Jabłonna przedstawił informa-cję dotyczącą funkcjonowania służb ponadnormatywnych, współfinansowanych z budżetu gminy Jabłonna.

• Rada zapoznała się również z informacją o stanie rozliczeń Gminy Jabłonna z Przed-siębiorstwem Wodno Kanalizacyjnym (PWK) Legionowo Sp.z o.o w zakresie gospo-darki wodno – ściekowej.

• Rozpatrując projekty uchwał przewidziane w porządku obrad, Rada podjęła decyzję
w następujących sprawach:

1) Rada utworzyła rachunek dochodów własnych w jednostce budżetowej Gminy Jabłon-
na – Przedszkolu Gminnym w Chotomowie, określając ich źródła jak również przeznacze-nie, zgodnie z uchwałą.
W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr XXV/259/2008, przyjęto 14 gło-sami „za” głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie było. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu przebywając poza salą obrad.

2) Rada dokonała zmian w budżecie gminy na rok 2008, poprzez:
- Zwiększenie planu dochodów budżetowych Gminy Jabłonna na rok 2008 o łączną kwotę 131 516 zł, w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:
- zwiększenie planu wydatków budżetowych Gminy o łączną kwotę 241 017zł w poszcze-gólnych symbolach klasyfikacji budżetowej,
- zmianę planu wydatków budżetowych o łączną kwotę 54 000 zł,
- Zmienił się również deficyt budżetu Gminy Jabłonna, który po zmianach wyniesie 10 291 769zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- wprowadzono tym samym zmiany do uchwały Na XVII/170/2008 Rady Gminy Jabłonna z dnia 23 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008:
1/ w załączniku nr 9 – Wykaz limitów wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych na rok 2008, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
2/ w załączniku nr 10 – Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
3/ w załączniku nr 12 – „Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinan-sowane – Plan na 2008r, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
4/ w załączniku nr 13 – „Dotacje dla instytucji kultury – Plan na rok 2008” zgodnie z za-łącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
5/ w załączniku nr 21 – „Dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu bezpie-czeństwa publicznego – Plan na 2008r, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
Przeznaczenie sygnalizowanych zmian zawiera uzasadnienie do niniejszej uchwały.
W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr XXV/260/2008, przyjęto 14 gło-sami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” głosów „przeciw” nie było.

3) Rada wyraziła zgodę na zawarcie przez Wójta porozumienia w sprawie przekazania
środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Stołecznej Policji z przezna-czeniem na budowę siedziby Komisariatu Policji w Jabłonnie. Warunki przekazania środ-ków finansowych określi Porozumienie zawarte przez Wójta z Komendantem Stołecznym Policji. Środki finansowe z przeznaczeniem na wspomniany cel zostaną przekazane ze środków budżetu na 2008r oraz po uchwaleniu budżetu na rok 2009 i 2010.
W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr XXV/261/2008, przyjęto 15 gło-sami „za” głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie było.

4) Rada ustaliła zasady wynagradzania dla Wójta Gminy p. Olgi Muniak, które zgodnie
z podjęta uchwałą wynosi:
- wynagrodzenie zasadnicze w wysokości – 5 000zł
- dodatek funkcyjny w wysokości – 1 700zł
- dodatek specjalny w wysokości 40%wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjne-go,
- dodatek za wysługę lat w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego,
W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr XXV/262/2008, przyjęto 15 gło-sami „za” głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie było.

5) W związku z utworzeniem Przedszkola Gminnego w Chotomowie zaistniała potrzeba
dostosowania, uchwały w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposo-bu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, oraz zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć o różnym wymiarze pensum dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Jabłonna na rok 2008, do obecnie istniejącej sieci szkół i przedszkoli. Rada wyraziła zgo-dę na dokonanie stosownych zmian w Regulaminie, stanowić będzie podstawę do objęcia obowiązującym Regulaminem wszystkich nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowa-dzonych przez Gminę Jabłonna.
W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr XXV/263/2008, przyjęto 11 gło-sami „za” głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie było. Cztery osoby nie bra-ły udziału w głosowaniu przebywając poza salą obrad.

6) Rada wyraziła zgodę na zmianę Uchwały nr XXIII/233/2000 Rady Gminy Jabłonna
z dnia 29 czerwca 2000r. dotyczącej ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy, w celu objęcia w/w uchwałą pracowników utworzonego Przedszkola Gminnego w Chotomowie.
Sygnalizowana zmiana dotyczyła § 1 pkt. 2 w/w Uchwały, który otrzymał brzmienie: ”dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach
i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jabłonna – 650zł oraz 6,50 zł/za punkt”.
W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr XXV/264/2008, przyjęto 11 gło-sami „za” głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie było. Cztery osoby nie bra-ły udziału w głosowaniu przebywając poza salą obrad.

7) Rada negatywnie zaopiniowała wniosek Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych,
dotyczący uznania lasów Skarbu Państwa będących w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Jabłonna położonych na terenie Gminy Jabłonna, wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik do uchwały, za ochronne. Uzasadnienie opinii stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr XXV/265/2008, przyjęto 10 gło-sami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” głosów „przeciw” nie było. Cztery osoby nie brały udziału w głosowaniu przebywając poza salą obrad.

8) Rada podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rajszew w rejonie ulicy Różanej, na wnio-sek właścicieli działki, celem którego będzie umożliwienie planowanej budowy świątyni
w Rajszewie.
W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr XXV/266/2008, przyjęto 13 gło-sami „za” głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie było. Dwie osoby nie brały udziału w głosowaniu, przebywając poza salą obrad.

9) Rada wprowadziła zakaz palenia tytoniu na przystankach komunikacji lokalnej oraz gminnych placach zabaw dla dzieci.
W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr XXV/267/2008, przyjęto 10 gło-sami „za” przy 3 głosach „wstrzymujących się” i 1 głosie „przeciwnym” . Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu, przebywając poza salą obrad.

10) Rada pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Legionowskiego
w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Otwartego w Legio-nowie, stanowiącej załącznik do uchwały.
W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr XXV/268/2008, przyjęto 7 głosami „za” przy 3 głosach „wstrzymujących się” i 3 głosach „przeciwnych” . Dwie osoby nie bra-ły udziału w głosowaniu, przebywając poza salą obrad.

11) Rada uznała za niezasadną skargę Pana Sławomira Kowalczyka, występującego
w imieniu Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla GOLF w Skierdach z dnia 2.07.2008r. na działalność Wójta Gminy Jabłonna, przekazaną do Rady Gminy za pośrednictwem Mazo-wieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dniu 07.08.2008r, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
Uzasadnienie uznania skargi za niezasadną zawarte jest w załączniku nr 2 do uchwały.
W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr XXV/269/2008, przyjęto 13 gło-sami „za” głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciwnych” nie było. Dwie osoby nie brały udziału w głosowaniu, przebywając poza salą obrad.

12) W związku z potrzebą podjęcia rozmów z Polską Akademią Nauk w zakresie komplek-sowego regulowania wzajemnych zobowiązań pomiędzy Gminą Jabłonna, a Polską Aka-demią Nauk w odniesieniu do gruntów PAN-u położonych na terenie Gminy Jabłonna, Rada powołała zespół negocjacyjny w składzie:
1. Dariusz Kubalski
2. Przemysław Przewoźniczek
3. Barbara Wołosiewicz
4. Halina Zwierzchlewska
Powołany Zespół będzie stanowił organ pomocniczy i doradczy Gminy Jabłonna w spra-wach z zakresu regulowania wzajemnych zobowiązań pomiędzy Gminą,
a Polską Akademią Nauk w sygnalizowanej kwestii.
W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr XXV/270/2008, przyjęto 9 głosami „za” głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciwnych” nie było. Pięć osób nie brało udziału w głosowaniu, przebywając poza salą obrad, jedna- przebywając na sali obrad.

13) Rada Gminy Jabłonna wyraziła zgodę na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Jabłonna udziałów we współwłasności do nieruchomości:
- oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Jabłonna w obrę-bie Chotomów jako działka nr 184/20 o pow. 0,0400 ha.
- oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Jabłonna w obrę-bie Chotomów jako działka nr 181/17 o pow. 0,2200 ha.
Nieodpłatne przejecie w/w udziałów dotyczy przyjęcia darowizny na rzecz Gminy Jabłon-na od:
1. udziały w nieruchomości oznaczonej nr ew. 184/20:
• Pana Jakuba Pogorzelskiego – udział 1/6,
• Pana Jerzego Pogorzelskiego – udział 5/6,
2. udziały w nieruchomości oznaczonej nr ew. 181/17:
• Pana Andrzeja Jakubowskiego – udział 1/3,
• Pana Krzysztofa Jakubowskiego – udział 1/3,
• Pana Pawła Jakubowskiego – udział 1/3
W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr XXV/272/2008, przyjęto 10 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” głosów „przeciw” nie było. Cztery osoby nie brały dzia-łu w głosowaniu, przebywając poza salą obrad.

14) Rada nadała nazwę ul. Św. Tomasza z Akwinu drodze oznaczonej w ewidencji grun-tów i budynków w obrębie 3 CHOTOMÓW, jako działki ewidencyjne nr 184/12, nr 184/20, nr 181/17 na odcinku od granicy z działką nr ew.201/1(dr) do granicy z ul. Piusa XI.
W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr XXV/273/2008, przyjęto 11 gło-sami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” głosów „przeciwnych” nie było. Trzy osoby nie brały udziału w głosowaniu, przebywając poza salą obrad.

Pełne teksty podjętych przez Radę uchwał wraz z zestawieniami przebiegu głosowań, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Gminy (w BIP-Uchwały Rady Gminy).

Ponadto, nawiązując do pisma Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej
w Chotomowie dotyczącego problemów lokalowych Szkoły Podstawowej w Chotomowie, adresowanego do Rady Gminy, którego treść p. Barbara Wołosiewicz – przewodnicząca Rady przedstawiła do wiadomości zebranych, radni dyskutowali, odnośnie poruszanych
w nim kwestii. Konkluzją dyskusji było zgodne stanowisko Komisji Oświaty, Kultury
i Sportu i całej Rady podtrzymujące opinię, że priorytetem jest wybudowanie nowocze-snego obiektu oświatowego, na terenie Gminy Jabłonna, zważywszy na fakt, że wraz
z pozyskaniem terenu pod lokalizację przedmiotowego obiektu, istnieje realna szansa urzeczywistnienia tego zamysłu. Stwierdzono również, iż jednocześnie nie należy rezy-gnować z sygnalizowanych przez Przedstawicieli Rady Rodziców działań umożliwiających powiększenie działki szkoły podstawowej w Chotomowie.

W ramach punktu 9 – Zapytania i interpelacje radnych, uczestnicy sesji interweniowali
w sprawach dotyczących:
- oznakowania drogi we wsi Janówek Drugi
- wprowadzenia wspólnego biletu autobusowego na trasie Nowy Dwór Mazowiecki - War-szawa,
- wyegzekwowania od wykonawcy sieci kanalizacyjnej przy ul. Szkolnej 17 w Jabłonnie, utwardzenia nawierzchni drogi wewnętrznej, zniszczonej w trakcie realizacji sieci,
- podjęcia działań zmierzających do uruchomienia przystanku autobusowego przy ul. Le-śnej w Jabłonnie, oraz utworzenia zjazdu z ronda S2 w drogę techniczną,
- odwodnienia terenu w rejonie skrzyżowania ul. Wypoczynkowej z ul. Kordeckiego
w Chotomowie,
- uruchomienia placu zabaw dla dzieci na terenie Chotomowa,
- wyegzekwowania napraw gwarancyjnych chodnika przy ul. Partyzantów – ul. Kordec-kiego w Chotomowie,
- działań podejmowanych w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych,
- podjęcia działań zmierzających do naprawy uszkodzonego słupa oświetleniowego przy obwodnicy Jabłonna,
- wyegzekwowania w ramach napraw gwarancyjnych zniszczonej nawierzchni ul. Księży-cowej w Chotomowie.
- uregulowania kwestii powielających się nazw ulic na terenie wsi Chotomów,
Ponadto:
- p. Agata Lindner – sołtys wsi Jabłonna interweniowała w sprawach nurtujących okolicz-nych mieszkańców, które w formie pytań przedłożyła z prośbą o udzielenie pisemnej od-powiedzi.

Wobec zrealizowania porządku obrad p. Mariusz Grzybek – wiceprzewodniczący Rady dziękując za udział w posiedzeniu, o godz. 19-tej zamknął obrady XXV sesji Rady Gminy.

Sprawozdanie sporządziła:
Danuta Majczak
 • Centrum Kultury i Sportu
 • Gminne Centrum Informacji
 • Jezioro Zegrzyńskie
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnie
 • Bezpłatna Szkoła Rodzenia
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • Legion Klub HDK PCK
 • Planowane Wyłączenia Prądu
 • Turystyczny Szlak Patriotyczny Polski Walczącej
 • 32 Wieliszewski Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej
 • Gaz System
 • Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie
© 2002-2015 Urząd Gminy w Jabłonnie
Zawartość merytoryczna: MICHAŁ SMOLIŃSKI, e-mail: promocja@jablonna.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Aktualizacja tech: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl