Jesteś tutaj:

III Sesja Rady Gminy Jabłonna

1036
Czas trwania wydarzenia: od: 19.12.2018 r., godz. 12.00 do: 19.12.2018 r., godz. 16.00
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994, ze mn.) oraz § 15 ust. 1 , 3,4 i 5 Statutu Gminy Jabłonna zapraszam do wzięcia udziału w III Sesji Rady Gminy VIII kadencji, która odbędzie się 19 grudnia 2018r. / środa/ o godz. 12:00 w Domu Ogrodnika w Jabłonnie ul. Modlińska 102, sala widowiskowa.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały budżetowej Gminy Jabłonna na rok 2019,
a) Przedstawienie projektu uchwały budżetowej przez ,
b) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie,
c) Odczytanie opinii Komisji Budżetowej i wniosków stałych komisji merytorycznych oraz uzasadnień Wójta dotyczących odczytanych wniosków,
d) głosowanie nad przedstawionymi wnioskami,
e) podjęcie uchwały budżetowej
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) na lata 2019-2049,
a) Przedstawienie projektu uchwały dotyczącej uchwalenia WPF na lata 2019- 2049,
b) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o projekcie WPF na lata 2019-2049,
c) Odczytanie opinii Komisji Budżetowej dotyczącej WPF,
d) Podjęcie uchwały,
5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:*

6. Sprawozdania i informacje:
1) Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami,
2) Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami,
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie sesji.

Wojciech Nowosiński
Przewodniczący Rady Gminy Jabłonna


Nawiązując do Zarządzenia Nr 159/2018 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 18 czerwca 2018r., oraz zaproszenia na III Sesję Rady Gminy Jabłonna w dniu 19 grudnia 2018 (środa) godz.12-ta, przekazanego pismem znak: BRG. III.2018 z dnia 05 grudnia 2018r., przekazuję projekty uchwał przewidziane do rozpatrzenia w pkt. 5 porządku obrad - Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał
w sprawie, dotyczące:

pkt. 5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
1) Zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2018,
2) Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2018-2040,
3) Utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Jabłonna o nazwie sołectwo Chotomów Północny oraz nadania jej statutu,
4) Ustanowienia gminnego wieloletniego programu osłonowego w ramach programu „Posiłek
w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
5) Przyjęcia programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy
w rodzinie na terenie Gminy Jabłonna na lata 2018-2022.
6) Podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
7) Przyjęcia Programu profilaktyki i leczenia próchnicy u dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Jabłonna uczęszczających do szkół podstawowych na rok 2019.
8) Przyjęcia Programu współpracy Gminy Jabłonna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na lata 2019-2020.
9) Wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych na terenie Gminy Jabłonna.
10) Ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych a także zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Jabłonna.
11) Przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2019.
12) Nadania nazwy drogom wewnętrznym we wsi Skierdy, gmina Jabłonna.
13) Zmiany Uchwały Nr IX/93/2007 Rady Gminy Jabłonna z dnia 23 maja 2007r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Chotomów gm. Jabłonna.
14) Nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Chotomów, gmina Jabłonna.
15) Nadania nazwy ulicy we wsi Jabłonna w gminie Jabłonna.
16) Zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Jabłonna.*
17) Stanowiska Rady Gminy odnośnie skargi na Wójta Gminy Jabłonna.**
18) Stanowiska Rady Gminy odnośnie skargi na Wójta Gminy Jabłonna.**

*Załączniki do projektu uchwały (projekty planów pracy)zostaną przesłane w terminie późniejszym,
** Uzasadnienia do projektów uchwał wskazanych w ppkt. 16 i 17, zostaną przesłane w terminie późniejszym.