Główna treœść strony

XLIV sesja Rady Gminy Jabłonna

Sprawozdanie z XLIV sesji Rady Gminy Jabłonna V kadencji
z dnia 17 marca 2010r

W dniu 17 marca 2010 o godz. 11,15 w sali widowiskowej Domu Ogrodnika w Jabłonnie, odbyła się XLIV sesja Rady Gminy Jabłonna V kadencji. Po stwierdzeniu prawomocności obrad, (9 radnych na 15 ustawowego składu Rady) zebranych powitała i obradom w dalszej części przewodniczyła p. Barbara Wołosiewicz – przewodnicząca Rady. Przedstawiła porządek obrad, do którego na wniosek mówcy, przyjęty jednogłośnie 9 głosami „za” głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, dokonano zamiany kolejności realizacji poszczególnych punktów porządku tj. pkt. 7 – Sprawozdania z działalności Komisariatu Policji w Jabłonnie za rok 2009, omówiono jako pkt. 4. W konsekwencji sygnalizowanej zmiany pozostałe punkty zmieniły kolejność automatycznie.
• Rada przyjęła, nie wnosząc uwag, protokół z XLIII sesji Rady Gminy z dnia 24.02.2010r
8 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się”, głosów „przeciw” nie było.

Realizując poszczególne punkty porządku obrad Rada zapoznała się ze :
1. Sprawozdaniem z działalności Komisariatu Policji w Jabłonnie za rok 2009, które przedstawił
p. Krzysztof Zysk – zastępca Komendanta KP w Jabłonnie. Przedstawiono jednocześnie nowego Komendanta KP w Jabłonnie w osobie p. Bogdana Jachowicza.

2. Sprawozdaniem z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie za rok 2009, które przedstawiła p. Lidia Tyszkiewicz – kierownik Ośrodka.
3. Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie wraz z filiami
w Chotomowie i Skierdach przedstawił p. Grzegorz Przybyłowicz – dyrektor placówki.
4. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ks. Jana Twardowskiego
w Jabłonnie przedstawiła p. Anna Czachorowska – dyrektor placówki, która swoim zaangażowaniem w pracę na rzecz rozpowszechniania literatury zasługuje na szczególne słowa uznania.
Podziękowania za złożone sprawozdania z pracy w poszczególnych placówkach złożyły p. Barbara Wołosiewicz – przewodnicząca Rady jak również p. Olga Muniak – wójt gminy.
Sprawozdania stanowią załączniki do protokołu z sesji.

• Rozpatrując projekty uchwał przewidziane w porządku obrad, Rada podjęła decyzję
w następujących sprawach:

1) Rada wyraziła zgodę na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Legionowskiemu
z przeznaczeniem na organizację akcji „Dołącz do nas! Zostań 100.000 mieszkańcem Powiatu
Legionowskiego” w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Jabłonna na 2010 rok
w wysokości 4.000 zł. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenia
i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Legionowskim
a Gminą Jabłonna.
W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr XLIV/476/2010, przyjęto 8 głosami
„za” przy 1 głosie „przeciwnym” głosów „wstrzymujących się” nie było.
Różnica w ilości oddanych głosów z frekwencją stwierdzoną na wstępie sesji wynika ze spóźnienia radnych.

2) Rada wyraziła zgodę na dokonanie zmian w budżecie gminy na rok 2009 z uwzględnieniem
zmiany zgłoszonej w formie autopoprawki, poprzez:
- Zwiększenie planu dochodów budżetowych Gminy Jabłonna na 2010 o łączną kwotę 118 660zł,
w Działach wskazanych w § 1 uchwały,
- Zmniejszenia planu dochodów budżetowych Gminy Jabłonna na rok 2010 o łączną kwotę 256 063 zł z działach wskazanych w § 2 uchwały,
- Zwiększenie planu wydatków budżetowych Gminy na rok 2010 o łączna kwotę 18 000 zł w działach wskazanych w § 3 uchwały,
- Zmniejszenie planu wydatków budżetowych Gminy na rok 2010 o łączna kwotę 133 703 zł
w działach wskazanych w § 4 uchwały,
- Zmianę planu wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na rok 2010 o łączną kwotę 13 126 zł
w działach wskazanych w § 5 uchwały,

Przeznaczenie sygnalizowanych zmian zawiera uzasadnienie do niniejszej uchwały.

Wprowadzono zmiany do uchwały Nr XLI/450/2009 Rady Gminy Jabłonna z dnia
30 grudnia 2009r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010, w brzmieniu stanowiącym treść § 6 uchwały.
W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr XLIV/477/2010, przyjęto 10 głosami „za” głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie było.
Różnica w ilości oddanych głosów z frekwencją stwierdzoną na wstępie obrad, wynika ze spóźnienia radnych.

3) Rada wyraziła zgodę na wyodrębnienie środków w 2011 roku stanowiących fundusz sołecki.
Środki funduszu przeznacza się na realizację zadań własnych gminy, które mają służyć poprawie warunków życia mieszkańców i są one zgodne ze strategią rozwoju gminy. Ponadto fundusz sołecki może być przeznaczony na wydatki związane z działaniami zmierzającymi do usunięcia skutków klęsk żywiołowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 roku o stanie klęski żywiołowej. Gmina może otrzymywać z budżetu państwa zwrot, w formie dotacji celowej, części wydatków wykonanych w ramach funduszu w wysokości od 10% do 30% wydatków wykonanych, stosownie do zapisów Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zwrotu części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego
W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr XLIV/478/2010, przyjęto 10 głosami „za” głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie było.
Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu przebywając poza salą obrad.

4) Rada określiła zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Jabłonna i jej jednostkom podległym.
Uzasadnieniem podjęcia uchwały w przedmiotowej sprawie jest fakt, że obowiązująca od 1 stycznia 2010 roku ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) zobowiązuje do podjęcia uchwały, zgodnie z art.59, w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Jabłonna i jej jednostkom podległym. Dotychczas obowiązująca uchwała Rady Gminy Jabłonna z 2009 roku w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Jabłonna oraz jej jednostkom organizacyjnym, podjęta w oparciu o dotychczasowe przepisy, utraciła swą moc obowiązującą.
W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr XLIV/479/2010, przyjęto 11 głosami „za”
głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie było.

5) Rada przyjęła „ Program profilaktyki i leczenia chorób ginekologicznych oraz prowadzenia ciąży niepowikłanych na rok 2010” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
Zaproponowany program jest kontynuacją działań realizowanych przez gminę w latach 2004-2009. Jest to odpowiedź gminy na pogorszenie się opieki ginekologicznej z uwagi na decyzję Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącą likwidacji opieki ginekologicznej w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Z uwagi na niedostateczne zapewnienie opieki ginekologicznej dla kobiet
z terenu gminy Jabłonna istnieje potrzeba prowadzenia „Programu profilaktyki i leczenia chorób ginekologicznych oraz prowadzenia ciąży niepowikłanych na rok 2010”. Realizatorem programu
w bieżącym roku również będzie Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Jabłonnie. Program ma na celu wczesną wykrywalność stanów przedrakowych narządów rodnych, oraz prowadzenie ciąży niepowikłanych. Wczesne wykrycie nieprawidłowości poprzez dostępność gabinetu ginekologicznego w miejscu zamieszkania pozwoli podjąć leczenie, które przy wczesnym stadium rokuje całkowitym wyleczeniem. Realizacja tych założeń ma na celu ochronę zdrowia populacji żeńskiej zamieszkałej na terenie Gminy Jabłonna i zwiększenie świadomości prozdrowotnej dotyczącej zdrowia kobiety.
W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr XLIV/480/2010, przyjęto
11 głosami „za” głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie było.

6) Rada wyraziła zgodę na oddanie w dzierżawę p. Mariannie Wojdyna na okres 2 lat, części działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Jabłonna w obrębie 1 – Jabłonna jako działki o nr ew. 195, o powierzchni 50m2, stanowiącej własność Gminy Jabłonna,
z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej, polegającej na sprzedaży akcesoriów cmentarnych. Szczegółowe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie dzierżawy.
W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr XLIV/481/2010, przyjęto
10 głosami „za” głosów „wstrzymującym się” i głosów „przeciw” nie było.
Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu przebywając poza salą obrad.


7) Rada nadała nazwę ul. Żwirowa ulicy oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Jabłonna w obrębie 6 -Janówek Drugi, jako działki ewidencyjne nr 103, nr 53, na odcinku od granicy z obrębem Trzciany ( ul. Żwirowa) do granicy z gruntami wsi Janówek Pierwszy. Przedmiotowa droga nr 103, nr 53 stanowi przedłużenie istniejącej
ul. Żwirowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 34, położonej we wsi Trzciany gm. Jabłonna.
W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr XLIV/482/2010, przyjęto
11 głosami „za” głosów „wstrzymującym się” i głosów „przeciw” nie było.

8) Rada zatwierdziła „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jabłonna” stanowiący załącznik do uchwały.
Przyjęty przez Radę Ministrów „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski ” nałożył szereg obowiązków na organy administracji publicznej w tym również na gminy. Gospodarka odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest i jego utylizacja, jest ważnym elementem całego systemu gospodarki odpadami. Dla realizacji tego celu został opracowany „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jabłonna”. Dokument ten w sposób przejrzysty ujmuje zagadnienia ściśle związane z realizacją nałożonych na gminy obowiązków. Wskazuje między innymi cele i zadania, ramy prawne
w tym zakresie oraz ujmuje tezy wynikające z programu krajowego
w odniesieniu do zagadnień gospodarowania azbestem na terenie Gminy Jabłonna. Wskazuje ponadto aktualny stan w zakresie wyrobów zawierających azbest, określa harmonogram realizacji programu i wskazuje na środki finansowe, niezbędne do jego realizacji z jednoczesną możliwością pozyskania środków zewnętrznych na jego utylizację.
Ponadto „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest” jest jednym
z obowiązkowych elementów przy ubieganiu się o środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” na zdjęcie, transport i utylizację azbestu.
Biorąc powyższe pod uwagę oraz konieczność wdrożenia programu do realizacji, zasadne było podjęcie niniejszej Uchwały.
W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr XLIV/483/2010, przyjęto
9 głosami „za” głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie było.
Dwie osoby nie brały udziału w głosowaniu przebywając poza salą obrad.

9) Rada przyjęła „Sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jabłonna na lata 2004-2011" wraz ze „Sprawozdaniem z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Jabłonna na lata 2004-2011", stanowiące odpowiednio załącznik Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
Uzasadnienie podjęcia w/w uchwały, wynika z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zm.) na podstawie którego organ wykonawczy gminy sporządza co 2 lata raporty z wykonania programu ochrony środowiska, które przedstawia się radzie gminy.
Na podstawie art. 14 ust. 12b, ust. 13 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (t.j. Dz. U.
z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zm.) organ wykonawczy gminy przedkłada powyższe radzie gminy
i zarządowi powiatu w terminie do dnia 31 marca po upływie okresu sprawozdawczego.
W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr XLIV/484/2010, przyjęto
11 głosami „za” głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie było.

10) Rada uchwaliła aktualizację „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Jabłonna na lata 2009-2016” z prognozą oddziaływania na środowiska, które stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
Zgodnie z art. 17 ust. l ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U.
z 2008 r. Nr 25, poz. 150) organy wykonawcze poszczególnych szczebli administracji samorządowej zobowiązane są do sporządzania co 4 lata, programów ochrony środowiska z perspektywą na
4 kolejne lata. Projekt Programu Ochrony Środowiska Gminy Jabłonna na lata 2009 –2016 zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska, przekazany został do Starosty Legionowskiego i uzyskał pozytywną opinię Zarządu Powiatu Legionowskiego (opinia
z dnia 17 listopada 2009 r., znak: ZŚ.0714-33/09). W trakcie opracowywania projektu dokumentu zapewniono również udział społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem było sporządzenie aktualizacji planu poprzez Zawiadomienie Wójta Gminy Jabłonna z dnia 21.01.2010 r. z informacją o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 21 dni z określeniem miejsca. W ramach prowadzonych konsultacji społecznych do urzędu Gminy w Jabłonnie nie wniesiono żadnych uwag czy wniosków. Programu ochrony Środowiska Gminy Jabłonna na lata 2009 – 2016 jest drugą edycją dokumentu i jego aktualizacją uwzględniającą priorytety Polityki Ekologicznej Państwa oraz cele przyjęte w programach ochrony środowiska wyższych szczebli i zawiera analizę stanu środowiska na terenie Gminy Jabłonna. Równolegle z opracowywaniem programu ochrony środowiska przeprowadzono prognozę oddziaływania projektu na środowisko.
W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr XLIV/485/2010, przyjęto
11 głosami „za” głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie było.

11) Rada uchwaliła aktualizację „Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Jabłonna na lata 2009-2016” z prognozą oddziaływania na środowiska, które stanowią załącznik do niniejszej umowy.
„Projekt Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Jabłonna na lata 2009-2016” zgodnie z art. 14 ust. 7 i 12a ustawy o odpadach przekazany został do zaopiniowania przez Zarząd Województwa, Zarząd Powiatu oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 3016/303/09 z dnia 1 grudnia 2009 r, opinią Zarządu Powiatu
w Legionowie z dnia 17 listopada 2009 roku, znak: ZŚ.0714-32/09 oraz opinii Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej z dnia 23 października 2010 r., znak: ZZ-403/PGO/128/2009, projekt planu został zaopiniowany pozytywnie.
Projekt ten na podstawie art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) pismem z dnia 19 października 2009 r. oraz pismem z dnia 5 listopada 2009 r. został również pozytywnie zaopiniowany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie.
W trakcie opracowywania projektu dokumentu zapewniono również udział społeczeństwa
w postępowaniu, którego przedmiotem było sporządzenie aktualizacji planu poprzez Zawiadomienie Wójta Gminy Jabłonna z dnia 21.01.2010 r. z informacją o możliwości składania uwag
i wniosków w terminie 21 dni z określeniem miejsca. W ramach prowadzonych konsultacji społecznych do urzędu Gminy w Jabłonnie nie wniesiono żadnych uwag czy wniosków.
„Program Gospodarki Odpadami dla Gminy Jabłonna na lata 2009-2016”, opracowany zgodnie
z art. 15 jest drugą edycją dokumentu i jego aktualizacja uwzględniająca priorytety Polityki Ekologicznej Państwa oraz cele przyjęte w planach gospodarki odpadami wyższych szczebli.
Równolegle z opracowywaniem planu gospodarki odpadami, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 10 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 roku (Dz. U. Nr 66 poz. 620) przeprowadzono prognozę oddziaływania projektu na środowisko.
W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr XLIV/486/2010, przyjęto
11 głosami „za” głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie było.

12) Rada określiła wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie Gminy Jabłonna w zakresie:
1. odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
2. opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości.
W związku ze zmianami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2005 r. nr 236, poz. 2008 z póź. zm.): wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – określa Rada Gminy w formie uchwały. Wymagania określają wyposażenie techniczne oraz zabiegi sanitarne i porządkowe, niezbędne do świadczenia usług w podanym wyżej zakresie oraz miejsca odzysku i unieszkodliwienia odpadów. Wymagania zostały określone w sposób precyzyjny i zrozumiały, nie utrudniają dostępu do rynku przedsiębiorcom świadczącym usługi
w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz nie ograniczają i nie dyskryminują konkurencji na tych rynkach.
W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr XLIV/487/2010, przyjęto
11 głosami „za” głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie było.

13) Rada podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę nr XXIII/190/2004 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonna części północnej wsi Skierdy.
Z powyższej wynika, że :
1. Sporządzany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonna części północnej wsi Skierdy dzieli się na trzy części: I, II i III w celu uchwalenia w pierwszej kolejności planu miejscowego dla części I i III, a w dalszej kolejności planu miejscowego dla części II.
2. Ustala się następujące granice poszczególnych części:
1) część I i III obszar w granicach określonych w §2 uchwały nr XXIII/190/2004 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 kwietnia 2004r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonna części północnej wsi Skierdy
z wyłączeniem obszaru, którego granice określa pkt 2);
2) część II:
• od północy: granica ewidencyjna z obrębem Trzciany
• od wschodu: wzdłuż wschodniej części działki 44 i 45,
• do zachodu: wzdłuż wschodniej części działek 4/12, 4/11, 4/10, 4/9 i 8/3,
• od południa: wzdłuż osi drogi wojewódzkiej.
3. Granice obszaru, o którym mowa w ust.2, określa załącznik graficzny stanowiący integralną część uchwały.
Uzasadnieniem podjęcia przedmiotowej decyzji jest fakt, ze Uchwałą Nr XXIII/190/2004 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 kwietnia 2004r przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonna części północnej wsi Skierdy. Projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Jabłonna oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Jabłonna w dniach:
1) od 26.06.2007 r. do 17.07.2007 – zgłaszanie uwag do dnia 1 sierpnia 2007;
2) od 06.12.2007r. do 09.01.2008r. – zgłaszanie uwag do dnia 29 stycznia 2008;
3) od 05.06.2008r. do 04.07.2008r. - zgłaszanie uwag do dnia 24 lipca 2008r.
4) od 18.11.2009r. do 16.12.2009r - zgłaszanie uwag do dnia 8 stycznia 2010r.
W celu umożliwienia realizacji inwestycji na części obszaru planu i skrócenia czasu oczekiwania na uchwalenia całego obszaru planu przedstawia się Radzie Gminy Jabłonna projekt uchwały o zmianie granic miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonna części północnej wsi Skierdy, polegającej na podziale obszaru ww. planu na trzy części. Zaproponowany podział pozwoli na uchwalenie planu dla części I i III . Pozostały fragment obszaru planu oznaczony jako część II zostanie wydzielony do odrębnego procedowania.
Kolejne wprowadzane zmiany i kolejne wyłożenia planu nie zostały przyjęte przez właścicieli części nieruchomości. Ze względu na powtarzające się uwagi dotyczące rozwiązań komunikacyjnych, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego – lokalizacja usług oświaty i zaproponowane granice obszarów wymagających scalenia i podziału nieruchomości, wprowadzono podział planu na części, aby część II ponownie przeprojektować i wyłożyć do publicznego wglądu, a pozostałym właścicielom nieruchomości w części I i III umożliwić zainwestowanie.
W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr XLIV/488/2010, przyjęto
7 głosami „za” przy 3 głosach „wstrzymujących się” głosów „przeciw” nie było.
Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu przebywając poza salą obrad.

14) Rada podjęła uchwałę uchylającą uchwałę nr XLII/462/2010 Rady Gminy Jabłonna z dnia
27 stycznia 2010 r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ul. Modlińskiej i skrzyżowań S1 i S2 obwodnicy Jabłonna we wsi Jabłonna, która tym samym traci moc.
Zgodnie z uchwałą Nr LIV/480/2006 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 czerwca 2006r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ul. Modlińskiej i skrzyżowań S1 i S2 obwodnicy Jabłonna we wsi Jabłonna Wójt Gminy Jabłonna sporządził projekt miejscowego planu i przedłożył pod obrady Rady Gminy Jabłonna
w dniu 27 stycznia 2010r. Wyżej wymieniony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego był w zgodności z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonna, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXV/260/2000 Rady Gminy Jabłonna z dnia 12 grudnia 2000r. Rada Gminy Jabłonna podjęła uchwałę nr XLII/462/2009 z dnia 27 stycznia 2010r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Modlińskiej i skrzyżowań S1 i S2 obwodnicy Jabłonna we wsi Jabłonna. Uchwałę wraz
z dokumentacją formalno – prawną procesu planistycznego przekazano Wojewodzie Mazowieckiemu w celu oceny jej zgodności z przepisami prawnymi.
W trybie nadzoru Wojewoda Mazowiecki zgłosił uwagi (pismo LEX.I.0915/27/10/RM z dnia 18 lutego 2010r.) do podjętej uchwały. W wyniku wskazania Wojewody Mazowieckiego podjęto czynności zmierzające do uchylenia podjętej uchwały oraz dokonania stosownych zmian
i uzgodnień. Uchwała Nr XLII/462/2010 Rady Gminy Jabłonna z dnia 27 stycznia 2010r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Modlińskiej i skrzyżowań S1 i S2 obwodnicy Jabłonna we wsi Jabłonna nie została skierowana do publikacji, a więc nie weszła do obiegu prawnego w związku z czym, jej uchylenie nie spowoduje skutków prawnych.
W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr XLIV/489/2010, przyjęto
7 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” głosów „przeciw” nie było.
Trzy osoby nie brały udziału w głosowaniu przebywając poza salą obrad.

15) Rada podjęła uchwałę uchylającą uchwałę nr XLI/452/2009 z dnia 30 grudnia 2009r. Rady Gminy Jabłonna w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonna części wsi Jabłonna – rejon cmentarza, która tym samym traci moc.
Zgodnie z uchwałą Nr XXI/166/2004 Rady Gminy Jabłonna z dnia 3 marca 2004r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonna części wsi Jabłonna – rejon cmentarza, Wójt Gminy Jabłonna sporządził projekt miejscowego planu i przedłożył pod obrady Rady Gminy Jabłonna w dniu 30 grudnia 2009r.
Wyżej wymieniony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego był w zgodności
z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonna, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXV/260/2000 Rady Gminy Jabłonna z dnia 12 grudnia 2000r. Rada Gminy Jabłonna podjęła uchwałę nr XLI/452/2009 z dnia 30 grudnia 2009r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonna części wsi Jabłonna – rejon cmentarza i przekazano ją wraz z dokumentacją formalno – prawną procesu planistycznego Wojewodzie Mazowieckiemu w celu oceny jej zgodności z przepisami prawnymi.
W trybie nadzoru Wojewoda Mazowiecki zgłosił uwagi (pismo LEX.I.0915/5/10/RM z dnia
26 stycznia 2010r.) do podjętej uchwały. Pismem z dnia 4 lutego 2010r. udzielono wyjaśnień
w sprawie dokumentacji prac planistycznych. W wyniku wskazania Wojewody Mazowieckiego podjęto czynności zmierzające do uchylenia podjętej uchwały oraz dokonania stosownych zmian
i uzgodnienia wynikającego z ustawy - Prawo Wodne. Zgodnie z art.17 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U Nr 80 poz.71 z późn. zm) zostało wysłane do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (RZGW) zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. RZGW nie zajął stanowiska i nie wskazał potrzeb ochrony przed powodzią, ani granic zasięgu wód powodziowych. Jednakże w związku z wymogiem uzgodnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z art. 79 ust 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. Nr 239 poz.2019 z późn zm.) podjęto działania umożliwiające powrót do procedury uzgodnienia planu.

Uchwała Nr XLI/452/2009 Rady Gminy Jabłonna z dnia 30 grudnia 2009r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonna części wsi Jabłonna – rejon cmentarza nie została skierowana do publikacji, a więc nie weszła do obiegu prawnego w związku
z czym jej uchylenie nie spowoduje skutków prawnych.
W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr XLIV/450/2010, przyjęto
7 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” głosów „przeciw” nie było.
Trzy osoby nie brały udziału w głosowaniu przebywając poza salą obrad.

Pełne teksty podjętych przez Radę uchwał wraz z zestawieniami przebiegu głosowań, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Gminy (w BIP- Uchwały Rady Gminy).

• Informację o pracy Wójta w okresie między sesjami przedstawiła p. Olga Muniak – wójt Gminy
Informacja stanowi załącznik do protokołu z sesji.

• Informację o pracy Rady w okresie między sesjami, jak również wnioski radnych i odpowiedzi
na powyższe zaprezentowała p. Barbara Wołosiewicz – przewodnicząca Rady.

Przedstawione informacje stanowią załączniki do protokołu. Do powyższych uwag nie zgłoszono.

• W ramach punktu – Interpelacje i zapytania radnych- interpelacji nie zgłoszono.
W ramach zapytań radna p. Katarzyna Dąbrowska zwróciła się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na piśmie na następujące pytania:
1. kiedy będzie ogłoszony przetarg na budowę przepompowni PIII;
2. kiedy będzie ogłoszony przetarg na uruchomienie linii 806, na trasie Chotomów – Jabłonna – Warszawa,
3. kiedy będzie ogłoszony przetarg na modernizację nawierzchni ul. Pięknej w Chotomowie, chodzi o terminy,
4. wnosiła o wezwanie dzierżawcy terenu na którym usytuowany jest kiosk RUCH przy pętli autobusowej w Chotomowie, do opuszczenia terenu, z którego z informacji jakie posiada, korzysta już bezumownie;
5. zainteresowana była również, czy można w ramach jednej z kolejnych sesji zapoznać się ze sprawozdaniem z działalności Mazowieckiej Izby Rolniczej (MIR), w której p. Zajączkowski reprezentuje Gminę Jabłonna i czym osobiście zajmuje się p. Zajączkowski w w/w gremium,

Radna p. Katarzyna Fularz poruszyła sprawę, prosząc o udzielenie odpowiedzi w formie pisemnej, dotyczącą budowy kanalizacji w ul. Brzozowej w Jabłonnie. Termin pozwolenia na budowę tego zadania mija w roku 2011, a wiemy, że problematyczna jest kwestia zgód właścicieli na wejście w teren z inwestycją. Jakie są plany odnośnie realizacji tego zadania i czy podjęto już działania w tym kierunku.
Będąc przy głosie zainteresowana była również, kiedy zostanie ulepszona nawierzchnia
ul. Wakacyjnej w Jabłonnie, czy jest ona przewidziana w harmonogramie ulic przewidzianych do ulepszenia w ramach bieżącego utrzymania dróg w roku 2010.

• W ramach punktu - Wolne wnioski i informacje - uwag nie zgłoszono.

Wobec zrealizowania porządku obrad p. Barbara Wołosiewicz – przewodnicząca Rady dziękując za udział w posiedzeniu, o godz. 16-tej zamknęła obrady XLIV sesji Rady Gminy.

Sprawozdanie sporządziła:
Danuta Majczak
 • Centrum Kultury i Sportu
 • Gminne Centrum Informacji
 • Jezioro Zegrzyńskie
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnie
 • Bezpłatna Szkoła Rodzenia
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • Legion Klub HDK PCK
 • Planowane Wyłączenia Prądu
 • Turystyczny Szlak Patriotyczny Polski Walczącej
 • 32 Wieliszewski Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej
 • Gaz System
 • Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie
© 2002-2015 Urząd Gminy w Jabłonnie
Zawartość merytoryczna: MICHAŁ SMOLIŃSKI, e-mail: promocja@jablonna.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Aktualizacja tech: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl