Jesteś tutaj:

Wójt - kompetencje

1044
1. Wójt jest Kierownikiem Urzędu.
2. Wójt jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników Urzędu i kierowników innych jednostek organizacyjnych Gminy Jabłonna.
3. Wójt dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Urzędu, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych.
4. Wójt zatrudnia i zwalnia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Jabłonna.
5. Do kompetencji Wójta należy w szczególności:
1) kierowanie bieżącymi sprawami Gminy;
2) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do kierowników jednostek organizacyjnych Gminy i pracowników;
3) reprezentowanie Gminy na zewnątrz;
4) nadzorowanie gospodarki finansowej Gminy i sporządzanie projektu uchwały budżetowej
i sprawozdania z jej wykonania;
5) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
6) przedkładanie Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwał podejmowanych przez Radę;
7) przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków;
8) udzielanie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych;
9) wykonywanie innych zadań przewidzianych w przepisach należących do kompetencji Wójta;
10) kierowanie wykonywaniem zadań obronnych;
11) kierowanie wykonywaniem zadań z zakresu reagowania kryzysowego;
12) realizowanie zadań wynikających z funkcji „szefa Obrony Cywilnej Gminy”.
2. Do kompetencji Wójta należy sprawowanie nadzoru nad działalnością:
1) Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa;
2) Wydziału Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych;
3) Referatu Ładu Przestrzennego;
4) Referatu Marketingu i Komunikacji Społecznej;
5) Zespołu Radców Prawnych;
6) Urzędu Stanu Cywilnego;
7) Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych;
8) Stanowiska ds. Bezpieczeństwa i Obronności;
9) Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
10) Audytora Wewnętrznego.