Główna treœść strony

Sprawozdanie Komisji Spraw Społecznych w V kadencji 2006 - 2010

Komisja Spraw Społecznych (KSS) została powołana przez Radę Gminy uchwałą nr II/7/2006 z dnia 05.12.2006r. Pracowała w następującym składzie:

• Katarzyna Fularz - przewodnicząca komisji
• Teresa Gałecka -wiceprzewodnicząca komisji
• Bogumiła Majewska-członek komisji
• Halina Zwierzchlewska- członek komisji
• Adam Krzyżanowski-członek komisji, zrezygnował.
• Katarzyna Dąbrowska-członek komisji, wybrana po rezygnacji Adama Krzyżanowskiego.

Komisja obradowała na 45 posiedzeniach, pracowała na w oparciu o zatwierdzony przez Radę Gminy na każdy rok kalendarzowy plan pracy.

Do właściwości komisji należy:

• - pomoc społeczna,
• - ochrona zdrowia,
• - mieszkalnictwo.

a. POMOC SPOŁECZNA i INNE DZIAŁANIA NA RZECZ MIESZKAŃCOW GMINY.

W zakresie pomocy społecznej komisja inicjowała działania mające na celu pomoc i ochronę mieszkańców którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Współpracowała z GOPS, dla którego podstawowym aktem prawnym jest Ustawa o pomocy społecznej.

Dla polepszenia jakości i przejrzystości świadczonych usług dla mieszkańców komisja współtworzyła, opiniowała akty prawa miejscowego oraz programy do wykorzystania przez potrzebujących i realizacji przez organ wykonawczy takie jak:

• - Gminny program profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną 2009-2013,
• - Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
• - Gminny program przeciwdziałania narkomanii,
• - Program "Przeciwdziałania przemocy w rodzinie,"
• - Program Aktywności Lokalnej,
• - Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych,
• - Program i zasady współpracy Gminy Jabłonna z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
• - Realizowane były programy profilaktyki uzależnień we wszystkich trzech publicznych szkołach,
• - Realizacja programu "Posiłek dla potrzebujących" pozwala wierzyć, że na terenie Gminy nie ma głodnych- zwłaszcza dzieci.

Istniejące programy zobowiązują wójta gminy do świadczenia pomocy mieszkańcom i jednocześnie nadają tym działaniom określony przez Radę Gminy kierunek.

W wyniku realizacji zapisów wspomnianych ustaw, uchwał, programów i wniosków Komisji Spraw Społecznych w profesjonalnie i z dużym zaangażowaniem prowadzonym Gminnym Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie można uzyskać bezpłatną pomoc:

• -psychologa,
• -prawną,
• -działają i służą pomocą innym wolontariusze,
• -dzieci mogą uczestniczyć we wspaniale zorganizowanej "Akcji zima" i "Akcji lato" istniejącej już niemal dwie ostatnie kadencje samorządu,
• -osobom potrzebującym rozdawana jest żywność dzięki współpracy z Caritas i PCK,
• -Gminne Centrum Informacji jest miejscem gdzie można uzyskać pomoc w znalezieniu pracy,
• - prowadzone jest Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Caritas w którym dzieci mogą uczyć się, spędzać wolny czas, otrzymać posiłek,
• -zorganizowano szkołach publicznych zajęcia z Powiatowym Rzecznikiem Praw Konsumenta,
• -komisja była pomysłodawcą zorganizowania dla seniorów Uniwersytetu III Wieku.

b. MIESZKALNICTWO

Opracowano i wprowadzono w życie:

• Uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy,
• Regulamin działania społecznej komisji mieszkaniowej.

Aż cztery lata trwała budowa i zasiedlanie budynku komunalnego na ulicy Piaskowej, szkoda. Opóźniło to poprawienie warunków nauki w szkole podstawowej w Jabłonnie. Dopiero teraz trwają prace nad przystosowaniem części opuszczonych mieszkań do celów edukacyjnych. Komisja bezskutecznie próbowała wpłynąć na szybką realizację tego zadania.

c. OCHRONA ZDROWIA

Pod patronatem Komisji kontynuowano dobre tradycje z poprzedniej kadencji samorządu, realizowano następujące programy zdrowotne:

• - Program profilaktyki i leczenia próchnicy u dzieci w Szkołach Podstawowych w Jabłonnie i w Chotomowie,
• - Program profilaktyki i leczenia chorób ginekologicznych i prowadzenia ciąż niepowikłanych,
• - Samorządowy Program Promocji Zdrowia w Zakresie Prewencji Chorób Nowotworowych,
• -aby zwiększyć dostępność badań mammograficznych wykonywano je we wsiach gminy w „mammobusach”,
• - Organizowano dla społeczności lokalnej Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej. Dla bezpieczeństwa uczniów przeszkolono nauczycieli z publicznych szkół.
• - Umożliwiono mieszańcom oddawanie honorowe krwi podczas imprez gminnych jak zwykle mieszkańcy nie zawiedli , stawili się bardzo licznie.
• -Komisja jest pomysłodawcą, współtwórcą i gorącym orędownikiem programu:" Profilaktyka wad postawy" realizowanego od roku 2009 w szkołach podstawowych.
• -Wyremontowano przychodnie w Jabłonnie i w Chotomowie.

Dziękuję członkom Komisji Spraw Społecznych i całej Radzie Gminy za życzliwe patrzenie na sprawy ważne dla mieszkańców , którymi zajmowała się ta komisja. Dziękuję również wszystkim osobom które przyczyniły się do realizacji przedsięwzięć na rzecz zdrowia, pomocy społecznej innych inicjatyw komisji. Bardzo dziękuję pani Danucie Majczak i pani Agnieszce Turczyńskiej pracującym w Biurze Rady Gminy za profesjonalną współpracę.

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych
lek. med. Katarzyna Fularz
 • Centrum Kultury i Sportu
 • Gminne Centrum Informacji
 • Jezioro Zegrzyńskie
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnie
 • Bezpłatna Szkoła Rodzenia
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • Legion Klub HDK PCK
 • Planowane Wyłączenia Prądu
 • Turystyczny Szlak Patriotyczny Polski Walczącej
 • 32 Wieliszewski Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej
 • Gaz System
 • Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie
© 2002-2015 Urząd Gminy w Jabłonnie
Zawartość merytoryczna: MICHAŁ SMOLIŃSKI, e-mail: promocja@jablonna.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Aktualizacja tech: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl