Główna treœść strony

XLVIII sesja Rady Gminy Jabłonna

Sprawozdanie z XLVIII sesji Rady Gminy Jabłonna V kadencji
z dnia 30 czerwca 2010r

W dniu 30 czerwca 2010 o godz. 10-tej w sali widowiskowej Domu Ogrodnika w Jabłonnie, odbyła się XLVIII sesja Rady Gminy Jabłonna V kadencji.

Zanim dokonano otwarcia sesji Pani Barbara Wołosiewicz – przewodnicząca Rady Gminy, powitała
przybyłych na zaproszenie p. Olgi Muniak – wójta gminy gości, reprezentujących następujące instytucje:
- Komendę Powiatową Straży Pożarnej w Legionowie
- Komendę Powiatową Policji w Legionowie
- Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
- Jednostkę Wojskową w Legionowie
- WOPR Legionowo
- Komendę Policji w Jabłonnie
- Gminnego Komendant OSP w Jabłonnie
- Jednostkę OSP Jabłonna
- Komendę Harcerskiego Szczepu Wodnego w Legionowie
- Spółdzielnię Mieszkaniowo Lokatorsko- Własnościową w Legionowie
- Sołtysów poszczególnych Sołectw Gm. Jabłonna:
Spotkanie zostało zorganizowane na okoliczność podziękowania Gminy Jabłonna za czynny udział
i bezgraniczną pomoc w/w instytucji w akcji powodziowej w miesiącach maju i czerwcu 2010r, na terenie gm. Jabłonna, dzięki której udało się opanować zagrożenie i zapobiec tragedii i zniszczeniom jakie powódź wyrządziła na terenie kraju.

W ramach podziękowań p. Olga Muniak – wójt gminy przy współudziale p. Barbary Wołosiewicz – przewodniczącej rady, w dowód wdzięczności uhonorowały przedstawicieli w/w jednostek listami dziękczynnymi oraz okolicznościowymi tabliczkami pamiątkowymi w formie grawertonów.
W imieniu uhonorowanych, podziękowania za gest wdzięczności, a zarazem ogromne osobiste zaangażowanie w akcję ratunkową Pani Oldze Muniak – wójtowi Gminy złożył
p. gen. Jabłoński – Z-ca Dowódcy Jednostki Wojskowej w Legionowie.
W swojej wypowiedzi zwrócił uwagę, że jednostki biorące udział w dzisiejszym spotkaniu tak naprawdę nie zrobiły nic nadzwyczajnego, działania jakie prowadzono w ramach akcji powodziowej to ich obowiązek i misja wpisana w zawód. Należy tylko życzyć sobie i wszystkim, aby tego typu zagrożenia nie miały więcej miejsca w realnym życiu.

Słowa podziękowania dla p. Olgi Muniak – wójta gminy oraz całego Sztabu Kryzysowego złożyła również w imieniu Rady Gminy p. Barbara Wołosiewicz – przewodnicząca rady, a p. Olga Muniak – wójt Gminy, słowa podziękowania skierowała również pod adresem nieobecnego podczas spotkania p. Huberta Maciocha, który z ramienia Urzędu koordynował pracą Sztabu Kryzysowego.

Na tym spotkanie z zaproszonymi gośćmi dobiegło końca.

Po 5 min. przerwie organizacyjnej, o godz. 11-tej rozpoczęła się część merytoryczna XLVIII sesji Rady Gminy. Po stwierdzeniu prawomocności obrad, (12 radnych na 15 ustawowego składu Rady) zebranych powitała i obradom (w części) przewodniczyła p. Barbara Wołosiewicz – przewodnicząca Rady. Przedstawiła porządek obrad, do którego na wniosek p. Olgi Muniak – wójta gminy pkt. 5 – Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie rozszerzono o ppkt. dotyczący uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonna, obejmującego rejon ul. Modlińskiej i ronda S1 i S2 umieszczając powyższy jako ppkt. 6.
Wniosek przyjęto jednogłośnie 12 głosami „za” głosów „przeciw i „wstrzymujących się „ nie było.
Tym samym pozostałe podpunktu pkt. 5 zmieniły kolejność automatycznie.

• Rada przyjęła, nie wnosząc uwag:
- protokół z XLIVII sesji Rady Gminy z dnia 2.06.2010r - 10 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było.

• Realizując porządek obrad przedstawiono do wiadomości uczestników sesji ekspertyzy oraz dokumenty dotyczące możliwości wykorzystania asfaltu frezowanego (destrukt) do utwardzania
dróg na terenie Gminy Jabłonna, zgodnie z § 2 uchwały nr XLV/491/2010 Rady Gminy Jabłonna
z dnia 7 kwietnia 2010 r w sprawie stanowiska Rady Gminy dotyczącego działań Wójta związanych z kruszywowaniem dróg gminnych asfaltem frezowanym (destruktem).
Ekspertyzę oraz wyniki dodatkowych badań przeprowadzonych na zlecenie Gminy przedstawił
p. Bogdan Domagała - przedstawiciel firmy DJCHEM CHEMICAL POLAND S.A. z Wołomina.

W ramach w/w punktu p. Barbara Wołosiewicz – przewodnicząca rady ustosunkowała się do artykułu pt. Destrukt, zamieszczonego w najnowszym informatorze Gminy Jabłonna
„Wieści z Naszej Gminy” nr 3/14 z czerwca 2010 r, który w ocenie mówcy jest tendencyjny
i wprowadza w błąd opinię publiczną przekazując nieprawdziwe informacje.
Na znak protestu przeciwko tego typu praktykom, odczytała a następnie przekazała na ręce Pani Wójt pismo następującej treści cyt:
"Wyrażam stanowczy protest wobec treści zawartych w czerwcowym (Nr 3/14) Informatorze Gminy Jabłonna „Wieści z Naszej Gminy” dotyczących sesji nadzwyczajnej RG Jabłonna. W artykule podpisanym Redakcja Autor przekazuje opinii publicznej nieprawdziwe informacje „Za przyjęciem uchwały o nieutwardzaniu dróg destruktem głosowali:...” Tymczasem nie była głosowana uchwała
o treści podanej przez Autora.
W podjętej 7 kwietnia 2010 roku uchwale „Rada Gminy nie akceptuje działań związanych z kruszywowaniem dróg asfaltem frezowanym (destruktem) niezgodnie z obowiązującym prawem (uchwała w załączeniu). Radni otrzymali na komisjach merytorycznych informacje, że wszystkie prace związane z utwardzaniem dróg destruktem są prowadzone zgodnie z obowiązującym prawem (zapisy w protokołach). Zatem uchwała Nr XLV/491/2010 Rady Gminy Jabłonna z 7 kwietnia 2010 roku nie zakazuje utwardzania dróg destruktem. Radni jedynie nie akceptują działań niezgodnych
z prawem, co wydaje się oczywiste. Jaki cel ma pomawianie Radnych wymienionych z nazwiska
w Informatorze Gminnym opłacanym przez podatników, którzy są przez Autora okłamani? Dlaczego wybrani w demokratycznych wyborach przedstawiciele mieszkańców Gminy są prezentowani jako „działający na szkodę „ swoich Wyborców. Wobec tej oczywistej manipulacji informacją składam stanowczy sprzeciw. Oczekuję sprostowania i ujawnienia rzeczywistego Autora tekstu.”

Przebieg dyskusji w przedmiotowej kwestii zostanie odzwierciedlony w protokole z sesji.

• Rozpatrując projekty uchwał przewidziane w porządku obrad, Rada podjęła decyzję
w następujących sprawach:

1) Rada wyraziła zgodę na dokonanie zmian w budżecie gminy na rok 2010, poprzez:
- Zwiększenie planu dochodów budżetowych Gminy Jabłonna na 2010 o łączną kwotę 204 799 zł,
w działach wskazanych w § 1 uchwały,
- Zmniejszenie planu dochodów budżetowych Gminy Jabłonna na rok 2010 o łączną kwotę 792 440zł, w działach wskazana w § 2 uchwały,
- Zwiększenie planu wydatków budżetowych Gminy na rok 2010 o łączną kwotę 114 799 zł w działach wskazanych w § 3 uchwały,
- Zmniejszenie planu wydatków budżetowych Gminy na rok 2010 o łączną kwotę 702 440 zł,
w dziale wskazanym w § nr 4 uchwały,
- Zmianę planu wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na rok 2010 o łączną kwotę 385 181 zł,
w działach wskazanych w § 5 uchwały,

Przeznaczenie sygnalizowanych zmian zawiera uzasadnienie do niniejszej uchwały.

Wprowadzono zmiany do uchwały Nr XLI/450/2009 Rady Gminy Jabłonna z dnia 30 grudnia 2009r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010, w brzmieniu stanowiącym treść § 6 uchwały.
W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr XLVIII/509/2010, przyjęto 13 głosami „za” głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie było.
Różnica w ilości oddanych głosów z frekwencją stwierdzoną na wstępie obrad, wynika ze spóźnienia radnych.

2) Rada zatwierdziła zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania, świadczonych na terenie gminy Jabłonna przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr XLVIII/510/2010, przyjęto 13 głosami „za” głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie było.

3) Rada wyraziła zgodę na zmianę uchwały nr XLIII/465/2010 Rady Gminy Jabłonna z dnia 24
lutego 2010 r w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki. Przedmiotowa uchwała dotyczyła zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kanalizacji od ul. Królewskiej do ul. Zegrzyńskiej 2 w Jabłonnie” do wysokości 120 000 zł.
Zmiana wysokości pożyczki wynika z decyzji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o przyznaniu pożyczki na realizację w/w zadania inwestycyjnego w niższej wysokości, aniżeli wynikało to ze złożonego wniosku, czyli w kwocie 55 000 zł.
W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr XLVIII/511/2010, przyjęto 13 głosami „za”
głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie było.

4) Rada wyraziła zgodę na zaciągnięcie zobowiązań finansowych na okres przekraczający rok
budżetowy w celu realizacji obowiązku gminy związanego z zapewnieniem bezpłatnego transportu
i opieki w czasie przewozu dzieci realizujących obowiązek szkolny, a także na zawarcie umów na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół, ośrodków oraz zwrotu kosztów przejazdu uczniów, którym Gmina Jabłonna nie ma możliwości zapewnienia realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Konieczność podjęcia uchwały wynika z tego, iż ogłaszany przetarg na realizację tych zadań obejmować będzie rok szkolny 2010/2011, co oznacza, że zaciągane zobowiązanie finansowe gminy wykraczać będzie poza rok budżetowy.
W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr XLVIII/512/2010, przyjęto
12 głosami „za” głosów „przeciwnych” i głosów „wstrzymujących się ” nie było.

5) Rada określiła zakres i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze
półrocze i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o wykonaniu planów finansowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
Uzasadnieniem podjęcia Uchwały jest fakt, że od dnia 1 stycznia 2010 roku obowiązuje nowa ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku. Poza uchyleniem dotychczas obowiązującej ustawy o finansach publicznych z 2005 roku, wprowadziła nowa ustawa zmiany
w zakresie i szczegółowości uchwały budżetowej gminy, a ponadto wprowadziła obowiązującą od 2011 roku wieloletnią prognozę finansową gminy. Z brzmienia art.266 ust.2 nowej ustawy wynika, iż zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o wykonaniu planów finansowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej określa rada gminy.
W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr XLVIII/513/2010, przyjęto
12 głosami „za” głosów „wstrzymującym się” i głosów „przeciw” nie było.
Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu przebywając poza sala obrad.

6) Rada Gminy Jabłonna nadała nazwę ul. Kalinowa drodze publicznej, oznaczonej w ewidencji
gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Jabłonna w obrębie 8 Rajszew, jako działka ewidencyjna nr 30/15, na odcinku od ul. Polnej do ul. Modlińskiej.
Powyższą nazwę nadano na wniosek właścicieli nieruchomości położonej bezpośrednio przy przedmiotowej drodze, która zapewnia dojazd do ośmiu posesji.
W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr XLVIII/514/2010, przyjęto
13 głosami „za” głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie było.

7) Rada Gminy Jabłonna nadała nazwę ul. Magnolii drodze publicznej, oznaczonej w ewidencji
gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Jabłonna w obrębie 4 – Dąbrowa Chotomowska, jako działka ewidencyjna nr 116/16, na odcinku od ul. Lipowej do granicy z działką nr 116/14.
Powyższą nazwę nadano na wniosek właścicieli nieruchomości położonej bezpośrednio przy przedmiotowej drodze, która zapewnia dojazd do czternastu posesji.
W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr XLVIII/515/2010, przyjęto
12 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” głosów „przeciw” nie było.

8) Rada wyraziła zgodę na przejęcie darowizny przez gminę Jabłonna od Skarbu Państwa repre-
zentowanego przez Starostę Legionowskiego, nieruchomości o pow. 0,10 ha położonej w obrębie ewidencyjnym 3- Chotomów, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 97. Przedmiotowa nieruchomość będzie przeznaczona pod przedłużenie drogi gminnej, i budowę boiska sportowego.
W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr XLVIII/516/2010, przyjęto
13 głosami „za” głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie było.

9) Rada ustaliła następujące ceny urzędowe za usługi przewozowe lokalnego transportu zbioro-
wego na trasie Chotomów – Warszawa:
1) Bilet jednorazowy pełnopłatny – 2,00 zł
2) Bilet jednodniowy ulgowy - 1,00 zł
Uzasadnieniem podjęcia działań w danym kierunku jest fakt, że zgodnie z wnioskiem Gminy Jabłonna Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie rozpoczął procedury przetargowe na wyłonienie niezależnego operatora na obsługę autobusową linii Chotomów- Warszawa.
Przedsięwzięcie ma na celu obniżenie dotychczas ponoszonych kosztów w tym zakresie (linia 806). Zgodnie z ustaleniami przychodem przyszłego przewoźnika będą m.in. przychody ze sprzedaży biletów jednorazowych. Dlatego też zaszła konieczność ustalenia cen urzędowych biletów jednorazowych przez Radę Gminy Jabłonna. Pozostałe rodzaje biletów, które będą stosowane na w/w linii to bilety ZTM Warszawa. Przedstawiona w uchwale propozycja jest skonsultowana z ZTM Warszawa.
W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr XLVIII/517/2010, przyjęto
13 głosami „za” głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie było.

10) Rada podjęła uchwałę o przystąpieniu do scalenia i podziału nieruchomości położonych we
Wsi Jabłonna gm. Jabłonna, w granicach określonych w uchwale. Scaleniem i podziałem objęte będą nieruchomości – działki o numerach ewidencyjnych wskazanych w §1 pkt. 2 uchwały. Zewnętrzne granice nieruchomości objętych podziałem oznaczone są na mapie, stanowiącej załącznik
Nr 1 do uchwały. Załącznikami do uchwały są również:
- Wypis i wyrys z katastru nieruchomości dotyczący obszaru objętego scaleniem i podziałem (załącznik nr 2).
- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru objętego scaleniem i podziałem (załącznik nr 3).
W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr XLVIII/518/2010, przyjęto
10 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” głosów „przeciw” nie było.
Dwie osoby nie brały udziału w głosowaniu przebywając poza salą obrad.

11) Rada zajęła stanowisko odnośnie skargi na działalność Wójta Gminy złożonej przez p. Krzyszto-
fa Barbanell, przekazanej do Rady Gminy za pośrednictwem Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Delegatura w Ciechanowie, uznając skargę za bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do uchwały.
W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr XLVIII/519/2010, przyjęto
8 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących się” głosów „przeciw” nie było.
Trzy osoby nie brały udziału w głosowaniu przebywając poza salą obrad.

12) Rada Zatwierdziła roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonnie za 2009 rok w wersji stanowiącej załącznik do uchwały.
W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr XLVIII/520/2010, przyjęto
11 głosami „za” głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie było.
Dwie osoby nie brały udziału w głosowaniu przebywając poza salą obrad.

Pełne teksty podjętych przez Radę uchwał wraz z zestawieniami przebiegu głosowań, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Gminy (w BIP- Uchwały Rady Gminy).

• Porządek obrad przewidywał również podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonna obejmującego rejon ul. Modlińskiej i ronda S1 i S2.
W wyniku dyskusji, której przebieg zostanie odzwierciedlony w protokole z sesji oraz negatywnej opinii projektu uchwały w przedstawionej wersji ze strony Komisji Rozwoju, Rada w głosowaniu jawnym imiennym 11 głosami „przeciw” głosów „za” i „wstrzymujących się nie było, nie podjęła uchwały w wersji przedłożonej pod rozwagę Rady w przedmiotowej kwestii.

• Informację o pracy Wójta w okresie między sesjami przedstawiła p. Olga Muniak – wójt Gminy
Informacja stanowi załącznik do protokołu z sesji.

• Informację o pracy Rady w okresie między sesjami, wnioski radnych i odpowiedzi na powyższe
jak również protokoły pokontrolne z przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną kontroli problemowych w zakresie:
 Zimowego utrzymania dróg gminnych w okresie 2008/2010.
 Wykorzystania środków przez Rady Sołeckie w roku 2009.
 Funkcjonowania Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (GGN)
w imieniu Przewodniczącej Rady, przedstawił radny p. Przemysław Przewoźniczek – wiceprzewodniczący Rady.

Do powyższych uwag nie zgłoszono.

• W ramach punktu – Interpelacje i zapytania radnych - interpelacji nie zgłoszono.
W ramach zapytań radni zainteresowani byli:
- podjęciem działań ze strony Urzędu zmierzających do przejęcia do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad drogi technicznej wzdłuż obwodnicy Jabłonna, umożliwiając tym samym sfinalizowanie sprawy dotyczącej wybudowania przyłącza energetycznego do działek podzielonych obwodnicą.

- kiedy zostaną podjęte działania zmierzające do zlecenia doprojektowania przyłączy do wybudowanej na terenie Jabłonny sieci kanalizacyjnej „rejon choinek”

- możliwością wybudowania sieci wodociągowej w ul. Kwarcowej we wsi Trzciany,

- czy w b. roku możliwe jest wytyczenie dalszego odcinka ul. Rybackiej we wsi Suchocin,

- na jakim etapie są działania zmierzające do wybudowania sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Brzozowej we wsi Jabłonna,

• W ramach punktu - Wolne wnioski i informacje interweniowano w kwestii:
- zmiany lokalizacji przystanku autobusowego przy ul. Modlińskiej, którą zmieniono w ramach projektu modernizacji ul. Modlińskiej. W ocenie mieszkańców najbardziej zainteresowanych tematem, obecna lokalizacja przystanku (600 m od przejścia dla pieszych przy Poczcie) jest dla mieszkańców bardzo uciążliwa.

- podjęcia zdecydowanych działań zmierzających do uporządkowania nazewnictwa ulic na terenie wsi Chotomów, ze szczególnym uwzględnieniem nazw powtarzających się np. ul. Żeligowskiego, czy ul. Partyzantów.

- wyrównania nawierzchni ulicy Tęczowej i Wesołej w Chotomowie,

- podjęcia zdecydowanych działań zmierzających do rozpoczęcia budowy przepompowni PIII wraz
z siecią towarzyszącą,

- dopilnowania by usterki zgłoszone podczas odbioru chodnika wzdłuż drogi 630, zostały w ramach napraw gwarancyjnych usunięte.

- zaawansowania prac nad zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego obejmującego część terenu wsi Skierdy i Rajszew,

- przyśpieszenia prac nad uchwaleniem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy, oraz realizacją planów zagospodarowania przestrzennego których w ostatnim okresie w ogóle się nie uchwala,

Wobec zrealizowania porządku obrad radny p. Mariusz Grzybek – wiceprzewodniczący Rady dziękując za udział w posiedzeniu, o godz. 18-tej zamknął obrady XLVIII sesji Rady Gminy.

Sprawozdanie sporządziła:
Danuta Majczak
 • Centrum Kultury i Sportu
 • Gminne Centrum Informacji
 • Jezioro Zegrzyńskie
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnie
 • Bezpłatna Szkoła Rodzenia
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • Legion Klub HDK PCK
 • Planowane Wyłączenia Prądu
 • Turystyczny Szlak Patriotyczny Polski Walczącej
 • 32 Wieliszewski Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej
 • Gaz System
 • Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie
© 2002-2015 Urząd Gminy w Jabłonnie
Zawartość merytoryczna: MICHAŁ SMOLIŃSKI, e-mail: promocja@jablonna.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Aktualizacja tech: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl