Główna treœść strony

XXXV sesja Rady Gminy Jabłonna

Sprawozdanie z XXXV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Jabłonna V kadencji z dnia 29 lipca 2009r.

W dniu 29 lipca 2009 o godz. 14 -tej w sali widowiskowej Domu Ogrodnika w Jabłonnie, odbyła się XXXIV – nadzwyczajna sesja Rady Gminy Jabłonna V kadencji. Po stwier-dzeniu prawomocności obrad, (12 radnych na 15 ustawowego składu Rady) zebranych powitał
i posiedzeniu przewodniczył radny p. Przemysław Przewoźniczek – wiceprzewodniczący Rady. Przedstawił porządek obrad, którego przedmiotem była:
- Informacja Wójta w sprawie wyroku końcowego sądu polubownego (Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie) wydanego w Warszawie w dniu 14 lipca 2009r.
- Podjęcie uchwał w sprawie:
1. zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2009,
2. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Jabłonna o nr ew. 1980/12.

Realizując w/w porządek, informację w sprawie wyroku końcowego sądu polubownego (Sąd Arbi-trażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie) wydanego w Warszawie w dniu 14 lipca 2009r przedstawiła p. Olga Muniak – wójt gminy Jabłonna. Szczegóły informacji wraz z dyskusją nad przedstawionym materiałem zawarte zostaną w protokole z sesji.

• Rozpatrując projekty uchwał przewidziane w porządku obrad, Rada podjęła decyzję w następu-
jących sprawach:

1) Rada wyraziła zgodę na dokonanie zmian w budżecie gminy na rok 2009 poprzez:
- Zwiększenie planu dochodów budżetowych Gminy Jabłonna na 2009r o łączną kwotę 4. 817. 000 zł, w Dziale 700 – Gospodarka Mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użyt-kowania wieczystego nieruchomości,
- Zwiększenie planu wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2009rok o łączną kwotę 4. 817. 000 zł w Dziale 750 – Administracja Publiczna, rozdziale 75023 – Urzędy gmin- wydatki bieżące.
- ponadto § 9 pkt. 1 Uchwały Nr XXVIII/304/2008 Rady Gminy Jabłonna z dnia 30 grudnia 2008r
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009 otrzymał brzmienie:”1. sfinansowanie przejścio-wego deficytu budżetu w wysokości 4 000 000 zł.”
Zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie 4. 817. 000zł dotyczy wypłaty odszkodowania dla Polskiej Akademii Nauk, wynikającego z wyroku końcowego Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej do nieuregulowanej ugody zawartej w formie aktu notarialnego w dniu 18 lutego 1998r.
W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr XXXV/389/2009, przyjęto 12 głosami „za” głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie było.

2) Rada wyraziła zgodę na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości o pow. 2,7975 ha, położonej we wsi Jabłonna, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1980/12 z obrę-bu ewidencyjnego 1- Jabłonna, uregulowanej w księdze wieczystej, stanowiącej własność Gminy Jabłonna. W/w nieruchomość zostanie zbyta zgodnie z zasadami określonymi ustawą z dnia
21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2004r. Nr 261, poz. 2603, ze zm.).
Szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji zawiera uzasadnienie do niniejszej uchwały.
W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr XXXV/390/2009, przyjęto 12 głosami „za” głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciwnych” nie było.

Pełne teksty podjętych przez Radę uchwał wraz z zestawieniami przebiegu głosowań, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Gminy (w BIP- Uchwały Rady Gminy).

Wobec zrealizowania porządku obrad radny p. Przemysław Przewoźniczek – wiceprzewodniczący Rady dziękując za udział w posiedzeniu, o godz. 19-tej zamknął obrady XXXV- nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.

Sprawozdanie sporządziła:
Danuta Majczak
 • Centrum Kultury i Sportu
 • Gminne Centrum Informacji
 • Jezioro Zegrzyńskie
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnie
 • Bezpłatna Szkoła Rodzenia
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • Legion Klub HDK PCK
 • Planowane Wyłączenia Prądu
 • Turystyczny Szlak Patriotyczny Polski Walczącej
 • 32 Wieliszewski Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej
 • Gaz System
 • Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie
© 2002-2015 Urząd Gminy w Jabłonnie
Zawartość merytoryczna: MICHAŁ SMOLIŃSKI, e-mail: promocja@jablonna.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Aktualizacja tech: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl