Główna treœść strony

XXXIX sesja Rady Gminy Jabłonna

Sprawozdanie z XXXIX sesji Rady Gminy Jabłonna V kadencji
z dnia 18 listopada 2009r.

W dniu 18 listopada 2009 o godz. 11.15 w sali widowiskowej Domu Ogrodnika w Jabłonnie, odbyła się XXXIX sesja Rady Gminy Jabłonna V kadencji. Po stwierdzeniu prawomoc-ności obrad, (10 radnych na 15 ustawowego składu Rady) zebranych powitała
i obradom w dalszej części przewodniczyła p. Barbara Wołosiewicz – przewodnicząca Rady. Przed-stawiła porządek obrad, do którego:
- na wniosek p. Olgi Muniak – wójta gminy dokonano zmian polegających na:

1) wprowadzeniu do porządku obrad w pkt. 4 - Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał
w sprawie, uchwał dotyczących:
• jako ppkt. 10 – zaliczenia ulicy Mazowieckiej stanowiącej działkę o nr ew. 123, położonej we wsi Rajszew do kategorii dróg gminnych.
• jako ppkt. 14 – zmiany uchwały Nr XXXVI/398/2009 Rady Gminy Jabłonna z dnia 2 września 2009r. w sprawie przejęcia na własność Gminy Jabłonna porzuconego pojazdu marki APRILA.

Sygnalizowane zmiany w odrębnych głosowaniach wprowadzono:
- 9 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” głosów „przeciw” nie było.

Rada przyjęła, nie wnosząc uwag:
- protokół z XXXVIII sesji Rady Gminy z dnia 28.10.2009 - 9 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymu-jącym się” głosów „przeciw” nie było.

• Rozpatrując projekty uchwał przewidziane w porządku obrad, Rada podjęła decyzję
w następujących sprawach:

1) Rada wyraziła zgodę na dokonanie zmian w budżecie gminy na rok 2009 poprzez:
- Zmianę planu wydatków budżetowych Gminy Jabłonna o łączną kwotę 138 841 zł w poszczegól-nych symbolach klasyfikacji budżetowej w Działach wskazanych w § 1 uchwały.

Przeznaczenie sygnalizowanych zmian zawiera uzasadnienie do niniejszej uchwały.

Wprowadzono zmiany do uchwały Nr XXVIII/304/2008 Rady Gminy Jabłonna z dnia
30 grudnia 2008r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009, w ten sposób, że:
- załącznikowi nr 3 – „Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz in-nych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2009 rok” nadaje się brzmienie, zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- załącznikowi nr 7 – „Wykaz limitów majątkowych, w tym inwestycyjnych na 2009rok” nadaje się brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr XXXIX/428/2009, przyjęto 10 głosami „za” głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie było.

2) Rada podjęła uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieru-chomości na 2010 rok, zwiększonych o 4% w stosunku do stawek obowiązujących w roku 2009. W uchwały zastosowano różnicowanie stawek podatkowych jak również preferencyjną stawkę dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wykorzystywanych na pola golfowe. Różnicowanie stawek może stanowić pomoc de minimis, więc uchwała w tej części została opraco-wana jako program pomocy de minimis, zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379/5 z 28.12. 2006 r.)
Wysokość stawek w poszczególnych kategoriach i zwolnień w podatku, zawiera uchwała
w przedmiotowej sprawie.
W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr XXXIX/429/2009, przyjęto 13 głosami „za” głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie było.
Różnica w ilości oddanych głosów z frekwencją stwierdzoną na wstępie obrad wynika ze spóźnienia radnych.
3) Rada uchyliła stawki dzienne opłaty targowej na 2010 rok utrzymując ich wysokość na poziomie roku 2009. Wysokość stawek zawiera uchwała w przedmiotowej sprawie.
W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr XXXIX/430/2009, przyjęto 12 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” głosów „przeciw” nie było.

4) Rada określiła wysokość stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok, które uległy w części zwiększeniu w stosunku do roku 2009. Spowodowane jest to tym, że zwiększyła się wysokość stawek minimalnych ustalonych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 6 października 2009 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2010 r. Natomiast w pozostałej części, stawki zostały utrzymane na poziomie roku 2009.
Wysokość stawek dla poszczególnych kategorii pojazdów zawiera uchwała w przedmiotowej spra-wie.
W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr XXXIX/431/2009, przyjęto 13 głosami „za” głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie było.

5) Rada pozytywnie uzgodniła prace polegające na pozyskaniu przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwa Jabłonna, wiosną 2010 roku pędów z drzewa pomnikowego dębu szypułkowego zarejestrowanego w rejestrze Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody pod nr 140, znajdującego się w oddz. Leśnym 24 b w leśnictwie Bukowiec.
Materiał roślinny będzie pobierany przez przeszkolonych pracowników Zakładu Usług Leśnych pod nadzorem pracownika administracji Lasów Państwowych z Nadleśnictwa Łomża. Pobrany materiał roślinny w znacznym stopniu przyczyni się do zachowania oraz pomnożenia bogac-twa i różnorodności najcenniejszych zasobów genowych, pomników przyrody oraz drzew cen-nych występujących w Polsce centralnej i północno – wschodniej.
W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr XXXIX/432/2009, przyjęto
11 głosami „za” głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie było.
Dwie osoby nie brały udziału w głosowaniu przebywając poza salą obrad.

6) Rada pozytywnie zaopiniowała projekt wniosku Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych do Ministra Środowiska o uznaniu za ochronne lasów Skarbu Państwa będących w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Jabłonna, nieruchomości wskazanych w § 1 uchwały, oraz negatywnie w całości lub części nieruchomości wskazanych w § 2 uchwały, położonych na terenie Gminy Ja-błonna.
W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr XXXIX/433/2009, przyjęto
10 głosami „za” głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie było. Trzy osoby nie brały udziału w głosowaniu przebywając poza salą obrad.

7) Rada wyraziła zgodę na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Jabłonna udziałów we współwłasności do następujących nieruchomości:
- nieruchomości uregulowanej w księdze wieczystej, wykazanej jako działka nr 1123/63, oznaczo-nej w ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Jabłonna w obrębie Jabłonna jako działka nr 1123/63 o pow. 0,2248 ha,
- nieruchomości uregulowanej w księdze wieczystej, wykazanej jako działka nr 1123/94, oznaczo-nej w ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Jabłonna w obrębie Jabłonna jako działka nr 1123/94 o pow. 0,0153 ha,
- nieruchomości uregulowanej w księdze wieczystej, wykazanej jako działka nr 1123/100, oznaczo-nej w ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Jabłonna w obrębie Jabłonna jako działka nr 1123/100 o pow. 0,0099 ha, W/w działki stanowią ciąg komunikacyjny, zapewniający dojazd do 19 posesji. Zgodnie z operatem ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Jabłonna obręb Jabłonna przedmiotowe działki stanowią współwłasność wnioskujących. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dotyczącego zachodniej części wsi Chotomów, zatwierdzonym Uchwalą Rady Gminy Jabłonna Nr VI/71/2007 z dnia 21 mar-ca 2007 r. przedmiotowe nieruchomości oznaczone są symbolami E18.KDw – z przeznaczeniem terenu pod drogi wewnętrzne klasy dojazdowej oraz symbolem E26.KPJ – z przeznaczeniem pod ciąg pieszo - jezdny.
Wymienieni w uchwale współwłaściciele przedmiotowych nieruchomości wyrazili chęć przekazania ich na rzecz Gminy jako darowizny.
W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr XXXIX/434/2009, przyjęto
11 głosami „za” głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie było. Dwie osoby nie brały udziału w głosowaniu przebywając poza salą obrad.

8) Rada podjęła uchwałę w sprawie zaliczenia ulicy Listopadowej i Milenijnej położonych we wsi Jabłonna oraz ul. Wesołej położonej we wsi Chotomów do kategorii dróg gminnych, tj:
1) ulica Wesoła we wsi Chotomów na odcinku od ulicy Tęczowej do ulicy Pogodnej długości ok. 260 m (działka ewidencyjna nr 1495);
2) ulica Legionowska we wsi Jabłonna na odcinku od ulicy Jabłonowskiej do granicy z m. Legio-nowo o długości ok. 480 m (działki ewidencyjne nr 109/19, nr 110/19);
3) ulica Milenijna we wsi Jabłonna na odcinku od ulicy Szkolnej do ulicy Leśnej o długości ok. 720m
Uznano, że drogi – ulica Legionowska i ulica Milenijna położone we wsi Jabłonna oraz ulica Wesoła położona we wsi Chotomów, stanowią uzupełnienie sieci dróg służących miejscowym potrzebom, wobec czego uzasadnione jest zaliczenie jej do kategorii dróg gminnych.
Szczegółowe położenie i przebieg dróg jest oznaczone na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr XXXIX/435/2009, przyjęto
12 głosami „za” głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie było. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu przebywając poza salą obrad.

9) Rada podjęła uchwałę w sprawie zaliczenia ul. Mazowieckiej stanowiącej działkę o nr ew. 123, położonej we wsi Rajszew na odcinku od działki nr 185 do działki nr 208 o długości ok. 1400 (działka ewidencyjna nr 123). Uznano, że droga – ulica Mazowiecka położona we wsi Rajszew, stanowi uzupełnienie sieci dróg służących miejscowym potrzebom, wobec czego uzasadnione jest zaliczenie jej do kategorii dróg gminnych.
Szczegółowe położenie i przebieg drogi jest oznaczone na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr XXXIX/436/2009, przyjęto
13 głosami „za” głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie było.

10) Rada wyraziła zgodę na zmianę Uchwały Nr XXXVI/402/2009 Rady Gminy Jabłonna z dnia
2 września 2009r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nr 2 przy ul. Królowej Jadwigi 10 w Legionowie, w wyniku której zmienia się treść § 1 i § 2 w/w uchwały, tworząc § 1 w brzmieniu: „
„ Wyraża się zgodę na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nr
2 położonego przy ul. Królowej Jadwigi 10 w Legionowie na rzecz najemcy,
z zastosowaniem bonifikaty w wysokości 70% ceny lokalu określonej w art. 67 ust. 1a ustawy
o gospodarce nieruchomościami w przypadku zbywania lokalu mieszkalnego
i jednorazowej zapłaty za niego przez nabywcę oraz w wysokości 60 % ceny lokalu określonej
w art. 67 ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami w przypadku zbywania lokalu mieszkalnego i zapłaty za niego w ratach.”
W związku z oczywistą omyłką w Uchwale Nr XXXVI/402/2009 Rady Gminy Jabłonna z dnia 2 wrze-śnia 2009 r. dotyczącą ustalenia wysokości bonifikaty oraz dokonywaną wcześniej sprzedażą spół-dzielczego własnościowego prawa do lokalu nr 107 znajdującego się w Legionowie przy ul. Alei
3 Maja 29, należy zastosować jednolitą zasadę udzielania bonifikat z tytułu sprzedaży lokali miesz-kalnych na zasadach określonych w Uchwale Nr XLIV/392/2005 Rady Gminy Jabłonna z dnia
16 listopada 2005 r.
W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr XXXIX/437/2009, przyjęto
11 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymujących się” głosów „przeciw” nie było. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu przebywając poza salą obrad.

11) Rada wyraziła zgodę na udzielenie przez Wójta Gminy na rzecz Państwa Barbary Dudzińskiej – Półrolniczak i Andrzeja Półrolniczaka, bonifikaty od zapłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości uregulowanej w księdze wieczystej, o powierzchni 0,0903 ha, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1362 położoną we wsi Chotomów gm. Jabłonna, w prawo własności nieruchomości, na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 175 poz. 1459 ze zm.) w wysokości 5% opłaty obliczonej według zasad wynikających z wyżej wymienionej usta-wy, w przypadku jednorazowego uiszczenia tej opłaty na rzecz Gminy.
W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr XXXIX/438/2009, przyjęto
11 głosami „za” głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie było. Dwie osoby nie brały udziału w głosowaniu przebywając poza salą obrad.

12) Rada wyraziła zgodę na zmianę uchwały Nr XXXIII/370/2009 Rady Gminy Jabłonna z dnia 27 maja 2009r w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jabłonna poprzez zmianę pkt. 2 w § 6 przedmiotowej uchwały nadając mu brzmienie;” „Na lokale socjalne przeznacza się lokale odzyskiwane od poprzednich najemców położone
w budynku przy ul. Zegrzyńskiej 2 w Jabłonnie „.
W uchwale Nr XXXIII/370/2009 Rady Gminy Jabłonna z dnia 27 maja 2009r w sprawie zasad wy-najmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jabłonna w § 6 pkt. 2 do-konano zapisu, iż przeznacza się na lokale socjalne budynek położony w Jabłonnie przy ul. Ze-grzyńskiej 2. Ponieważ wcześniej dokonano kilku sprzedaży lokali na rzecz ich najemców, przezna-czenie całego budynku na lokale socjalne nie może być skuteczne. W związku z powyższym zapis „Na lokale socjalne przeznacza się lokale odzyskiwane od poprzednich najemców położone w budynku przy ul. Zegrzyńskiej 2 w Jabłonnie" jest zasadny.
W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr XXXIX/439/2009, przyjęto
11 głosami „za” głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie było. Dwie osoby nie brały udziału w głosowaniu przebywając poza salą obrad.

13) Rada wyraziła zgodę na zmianę uchwały Nr XXXVI/398/2009 Rady Gminy Jabłonna z dnia
2 września 2009r w sprawie przejęcia na własność Gminy Jabłonna porzuconego pojazdu marki APRILA o nr nadwozia: ZD4SE00103S001765, w następujący sposób:
1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:
„w sprawie: przejęcia na własność Gminy Jabłonna porzuconego pojazdu marki APRILIA
o nr nadwozia: ZD4SF00103S001765”
2) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
„Przejmuje się na własność Gminy Jabłonna porzucony pojazd marki APRILIA o nr nadwo-zia: ZD4SF00103S001765, co do którego nie została ustalona osoba uprawniona do odbioru.”
Według dokumentacji przesłanej do Urzędu Gminy w Jabłonnie przez Komisariat Policji w Jabłonnie, pojazd który został przejęty na własność Gminy na mocy uchwały Nr XXXVI/398/2009 Rady Gminy Jabłonna z dnia 2 września 2009 r. to motocykl marki APRILA o nr nadwozia ZD4SE00103S001765. Zgodnie z ekspertyzą z dnia 26.10.2009 r. Ekspertów Techniczno-Motoryzacyjnych „Rzeczoznawcy PZM” S.A. Oddział w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowy Świat 41, 00-042 Warszawa, wykonaną przez mgr inż. Jerzego Gąskę, nr uprawnienia Ministra Infrastruktury: RS000282, przedmiotowy pojazd to motocykl marki APRILIA o nr nadwozia: ZD4SF00103S001765, co uzasadnia zmianę w/w uchwały.
W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr XXXIX/440/2009, przyjęto
11 głosami „za” głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie było. Dwie osoby nie brały udziału w głosowaniu przebywając poza salą obrad.

Pełne teksty podjętych przez Radę uchwał wraz z zestawieniami przebiegu głosowań, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Gminy (w BIP- Uchwały Rady Gminy).

• Informację o pracy Wójta w okresie między sesjami przedstawiła p. Olga Muniak – wójt Gminy,
Przedstawiona informacja stanowi załącznik do protokołu z sesji.

• Informację o pracy Rady w okresie między sesjami, jak również wnioski radnych i odpowiedzi
na powyższe zaprezentowała p. Barbara Wołosiewicz – przewodnicząca Rady.
Przedstawione informacje stanowią załączniki do protokołu z sesji.

Do powyższych uwag nie zgłoszono.

• W ramach punktu – Interpelacje i zapytania radnych, uczestnicy sesji zainteresowani byli:
- działaniami zmierzające do uruchomienia linii autobusowej 806 na trasie W-wa Chotomów rów-nież w soboty i niedziele. Swego czasu sygnalizowano oczekiwania mieszkańców dotyczącej tej sprawy. Dlatego też pojawiło się pytanie, czy działania w tym kierunku zostały podjęte i jakie są efekty ewentualnych rozmów w tym kierunku.

- interweniowano w sprawie nawierzchni ulic Tęczowej i Wesołej na terenie osiedla „POGODNE”
w Chotomowie, które do chwili obecnej nie zostały wyrównane, mimo że były uwzględnione w har-monogramie ulic przewidzianych do bieżącego utrzymania w roku 2009.

- czy wnioski dotyczące ul. Jaśminowej w Rajszewie zostały już wysłane z Urzędu do Starosty Powiatu, czy dalej są na etapie przygotowywania.

- interweniowano w sprawie działania Policji na naszym terenie, zwracając uwagę, że patrole poli-cyjne najchętniej zajmują się zatrzymywaniem samochodów osobowych z obcą niż powiatu legio-nowskiego rejestracją, wyciągając konsekwencje za brak żarówek i inne błahe rzeczy, nie interwe-niują natomiast w sytuacjach, kiedy nowo wybudowany odcinek ulicy Wypoczynkowej i Choto-mowskiej rozjeżdżają licznie przejeżdżające ciężarówki.
Sugerowano, aby Policja z fotoradarem ustawiła się na ul. Chotomowskiej, na której częstotliwość ruchu pojazdów i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, wymaga niezwłocznej interwencji.

- zwrócono uwagę, że na terenie wsi Rajszew powstaje wiele nowych zabudowań, a w ślad za tym realizowane są przyłącza gazowe, co pociąga za sobą konieczność naruszenia nawierzchni
ul. Mazowieckiej, niemniej jednak przywrócenie jej do pierwotnego stanu pozostawia wiele do życzenia. Dlatego też proszono o interwencję w tej sprawie i nadzór ze strony stosownych służb dro-gowych.

W ramach punktu – Wolne wnioski i informacje, poruszano sprawy dotyczące:
- podjęcia działań zmierzających do przywrócenia przejścia dla pieszych na ul. Modlińskiej przy Urzędzie Gminy,

Wobec zrealizowania porządku obrad p. Barbara Wołosiewicz – przewodnicząca Rady dziękując za udział w posiedzeniu, o godz. 14,30 zamknęła obrady XXXIX sesji Rady Gminy.

Sprawozdanie sporządziła:
Danuta Majczak
 • Centrum Kultury i Sportu
 • Gminne Centrum Informacji
 • Jezioro Zegrzyńskie
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnie
 • Bezpłatna Szkoła Rodzenia
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • Legion Klub HDK PCK
 • Planowane Wyłączenia Prądu
 • Turystyczny Szlak Patriotyczny Polski Walczącej
 • 32 Wieliszewski Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej
 • Gaz System
 • Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie
© 2002-2015 Urząd Gminy w Jabłonnie
Zawartość merytoryczna: MICHAŁ SMOLIŃSKI, e-mail: promocja@jablonna.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Aktualizacja tech: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl