Główna treœść strony

LI sesja Rady Gminy Jabłonna

Sprawozdanie z LI sesji Rady Gminy Jabłonna V kadencji
z dnia 22 września 2010r

W dniu 22 września 2010 o godz. 11,30 w sali widowiskowej Domu Ogrodnika w Jabłonnie, odbyła się LI sesja Rady Gminy Jabłonna V kadencji.

Po stwierdzeniu prawomocności obrad, (13 radnych na 15 ustawowego składu Rady) zebranych powitała i obradom przewodniczyła p. Barbara Wołosiewicz – przewodnicząca Rady. Przedstawiła porządek obrad, do którego na wniosek p. Olgi Muniak – wójta gminy dokonano następujących zmian:
• pkt. 4 – Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie rozszerzono o ppkt. dotyczący zmiany Poro-zumienia Międzygminnego z dnia 27.04.2006r (Aneks nr 13), umieszczając powyższy jako ppkt. 5.
• pkt. 4 – Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie rozszerzono o ppkt. dotyczący zmiany Poro-zumienia Międzygminnego z dnia 27.04.2006r (Aneks nr 14), umieszczając powyższy jako ppkt. 6.
• Na wniosek Przewodniczącej Rady przeniesiono z pkt. 6- Sprawozdania i informacje, sprawoz-danie p. Wojciecha Zajączkowskiego z działalności w ramach Mazowieckiej Izby Rolniczej, uwzględniając powyższe jako pkt. 4.
W/w wnioski w odrębnych głosowaniach przyjęto jednogłośnie 13 głosami „za” głosów „przeciw”
i „wstrzymujących się” nie było.

Uwzględniając w/w zmiany, numeracja porządkowa poszczególnych punktów uległa zmianie auto-matycznie.

• Rada przyjęła, nie wnosząc uwag:
- protokół z L sesji Rady Gminy z dnia 25.08.2010r - 11 głosami „za” przy 3 głosach „wstrzymują-cych się”, głosów „przeciw” nie było.
Różnica w ilości oddanych głosów z frekwencją stwierdzoną na wstępie sesji, wynika ze spóźnienia radnych.

• Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad p. Wojciech Zajączkowski – przedstawiciel Gminy Ja-błonna w Mazowieckiej Izbie Rolniczej w Warszawie przedstawił informację dotyczącą działalno-ści w ramach w/w gremium, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.

• Rozpatrując projekty uchwał przewidziane w porządku obrad, Rada podjęła decyzję
w następujących sprawach:
1) Rada wyraziła zgodę na dokonanie zmian w budżecie gminy na rok 2010, poprzez:
- Zwiększenie planu dochodów budżetowych Gminy Jabłonna na rok 2010 o łączną kwotę 47 500 zł, w działach wskazanych w § 1 uchwały,
- Zmniejszenia planu dochodów budżetowych Gminy Jabłonna na rok 2010 o łączną kwotę 1 322 597 zł, w działach wskazanych w § 2 uchwały,
- Zmniejszenia planu wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na rok 2010 o łączna kwotę 1 275 097 zł, w działach wskazanych w § 3,
- Zmiany planu wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na rok 2010 o łączna kwotę 204 184 zł,
w działach wskazanych w § 4 uchwały,

Przeznaczenie sygnalizowanych zmian zawiera uzasadnienie do niniejszej uchwały.

Wprowadzono zmiany do uchwały Nr XLI/450/2009 Rady Gminy Jabłonna z dnia 30 grudnia 2009r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010, w brzmieniu stanowiącym treść § 5 uchwały.
W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr LI/540/2010, przyjęto 13 głosami „za” głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie było.
Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu przebywając poza salą obrad.

2) Rada wyraziła zgodę na zaciągnięcie długoterminowego kredytu w wysokości 1.400.000zł
z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy, w związku z realizacją wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy.
Zaciągany kredyt związany jest z realizacją w Gminie Jabłonna zadania „remont dróg gminnych ul. Modlińskiej oraz ulicy Zegrzyńskiej w Jabłonnie”, które to zadanie zostało zrealizowane i zostały przedłożone faktury za wykonane prace.

Zaciągnięcie kredytu oparte jest na następujących założeniach:
1. Okres kredytowania - 2 lat
a) spłata kredytu od stycznia 2011 roku,
2. Płatności rat kredytu będą realizowane miesięcznie w ratach po 59.000 zł..
3.Szacuje się średnio-rocznie oprocentowanie kredytu na poziomie 6%, co stanowi szacowany koszt obsługi kredytu na poziomie około 85.000 zł, tj. średnio-miesięcznie około 3.500 zł
Szczegółowe warunki zaciągnięcia kredytu określone zostaną w umowie o udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu.
W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr LI/541/2010, przyjęto 10 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących się” głosów „przeciw” nie było.
Dwie osoby nie brały udziału w głosowaniu przebywając poza salą obrad.

3) Rada uchwaliła tryb prac nad projektem uchwały budżetowej, określając :
- wymaganą szczegółowość projektu budżetu,
- terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej,
- uzasadnienie, które Wójt powinien przedstawić Radzie Gminy wraz z projektem uchwały budżetowej.
Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej spowodowane jest wej-ście w życie kolejnych zmian wynikających z nowej ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, która wprowadza zmiany w zakresie opracowywania, uchwalania i zakresu uchwały budżetowej. Zgodnie z brzmieniem art.234 ustawy o finansach publicznych do organu stanowiące-go jednostki samorządu terytorialnego należy ustalenie trybu prac nad projektem budżetu poprzez podjęcie stosownej uchwały.
W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr LI/542/2010, przyjęto 14 głosami „za”
głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie było.

4) Rada wyraziła zgodę na zmianę Uchwały Nr XLVIII/512/2010 r Rady Gminy z dnia 30.06.20101
r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych na okres przekraczający rok budżetowy w celu realizacji umów na dowożenie uczniów do szkół, ośrodków oraz zwrotu kosztów przejazdu zmienionej Uchwałą Nr L/523/2010 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 sierpnia 2010 r.

Zmiana uchwały wynika z konieczności zwiększenia środków przeznaczonych na dowóz dzieci niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, do szkół o kwoty 19.320 zł w 2010 r. oraz o 25.550 zł w roku 2011.
W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr LI/543/2010, przyjęto 13 głosami „za”
głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie było.
Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu przebywając poza salą obrad.

5) Rada upoważniła Wójta do podpisania aneksu nr 13 do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 27 kwietnia 2006 r pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawą, a Gminą Jabłonna
określającego zasady powierzenia Miastu zadań lokalnego transportu zbiorowego w zakresie przejazdów na trasie do Warszawy i z Warszawy, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
Przedstawiony do akceptacji Aneks nr 13 do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 27 kwietnia 2006 pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa, a Gminą Jabłonna w sprawie zasad powierzenia Miastu zadań lokalnego transportu zbiorowego, obejmuje okres od 1 września 2010 r.
Aneksy 11 i 12 dotyczyły zmian związanych z wakacyjnym rozkładem jazdy (lipiec – sierpień).
W chwili obecnej aneks nr 13 oparty jest na warunkach z czerwca b.r.
W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr LI/544/2010, przyjęto
11 głosami „za” głosów „przeciwnych” i głosów „wstrzymujących się ” nie było.
Trzy osoby nie brały udziału w głosowaniu przebywając poza salą obrad.

6) Rada upoważniła Wójta do podpisania aneksu nr 14 do Porozumienia Międzygminnego zawar-tego w dniu 27 kwietnia 2006 r pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawą, a Gmina Jabłonna określającego zasady powierzenia Miastu zadań lokalnego transportu zbiorowego w zakresie przejazdów na trasie do Warszawy i z Warszawy, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
Przedstawiony do akceptacji Aneks nr 14 do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 27 kwietnia 2006 pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa, a Gminą Jabłonna w sprawie zasad powierzenia Miastu zadań lokalnego transportu zbiorowego, obejmuje okres od 1 października 2010 r. W/w aneks dotyczy nowych warunków związanych z funkcjonowaniem linii 806, mianowicie:
• Wprowadzone zostanie kursowanie tego autobusu w soboty, niedziele i święta,
• Zmniejszony zostanie stopień udziału Gminy w kosztach z 80% do 65%,
• Nastąpi zmiana numeracji autobusu z 806 na 741.
Zmiany zostaną wprowadzone od 1 października 2010 r.
W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr LI/545/2010, przyjęto
11 głosami „za” głosów „przeciwnych” i głosów „wstrzymujących się ” nie było.
Trzy osoby nie brały udziału w głosowaniu przebywając poza salą obrad.

7) Rada wyraziła zgodę na zbycie w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego –
Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” nieruchomości gruntowych stanowiących działki ewidencyjne nr 429/1 i nr 655/1, położonych we wsi Jabłonna, nr 11/4, położonej we wsi Chotomów i nr 39/3, położonej we wsi Rajszew. W/w nieruchomości zostaną zbyte zgodnie z zasadami okre-ślonymi ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.). Na potrzeby przedmiotowego postępowania zostały wykonane operaty szacunkowe, określające wysokość opłaty za sprzedaż nieruchomości oznaczonych nr ew. 11/4 położonej we wsi Chotomów, nr 39/3, położonej we wsi Rajszew, nr 429/1, nr 655/1, położonych we wsi Jabłonna.
W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr LI/546/2010, przyjęto
14 głosami „za” głosów „przeciwnych” i głosów „wstrzymujących się ” nie było.

8) Rada uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna części wsi Rajszew w rejonie ulicy Różanej . Granicę obszaru objętego planem wyznacza się odpowiednim symbolem na rysunku planu, sporządzonym na mapie zasadniczej w skali 1:1000, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Załącznikami do uchwały są ponadto:
- zał. Nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu,
- zał. Nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji ii zasadach finansowania inwestycji z zakresu in-frastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy.
W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr LI/547/2010, przyjęto
9 głosami „za” głosów „przeciwnych” i głosów „wstrzymujących się ” nie było.
Pięć osób nie brało udziału w głosowaniu przebywając poza salą obrad.

9) Rada wyraziła zgodę na zamianę działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Jabłonna w obrębie Rajszew nr 3 o pow. 0,2570 ha. stanowiącej własność Gminy Jabłonna, na działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Jabłonna w obrębie Chotomów nr 508 o pow. 0,24 ha. stanowiącej własność Diecezji Warszawsko – Praskiej – Kurii Biskupiej w Warszawie,

Działka nr ew. 3 obręb Rajszew objęta jest miejscowym planem zagospodarowania prze-strzennego gminy Jabłonna części wsi Rajszew w rejonie ulicy Różanej. Znajduje się na obszarze oznaczonym 2.Ukr (przeznaczonym pod zabudowę usług kultu religijnego).
Prawo własności do ww. nieruchomości przysługuje Gminie Jabłonna na podstawie decyzji Woje-wody Mazowieckiego nr 66189 z dnia 06.07.2010 r. Działka nr ew. 508 obręb Chotomów objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dotyczącego zachod-niej części wsi Chotomów. Według planu działka znajduje się na obszarze oznaczonym H6. MN/U (przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi nieuciążliwe). Przy założeniu zmiany ustaleń ww. planu, z zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych na tereny wydzielonych parkingów publicznych - możliwe stanie się wygospodarowanie około pięćdzie-sięciu miejsc postojowych.
W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr LI/548/2010, przyjęto
13 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” głosów „przeciw” nie było.

10) Rada uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dotyczący działek o nr ewidencyjnych 667/2; 1449/87; 1449/89; 1449/153 i części ulicy Szkolnej.
Granicę obszaru objętego planem wyznacza się odpowiednim symbolem na rysunku planu, sporzą-dzonym na mapie zasadniczej w skali 1:1000, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
Granicę obszaru objętego planem stanowią:
1) od zachodu: zachodnie granice działek 667/2, 1449/89, 1449/87, 1449/153;
2) od północy: północna granica działki 1449/153;
3) od południa: południowa granica ul. Szkolnej;
4) od wschodu: wschodnia granica działki 667/2.
Powierzchnia obszaru objętego planem wynosi: 1,54 ha.
Załącznikami do uchwały są ponadto:
- zał. Nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu,
- zał. Nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji ii zasadach finansowania inwestycji z zakresu in-frastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy.
W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr LI/549/2010, przyjęto
12 głosami „za” głosów „przeciwnych” i głosów „wstrzymujących się ” nie było.
Dwie osoby nie brały udziału w głosowaniu przebywając poza salą obrad.

11) Rada wyraziła zgodę na przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w zakresie nieruchomości położonych pomiędzy ulicami Polną i Mazowiecką we wsi Rajszew.
Plan obejmuje obszar, którego granice stanowią: od północy – południowa granica działki o nr ewid. 112/1, od wschodu – wschodnia granica działek o nr ewid. 31/3, 31/4, od południa – północ-na granica działki o nr ewid. 115, od zachodu – zachodnia granica działek o nr ewid. 29/11, 29/10, 29/9, 29/7 położonych w obrębie nr 8 – Rajszew.
Podstawowym uwarunkowaniem przystąpienia do planu są wnioski właścicieli o zmianę przebiegu drogi wewnętrznej oznaczonej w obowiązującym planie symbolem D2.9KDw.
Celem planu jest zmiana przebiegu drogi wewnętrznej umożliwiająca zagospodarowania istniejących nieruchomości. Granice obszaru objętego planem określa załącznik do uchwały.
W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr LI/550/2010, przyjęto
12 głosami „za” głosów „przeciwnych” i głosów „wstrzymujących się ” nie było.
Dwie osoby nie brały udziału w głosowaniu przebywając poza salą obrad.

12) Rada wyraziła zgodę na przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulicy Szkolnej i obwodnicy Jabłonna we wsi Jabłonna.
Plan obejmuje obszar, którego granice stanowią: od północy – południowa granica działki o nr ewid. 1051/5, od wschodu i południa – wzdłuż granicy administracyjnej gminy Jabłonna, od zacho-du – zachodnia granica działki o nr ewid. 952/3 oraz południowo-zachodnia granica działek o nr ewid. 953/3, 954/3, 955/3, 956/4, 957/3, 958/8, 959/9, 960/14, 960/6, 961/4, 962/8, 963/11, 964/4, 965/10, 966/4, 967/8, 968/3, 969/4, 970/2, 971/4, 972/10, 972/20, 973/4, 974/2, 1667/6, 975/10, zachodnia granica działek o nr ewid. 978/5, 978/4, 977/1, 977/2 położonych w obrębie nr 1 – Jabłonna.
Podstawowym uwarunkowaniem przystąpienia do planu są wnioski właścicieli o zmianę przeznaczenia terenu położonego w rejonie węzła S1 obwodnicy Jabłonna i inne wnioski o korekty ustaleń i przebiegu dróg. Celem planu jest zmiana przeznaczenia terenu zabudowy mieszkaniowo- usługowej na przeznaczenie usługowo- mieszkaniowe w rejonie węzła obwodnicy Jabłonna, Granice obszaru objętego planem określa załącznik do uchwały.
W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr LI/551/2010, przyjęto
11 głosami „za” głosów „przeciwnych” i głosów „wstrzymujących się ” nie było.
Trzy osoby nie brały udziału w głosowaniu przebywając poza salą obrad.

13) Rada wyraziła zgodę na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej pochodzącej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa będącej w użytkowaniu wieczystym Polskiej Akademii Nauk, zabudowanej przepompownią Ścieków P II, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 12/7 o pow. 0,0378 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym 5 -Jabłonna PAN, na wniosek Gminy Jabłonna, na zrealizowany cel publiczny określony w Decyzji Nr 36/2004 z 28.02.2005r. polegający na budowie przepompowni ścieków PII.
W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr LI/552/2010, przyjęto
11 głosami „za” głosów „wstrzymującym się” i głosów „przeciw” nie było.
Trzy osoby nie brały udziału w głosowaniu przebywając poza salą obrad.

14) Rada Gminy wyraziła zgodę na nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowej oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 999/13, nr 999/14; stanowiącej drogę dojazdową, położoną we wsi Chotomów, na wniosek współwłaścicieli. Działka ew. nr 999/13 i nr 999/14 stanowiące drogę wewnętrzną zapewniają dojazd do 18 posesji. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dotyczącego obszaru wsi Dąbrowa Chotomowska i części wsi Chotomów, przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem E1.8 KDW – z przeznaczeniem podstawowym pod drogę wewnętrzną.
W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr LI/553/2010, przyjęto
11 głosami „za” głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie było.
Trzy osoby nie brały udziału w głosowaniu przebywając poza salą obrad.

15) Rada wyraziła zgodę na nadanie nazwy ul. Lawendowa drodze wewnętrznej oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Jabłonna w obrębie 1 Jabłonna jako działki ewidencyjne nr 304/6, nr 304/10, nr 304/14, nr 303/14, na odcinku od ul. Zacisze do granicy z działkami ew. nr 303/15, nr 304/18 stanowiącej łącznie drogę dojazdową do posesji przyległych, na wniosek współwłaścicieli, którzy wystąpili do Urzędu Gminy Jabłonna z wnioskiem o nadanie nazwy tej drodze na odcinku od ul. Zacisze do granicy z działkami ew. nr 303/15, nr 304/18. Droga ta zapewnia dojazd do 15 posesji.
Przedmiotowa droga stanowi łącznie ciąg komunikacyjny (drogę wewnętrzną) o symbolu A6.32KDw o łącznej szerokości 8.0 m.
W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr LI/554/2010, przyjęto
11 głosami „za” głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie było.
Trzy osoby nie brały udziału w głosowaniu przebywając poza salą obrad.

16) Rada zajęła stanowisko odnośnie skargi p. Marcina Mizgalskiego na działanie Wójta Gminy, z którego wynika min:
Po rozpatrzeniu skargi na działalność Wójta Gminy Jabłonna złożonej przez p. Marcina Mizgalskiego i przekazanej do Rady Gminy za pośrednictwem Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Delegatura WIOŚ w Ciechanowie, i zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jabłonna w sprawie postawionych zarzutów Rada Gminy Jabłonna uznała skargę za bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu, stano-wiącym załącznik do niniejszej uchwały.
W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr LI/555/2010, przyjęto
9 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących się” głosów „przeciw” nie było.
Trzy osoby nie brały udziału w głosowaniu przebywając poza salą obrad.

17) Rada Gminy zajęła stanowisko odnośnie skargi p. Mirosława Gizmajera na działanie Wójta Gminy w kwestii „niezałatwienia przez Wójta Gminy Jabłonna w terminie określonym w art. 244 k.p.a. wniosku o podjęcie działań zapobiegających zalewaniu ul. Wesołej w Chotomowie przez wody opadowe..." Mimo, że powyższa została skierowana do Rady Gminy, jako skarga na działanie Wójta, z postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego w ramach posiedzenia Komisji Rewizyjnej wynika, iż skarga nie dotyczy zaniedbań i nienależytego działania Wójta Gminy, lecz podległych mu pracowników (opinia komisji stanowi załącznik do protokołu oraz niniejszej uchwały). Uwzględniając zawarte w opinii argumenty Rada uznała się za niewłaściwą, przekazując skargę do rozpatrzenia Wójtowi Gminy zgodnie z kompetencją.
W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę nr LI/556/2010, przyjęto
6 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących się” głosów „przeciw” nie było.
Sześć osób nie brało udziału w głosowaniu przebywając poza salą obrad.

