Główna treœść strony

XXXVI sesja Rady Gminy Jabłonna

Sprawozdanie z XXXVI sesji Rady Gminy Jabłonna V kadencji z dnia 2 września 2009r.

W dniu 2 września 2009 o godz. 11,45 w sali widowiskowej Domu Ogrodnika w Jabłonnie, odbyła się XXXVI sesja Rady Gminy Jabłonna V kadencji. Po stwierdzeniu prawomoc-ności obrad, (13 radnych na 15 ustawowego składu Rady) zebranych powitała i posiedzeniu przewodniczyła p. Barbara Wołosiewicz – przewodnicząca Rady. Przedstawiła porzą-dek obrad, do którego:

- Na wniosek p. Olgi Muniak – wójta gminy przedstawiony przez p. Tadeusza Rokickiego – zastępcę wójta, dokonano zmian polegających na rozszerzeniu porządku obrad w pkt. 4 – Rozpatrzenie pro-jektów i podjęcie uchwał w sprawie, o dodatkowe projekty uchwał dotyczące:
• jako ppkt. 3 – zaciągnięcia długoterminowej pożyczki (300 000zł)
• jako ppkt. 4 – zaciągnięcia długoterminowego kredytu (6.415.000zł)

Sygnalizowane zmiany w odrębnych głosowaniach wprowadzono:
- ppkt. 3 - 13 głosami „za” głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
- ppkt. 4 - 13 głosach „za” głosów „wstrzymującym się” i głosów „przeciw” nie było,

Rada przyjęła protokoły:
- z XXXIV sesji Rady Gminy z dnia 24.06.2009 - 12 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” głosów „przeciw” nie było.
- z XXXV sesji Rady Gminy z dnia 29.07.2009r – 8 głosami „za” przy 5 głosach „wstrzymujących się” głosów „przeciw” nie było.

• Rada zapoznała się z informacją na temat Studium wykonalności przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Jabłonna, którą z wykorzystaniem prezentacji multime-dialnej przedstawili przedstawiciele firmy PROEKO sp. z.o.o. - wykonawcy opracowania

• Rozpatrując projekty uchwał przewidziane w porządku obrad, Rada podjęła decyzję
w następujących sprawach:

1) Rada wyraziła zgodę na dokonanie zmian w budżecie gminy na rok 2009 poprzez:
- Zwiększenie planu dochodów budżetowych Gminy Jabłonna na 2009r o łączną kwotę 670 599 zł, w poszczególnych klasyfikacjach budżetowych,
- Zmniejszenie planu dochodów budżetowych Gminy Jabłonna na 2009rok o łączną kwotę 2 650 000 zł, w poszczególnych klasyfikacjach budżetowych,
- Zmianę planu dochodów budżetowych Gminy Jabłonna na 2009rok o łączną kwotę 57 805zł, w poszczególnych klasyfikacjach budżetowych,
- Zwiększenie planu wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2009rok o łączną kwotę 645 000 zł, w poszczególnych klasyfikacjach budżetowych,
- Zmniejszenie planu wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2009rok o łączną kwotę 5 507 698 zł, w poszczególnych klasyfikacjach budżetowych,
- Zmianę planu wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2009rok o łączną kwotę 1.099 914 zł, w poszczególnych klasyfikacjach budżetowych,

Przeznaczenie sygnalizowanych zmian zawiera uzasadnienie do niniejszej uchwały.

Zmienia się deficyt budżetu Gminy, który po zmianach wyniesie 11 499 292 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: pożyczek i kredytów oraz nadwyżki z lat ubiegłych zgodnie z załącz-nikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Rozchody w wysokości 368 000zł zostaną pokryte z nadwyżki z lat ubiegłych.

Wprowadzono zmiany do uchwały Nr XXVIII/304/2008 Rady Gminy Jabłonna z dnia 30 grudnia 2008r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009, w ten sposób, że:

- załącznikowi nr 3 – „Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz in-nych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2009r” nadaje się brzmienie, zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- załącznikowi nr 4 – „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących Gminy Jabłonna na 2009rok” nadaje się brzmienie, zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwa-ły.
- załącznikowi nr 7 – „Wykaz limitów majątkowych, w tym inwestycyjnych na 2009rok” nadaje się brzmienie, zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- załącznikowi nr 8 – „Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi „ nadaje się brzmienie, zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- załącznikowi nr 10 – „Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane – Plan na 2009rok” nadaje się brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- załącznikowi nr 12 – „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz wpływy z pomocy finan-sowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących – Plan na 2009rok”, nadaje się brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- załącznikowi nr 13 – „Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowo – wychowawczych- Plan na 2009rok ” nadaje się brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
- załącznikowi nr 17 – „Dochody celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące, inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu teryto-rialnego – Plan na 2009rok” nadaje się brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwa-ły.
- załącznikowi nr 20 – „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” nadaje się brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

Zmieniono również nazwę zadań inwestycyjnych:
- z „ Zakup zestawów komputerowych ” na „ Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem, notebooków i drukarek.”
- z „Wykonanie dokumentacji Centrum Edukacyjno – Kulturalno – Sportowego w Chotomowie” na „Wykonanie dokumentacji Centrum Edukacyjno – Kulturalno – Sportowego w Chotomowie wraz z zagospodarowaniem terenu”

W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr XXXVI/391/2009, przyjęto 12 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących się” głosów „przeciw” nie było.

Różnica w ilości oddanych głosów z frekwencją stwierdzoną na wstępie obrad, wynika ze spóźnienia radnych.

2) Rada wyraziła zgodę na zaciągnięcie długoterminowej pożyczki z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja kotłowni w budynku komunalnym w Chotomowie przy ul. Żeligowskiego 27” w kwocie 180.000zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-darki Wodnej na okres 5 lat. W/w pożyczka zostanie wykorzystana w 2009roku oraz spłacona z dochodów Gminy Jabłonna, począwszy od roku 2010 do 2014.

Modernizacja kotłowni polegać będzie na kompleksowej wymianie nieekologicznego ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe wraz z całościową wymianą instalacji grzewczej i zainstalowania urządzeń gazowych.

W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr XXXVI/392/2009, przyjęto 9 głosami „za” głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie było.

Pięć osób nie brało udziału w głosowaniu przebywając poza salą obrad. Różnica w ilości oddanych głosów z frekwencją stwierdzoną na wstępie obrad, wynika ze spóźnienia radnych.

3) Rada wyraziła zgodę na zaciągnięcie długoterminowej pożyczki z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „ Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chotomowie” w kwocie 300.000zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowi-ska i Gospodarki Wodnej na okres 5 lat. W/w pożyczka zostanie wykorzystana w 2009roku oraz spłacona z dochodów Gminy Jabłonna począwszy od roku 2010 do 2014.

Koszty kupowanego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego to kwota 749.000 zł. W budżecie 2009 roku przeznaczono na ten cel kwotę 469.000 zł. Poza planowaną do zaciągnięcia pożyczką otrzymano na to zadanie dotację w wysokości 125.000 zł oraz kredyt w wysokości 44.000 zł.

W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr XXXVI/393/2009, przyjęto 10 głosami „za” głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie było.

Cztery osób nie brało udziału w głosowaniu, przebywając poza salą obrad.

4) Rada wyraziła zgodę na zaciągnięcie długoterminowego kredytu w wysokości do 6.415.000zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Jabłonna w roku 2009, w związku z realizacją wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy. Spłata w/w kredytu nastąpi w latach 2010 - 2014 z dochodów własnych budżetu gminy.

W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr XXXVI/394/2009, przyjęto 11 głosami „za” głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie było.

Trzy osoby nie brało udziału w głosowaniu przebywając poza salą obrad.

5) Rada wyraziła zgodę na zaciągnięcie przez Wójta Gminy Jabłonna zobowiązań finansowych na okres przekraczający rok budżetowy, związany z wykonaniem albumu poświęconego dziedzictwu kulturowemu gminy, którego realizacja w Dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziału – 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego nastąpi w roku następnym i zaangażowanie na ten cel środków finansowych w łącznej wysokości 99.000zł w tym:

• Rok 2009 – 10.000zł
• Rok 2010 – 89.000zł

W/w zobowiązania zostaną pokryte z dochodów Gminy Jabłonna uzyskanych z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości.

W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr XXXVI/395/2009, przyjęto

12 głosami „za” głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie było.

Dwie osoby nie brały udziału w głosowaniu przebywając poza salą obrad.

6) Rada pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w spra-wie likwidacji Wojewódzkiego Centrum Stomatologii w Warszawie, w brzmieniu stanowiącym za-łącznik do uchwały.

W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr XXXVI/396/2009, przyjęto 13 głosami „za” przy 1 głosie „przeciwnym” głosów „wstrzymujących się „ nie było.

Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu przebywając poza salą obrad.

7) Rada pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w spra-wie likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Wojewódzki Szpital Bródnowski w Warszawie, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr XXXVI/397/2009, przyjęto 12 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących się” głosów „przeciw „ nie było.

8) Rada wyraziła zgodę na przejęcie na własność Gminy Jabłonna porzuconego pojazdu marki APRILA o nr nadwozia: ZD4SE00103S001765, co do którego nie została ustalona osoba uprawnio-na do odbioru. Powyższe wynika z ustawy z dnia 20 czerwca 2007r Prawo o ruchu drogowym, która nakłada na gminę obowiązek usuwania z dróg pojazdów pozostawionych bez tablic rejestra-cyjnych lub pojazdów, których stan wskazuje na to, że nie są używane. (art. 50a).

W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr XXXVI/398/2009, przyjęto 9 głosami „za” przy 3 głosach „wstrzymujących się” i 2 głosach „przeciwnych” .

8) Rada wyraziła zgodę na Rada Gminy Jabłonna wyraża zgodę na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Jabłonna udziałów we współwłasności do następujących nieruchomości:

1. nieruchomości uregulowanej w księdze wieczystej KW WA1L/00048441/4, wykazanej tamże jako działka nr 322/13, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Ja-błonna w obrębie Jabłonna jako działka nr 322/13 o pow. 0,0665 ha,
2. nieruchomości uregulowanej w księdze wieczystej KW WA1L/00048441/4, wykazanej tamże jako działka nr 322/17, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Ja-błonna w obrębie Jabłonna jako działka nr 322/17 o pow. 0,0342 ha,
3. nieruchomości uregulowanej w księdze wieczystej KW WA1L/00046251/1, wykazanej tamże jako działka nr 325/10, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Ja-błonna w obrębie Jabłonna jako działka nr 325/10 o pow. 0,0662 ha,
4. nieruchomości uregulowanej w księdze wieczystej KW WA1L/00048440/7, wykazanej tamże jako działka nr 325/11, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Ja-błonna w obrębie Jabłonna jako działka nr 325/11 o pow. 0,0341 ha,

Działki ew. nr 322/13, nr 322/17, nr 325/10, nr 325/11 stanowią ciąg komunikacyjny, zapewniają-cy dojazd do 15 posesji. Zgodnie z operatem ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Jabłonna obręb Jabłonna przedmiotowe działki stanowią współwłasność wnioskujących. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dotyczącego części pół-nocno – zachodniej obszaru wsi Jabłonna zatwierdzonym Uchwalą Rady Gminy Jabłonna Nr XLI/349/2005 z dnia 31 sierpnia 2005 r. przedmiotowe nieruchomości oznaczone są symbolami A6.33KDw oraz A6.16KDw – z przeznaczeniem terenu pod drogi wewnętrzne.

W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr XXXVI/399/2009, przyjęto 11 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” głosów „przeciw” nie było. Dwie osoby nie brały udziału w głosowaniu przebywając poza salą obrad.

9) Rada nadała nazwę ul. Wenecka drodze wewnętrznej, oznaczonej w ewidencji gruntów i bu-dynków jednostki ewidencyjnej Jabłonna w obrębie 1 JABŁONNA jako działki ewidencyjne nr 325/10, nr 325/11, nr 322/13, nr 322/17, na odcinku od ul. Zacisze do granicy z działkami nr ew. 322/18, nr 325/12, na wniosek współwłaścicieli przedmiotowych nieruchomości. Integralną część uchwały stanowi mapa obrazująca lokalizację ulicy.
W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr XXXVI/400/2009, przyjęto
13 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” głosów „przeciw” nie było.

10) Rada nadała nazwę Rondo Marszałka Józefa Piłsudskiego rondu drogowemu usytuowane-mu na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Ja-błonna w obrębie 3- Chotomów jako części działek ewidencyjnych nr 729/1, nr 730, nr 516/1, nr 530, na wniosek Związku Kombatantów w Chotomowie oraz mieszkańców wsi Choto-mów. Integralną część uchwały stanowi mapa obrazująca lokalizację ulicy.

W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr XXXVI/401/2009, przyjęto 14 głosami „za” głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie było.

11) Rada wyraziła zgodę na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nr 2 położo-nego przy ul. Królowej Jadwigi 10 w Legionowie na rzecz najemcy, ustalając bonifikatę w wysokości 90% w przypadku jednorazowej zapłaty przez nabywcę oraz bonifikatę w wysokości 80% w przy-padku zapłaty przez nabywcę w ratach.

W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr XXXVI/402/2009, przyjęto 14 głosami „za” głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie było.

12) Rada wyraziła zgodę na zamianę działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Jabłonna obręb 1 – Jabłonna nr 675/1 o pow. 0,0361 ha, stanowiącej wła-sność Gminy Jabłonna, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych pro-wadzi KW nr WA1L/00008186/6, na działkę oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Jabłonna obręb 1 – Jabłonna nr 674/3 o pow. 0,0357 ha, stanowiącej współwłasność p. Alicji Grażyny Gronieckiej, p. Heleny Mirosławy Iwanowskiej, p. Marii Krystyny Stańczak, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW.

W/w zamiana, wiąże się z realizacją celu, jakim jest budowa drogi i parkingu publicznego.

W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr XXXVI/403/2009, przyjęto 14 głosami „za” głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie było.

13) Rada wyraziła zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej we wsi Boża Wola przy ul. Dębowej w trybie bezprzetargowym, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jed-nostki ewidencyjnej Jabłonna obręb 2 – Boża Wola nr ew. 21/2 o pow. 0,0046 ha, na rzecz właści-ciela przylegającej nieruchomości o nr ew. 20/2 – p. Jackowi Cybulskiemu, za kwotę nie niższą niż określona w elaboracie szacunkowym. Nieruchomość nie posiada księgi wieczystej, ale jest przed-miotem prawa własności, które przysługuje Gminie Jabłonna na podstawie prawomocnej Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 65561 z dnia 06.11.2008 r.

W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr XXXVI/404/2009, przyjęto 14 głosami „za” głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie było.

14) Rada Gminy zobowiązuje Wójta do przygotowania do sprzedaży nieruchomości gruntowej nie-zabudowanej, położonej we wsi Jabłonna, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Jabłonna obręb Jabłonna nr ewid. 1915/57, uregulowanej w księdze wieczystej KW WA1L/00007654/1, w ramach przetargu ustnego ograniczonego adresowa-nego do właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości przyległych, celem poprawienia warunków zagospodarowania tych nieruchomości.

W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr XXXVI/405/2009, przyjęto 14 głosami „za” głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie było.

15) Rada uznała za niezasadne zażalenie p. Sławomira Karnowskiego zawarte w piśmie z dnia 15 lipca 2009r na bezczynność Wójta Gminy i niezałatwianie spraw w terminie, stanowiące załącz-nik nr 1 do uchwały.

Uzasadnienie uznania zażalenia za niezasadne zawarte jest w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr XXXVI/406/2009, przyjęto 12 głosami „za” głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie było. Dwie osoby nie brały udziału w głosowaniu przebywając poza salą obrad.

16) Rada uznała za niezasadne zażalenie p. Krzysztofa Fica zawarte w piśmie z dnia 24 czerwca 2009r na bezczynność Wójta Gminy w związku z niezałatwieniem skargi w terminie, stanowiące załącznik nr 1 do uchwały.

Uzasadnienie uznania zażalenia za niezasadne zawarte jest w załączniku nr 2 do uchwały.

W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr XXXVI/407/2009, przyjęto 12 głosami „za” głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie było. Dwie osoby nie brały udziału w głosowaniu przebywając poza salą obrad.

Pełne teksty podjętych przez Radę uchwał wraz z zestawieniami przebiegu głosowań, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Gminy (w BIP- Uchwały Rady Gminy).

• Informację pracy Wójta w okresie między sesjami przedstawiła p. Olga Muniak – Wójt Gminy,
• Informację o pracy Rady w okresie między sesjami, przedstawiła p. Barbara Wołosiewicz – przewodnicząca Rady.

Podczas dyskusji nad przedstawionymi informacjami uwag nie zgłoszono.

• W ramach punktu – Interpelacje i zapytania radnych, interpelacji nie zgłoszono.

W ramach zapytań uczestnicy sesji zainteresowani byli:
- kiedy zakończy się budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Parkowej, Piaskowej,
- harmonogramem prac w zakresie projektowania Centrum Edukacyjno – Kulturalno- Sportowego w Chotomowie.

Szczegółowy przebieg dyskusji zostanie odtworzony w protokole z sesji.

• W ramach punktu – Wolne wnioski i informacje, radni p. Mariusz Grzybek oraz p. Wiesław Sa-wicki – Alternatywa dla Chotomowa zgłosili (w formie pisemnej) wnioski dotyczące:
- przebudowy skrzyżowania ul. Bagiennej z ul. Partyzantów w centrum Chotomowa,
- zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców w centrum Chotomowa – system monitoringu,

Powyższe przekazano Pani Wójt zgodnie z właściwością.

Wobec zrealizowania porządku obrad p. Barbara Wołosiewicz – przewodnicząca Rady dziękując za udział w posiedzeniu, o godz. 16,30 zamknęła obrady XXXVI sesji Rady Gminy.

Sprawozdanie sporządziła:
Danuta Majczak
 • Centrum Kultury i Sportu
 • Gminne Centrum Informacji
 • Jezioro Zegrzyńskie
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnie
 • Bezpłatna Szkoła Rodzenia
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • Legion Klub HDK PCK
 • Planowane Wyłączenia Prądu
 • Turystyczny Szlak Patriotyczny Polski Walczącej
 • 32 Wieliszewski Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej
 • Gaz System
 • Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie
© 2002-2015 Urząd Gminy w Jabłonnie
Zawartość merytoryczna: MICHAŁ SMOLIŃSKI, e-mail: promocja@jablonna.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Aktualizacja tech: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl