Ustawienia strony

Wyszukiwarka

BIP, ePUAP, Youtube, Facebook

Jesteś tutaj:

LEMUR-Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej

11924
15.03.2016
Przedmiotem inwestycji była budowa pierwszego etapu Centrum Edukacyjno- Kulturalno- Sportowego w Chotomowie na działce nr 151 przy ul. Kisielewskiego w Chotomowie.

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach programu „Poprawa efektywności energetycznej. Część 1) LEMUR – Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej”, którego celem jest zmniejszenie zużycia energii, a w konsekwencji ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w związku z projektowaniem i budową nowych energooszczędnych budynków użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego. Realizatorem programu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW).

Dzięki jej realizacji powstał budynek szkoły podstawowej wraz z pomieszczeniami towarzyszący¬mi, małą salą gimnastyczną, częścią gastronomiczną i aulą szkolną, zagospo-darowaniem terenu, terenowymi urządzeniami sportowymi, tymczasową wiatą śmietnikową oraz realizacją pełnej infrastruktury technicznej: dojściami, dojaz¬dami, drogą wewnętrzną, naziemnymi miejscami parkingowymi, siecią wodną, kanalizacją sanitarną, urządzeniami retencjonującymi wody opadowe, siecią elektroenergetyczną wraz ze stacją transformatorową, siecią teletechniczną.

Działka, na której zrealizowano pierwszy etap zamierzenia inwestycyjnego ma powierzchnię 25 677 m2, teren stanowi nieregularną figurę geometryczną, kształtem przypominającą wydłużony trapez. Orientacyjna powierzchnia terenu objętego niniejszą inwestycją wyniosła około 11 000 m2. Dzięki realizacji inwestycji powstał budynek oświatowy, posiadający część sportową, gastronomiczną i administracyjną o dwóch kondygnacjach nadziemnych, niepodpiwniczony, o wymiarach około 150 x 73 m i wysokości równej 11,95 m.

Jego powierzchnię całkowitą kondygnacji nadziemnych przyjęto na poziomie 8 134,3 m2, zaś kubaturę brutto ustalono na poziomie 31 556,8 m3. Realizacja inwestycji wymagała uzbrojenia terenu w podstawowe media i wybudowania niezbędnych przyłączy takich jak: przyłącze wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, gazowe, sieci elektroenergetycznej i sieci teletechnicznej. Teren wymagał także wstępnego uprzątnięcia i ogrodzenia.

Budynek zlokalizowany jest w III strefie klimatycznej (zgodnie PN-76/B-034200). Na potrzeby dokonania niezbędnych obliczeń przeprowadzono całoroczne symulacje pracy wszystkich urządzeń działających w budynku, wraz z symulacjami przepływów ciepła w systemach ogrzewania oraz chłodzenia, ciepłej wody użytkowej a także zużycia energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia. Wyliczone współczynniki przenikania ciepła U przegród zewnętrznych kształtują się następująco:
- ściana zewnętrzna: U = 0,238 W/(m2K)
- podłoga na gruncie: U = 0,246 W/(m2K)
- dach płaski: U = 0,136 W/(m2K)
- dach spadzisty: U = 0,163 W/(m2K)
- okna: U= 1,3 W/(m2K)

Źródłem ciepła oraz ciepłej wody użytkowej w budynku są trzy pompy ciepła o łącznej mocy 243 kW pracujące jako źródło podstawowe. Dolne źródło pomp ciepła składa się z 57 odwiertów o głębokości ok. 90 m każdy. Pompy ciepła są wyposażone w sterownik, który umożliwia pracę pomp ciepła w kaskadzie, obsługujący również free-cooling, czyli pasywne chłodzenie. Instalacja ciepła technologicznego oraz ogrzewania podłogowego dostarczać będzie czynnik grzewczy o maksymalnych parametrach 45/35°C. Faktyczna temperatura zasilania będzie zależała od temperatury zewnętrznej, zgodnie z ustawioną krzywą grzewczą.
Dla ciepłej wody użytkowej zastosowano zasobnikowy podgrzewacz wody o mocy wężownicy 100 kW oraz pojemności równej 1500 1.
W pomieszczeniach o regulowanej temperaturze zastosowane zostały klimakonwektory o mocy grzewczej 2200 W i mocy wentylatora 12 W, a na sali gimnastycznej klimakonwektory o dwukrotnie większej mocy.

Przestrzenie komunikacyjne ogrzewane są ogrzewaniem podłogowym. Do dystrybucji wody lodowej wykorzystywana jest ta sama instalacja co do dystrybucji ciepła technologicznego. Źródłem chłodu dla sal lekcyjnych oraz gabinetów będą klimakonwektory o mocy chłodniczej 1900 W i mocy wentylatora 12 W, pracujące na centralnej instalacji wody lodowej dostarczanej z pomp ciepła w trybach free-coolingu i active-coolingu. Na sali gimnastycznej zainstalowane zostały klimakonwektory o dwukrotnie większej mocy. W budynku zastosowane zostały oprawy podwieszane, w połączeniu z oświetleniem energooszczędnym LED.

Inwestycję dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.