Jesteś tutaj:

Przyjęcie Uchodźcy - nowy wzór wniosku o wypłatę świadczeń

Data: 09.05.2022 r., godz. 09.00    1223
Wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.
Napis Jesteśmy z Wami i serce w kolorze flagi Ukrainy

Szanowni Państwo,

Jeśli gościcie obywateli Ukrainy, którzy przebywają w Polsce w związku z wojną, jaka toczy się na terytorium ich kraju - możecie wystąpić z wnioskiem o przyznanie świadczenia pieniężnego za zapewnienie tym osobom zakwaterowania i wyżywienia. Kwota świadczenia to 40 zł za osobę dziennie.
Aby wystąpić o przyznanie świadczenia, należy złożyć stosowny wniosek wraz z załącznikiem (kartą osoby przyjętej do zakwaterowania). Formularze wniosku i załącznika dostępne są w Urzędzie Gminy Jabłonna (ul. Modlińska 152, wejście A) oraz pod linkiem:

Wypełniony i podpisany wniosek wraz z załącznikiem (karta osoby przyjętej do zakwaterowania) można złożyć w Urzędzie Gminy Jabłonna (Biuro Obsługi Interesanta, wejście A – od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu lub za pomocą, czynnej przez całą dobę, SKRZYNKI KORESPONDENCYJNEJ, która znajduje się przy wejściu C – od strony ulicy Modlińskiej). Wniosek można także złożyć drogą elektroniczną na adres: wojt@jablonna.pl
Wniosek elektroniczny należy podpisać podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym przy użyciu profilu zaufanego.

Świadczenie nie jest wypłacane z wyprzedzeniem (to jest na poczet przyszłych dni) - lecz za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami (https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/605).

Złożenie wniosku jest równoznaczne z potwierdzeniem zaznajomienia się i akceptacją przez wnioskodawcę poniższej klauzuli:

KLAUZULA w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Gminy Jabłonna z siedzibą w (05-110) Jabłonnie przy ul. Modlińska 152 jest Wójt Gminy Jabłonna.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu i na podstawie:
 art. 6 ust 1 lit. c RODO - wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z art. 13 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w celu realizacji wniosku o świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowani i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy;
3. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
 prawo dostępu do danych osobowych;
 prawo otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
 prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora;
4. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Gminy Jabłonna narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędne do realizacji celów określonych w pkt.2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Jabłonna przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy Jabłonna.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8. Pani/Pana Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Kontakt z inspektorem ochrony danych e-mail:iod@jablonna.p