Jesteś tutaj:

Obwieszczenie o wszczęciu post. admin. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia na terenie części działki ew. o nr 141/17 położonej w obrębie 3-Chotomów

Data: 04.04.2019 r., godz. 14.58    184
UPP.6733.3.2019 
Jabłonna, dnia 03.04.2019 r.
O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania administracyjnego


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.)

z a w i a d a m i a m
że na wniosek z dnia 02.04.2019 r.

Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.
ul. W. Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów
Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie
ul. Równoległa 4A 02-235 Warszawa


zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

budowie sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia na terenie części działki ew. o nr 141/17 położonej w obrębie 3-Chotomów gm. Jabłonna.

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) strony postępowania mogą składać uwagi i wnioski, w kancelarii Urzędu Gminy Jabłonna (ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna) w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego zawiadomienia poprzez obwieszczenie. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Z aktami sprawy można zapoznać się w Referacie Urbanistyki i Planowania Przestrzennego (pokój 21, I piętro) pod wskazanym wyżej adresem.
.