Pełne teksty podjętych przez Radę uchwał wraz z zestawieniami przebiegu głosowań, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Gminy (w BIP- Uchwały Rady Gminy).

Porządek obrad sesji przewidywał ponadto:
• podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne nr 176/6 i nr 176/8 położonych we wsi Jabłonna, które jak wynika z uzasadnienia, są
objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dotyczącego części północno-zachodniej obszaru wsi Jabłonna (UCHWAŁA NR XLI/349/2005 Rady Gminy Jabłonna z dnia 31 sierpnia 2005r.). Działka 176/6 oznaczona jest symbolem C1.1 MN/U - przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dz. 176/8 oznaczona jest symbolem C2.1 U/MN - zabudowa usługowa wysokiej technologii usług komercyjnych i publicznych lub zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Z punktu widzenia zadań własnych Gminy wymienione działki, nie są przewidziane na cele inwestycyjne. Pozyskane ze sprzedaży środki byłyby przeznaczone na realizację zadań własnych Gminy uwzględnionych w budżecie na rok 2010.
W wyniku głosowania 5 głosami „za” przy 6 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się” Rada nie wyraziła zgody na zbycie w/w działek.

W ramach dyskusji, której przebieg odzwierciedlony zostanie w protokole z sesji, rozważano różne
możliwości dotyczące w/w terenów m.in.:
- w ramach przygotowania do ewentualnej sprzedaży w/w działek, aby zwiększyć ich wartość – wydzielenie służebności przechodu i przejazdu do działki 176/8,
- uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego dany teren,
- wydzierżawienie w/w terenów uwzględniając, że w ramach pozyskanego czynszu dzierżawnego, będą spłacane raty kolejnego kredytu zaciągniętego z przeznaczeniem na realizację zadań przewidzianych w budżecie na rok 2010,

• Informację o pracy Wójta w okresie między sesjami przedstawił p. Tadeusz Rokicki – zastępca wójta Gminy.
• Informację o pracy Rady w okresie między sesjami, wnioski radnych i odpowiedzi na powyższe
przedstawiła radna p. Barbara Wołosiewicz – przewodnicząca Rady.
Przedstawione informacje stanowią załącznik do protokołu z sesji. Do powyższych uwag nie zgło-szono.

• W ramach punktu – Interpelacje i zapytania radnych - interpelacji nie zgłoszono.
W ramach zapytań sygnalizowano następujące kwestie:
- radny p. Dorota świątko zainteresowana była czy Gmina podejmowała działania zmierzające do odstrzału dzików, sygnalizując problem i zakres zniszczeń powodowanych przez te zwierzęta.

Wobec zrealizowania porządku obrad radna p. Barbara Wołosiewicz – przewodnicząca Rady dzięku-jąc za udział w posiedzeniu, o godz. 18-tej zamknęła obrady LI sesji Rady Gminy.

Sprawozdanie sporządziła:
Danuta Majczak
 • Centrum Kultury i Sportu
 • Gminne Centrum Informacji
 • Jezioro Zegrzyńskie
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnie
 • Bezpłatna Szkoła Rodzenia
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • Legion Klub HDK PCK
 • Planowane Wyłączenia Prądu
 • Turystyczny Szlak Patriotyczny Polski Walczącej
 • 32 Wieliszewski Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej
 • Gaz System
 • Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie
© 2002-2015 Urząd Gminy w Jabłonnie
Zawartość merytoryczna: MICHAŁ SMOLIŃSKI, e-mail: promocja@jablonna.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Aktualizacja tech: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl