Jesteś tutaj:

Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej
na terenie Gminy Jabłonna - etap I

UE banner
UE banner

Aktualności

    • 28 czerwca 2019 r.
    Wykonawcy rozpoczęli roboty związane z budową wodociągu i kanalizacji w ramach zadania 4 i 9 projektu p.n. „Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna – etap I” finansowanego przy udziale Funduszu Spójności, w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020”.

Informacje