Ustawienia strony

Wyszukiwarka

BIP, ePUAP, Youtube, Facebook

Jesteś tutaj:

RODO

13508
Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych Państwa danych osobowych w strukturze Urzędu Gminy Jabłonna zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), ustawą o ochronie danych osobowych z 2018 r. oraz aktami wykonawczymi.

Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Jabłonna reprezentujący Urząd Gminy Jabłonna, z siedzibą przy ul. Modlińskiej 152, 05-110 Jabłonna.

Urząd Gminy Jabłonna przetwarza dane osobowe na podstawie:

- art. 6 a) RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
- art. 6 b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
- art. 6 c) RODO przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Przetwarzając Państwa dane osobowe opieramy się na następujących zasadach:

Zasada przejrzystości zgodnie z którą wszelkie komunikaty związane z przetwarzaniem danych osobowych będą prezentowane w łatwo dostępny, zrozumiały sposób, a także jasnym i prostym językiem.

Zasada zgodności z prawem, która wymaga aby przetwarzanie danych osobowych było wykonywane na podstawie obowiązujących przepisów prawa związanych z realizacją uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych.

Zasada ograniczenia celu przetwarzania danych osobowych
, która wymaga aby dane były zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami.

Zasada minimalizacji danych, która wymaga aby dane osobowe były adekwatne, stosowne i ograniczone do tego, co niezbędne do celów, dla których są one przetwarzane.

Zasada prawidłowości danych, zgodnie z którą dane osobowe muszą być prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane.

Zasada ograniczenia przechowywania danych
, która wymaga, aby okres przetwarzania danych był ograniczony do czasu jaki jest niezbędny do tego, aby osiągnąć założony cel przetwarzania danych. W szczególności zapewnienia ograniczenia okresu przechowywania danych zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Zasada integralności i nienaruszalności zgodnie z którą dane osobowe powinny być przetwarzane w sposób zapewniający im odpowiednie bezpieczeństwo i odpowiednią poufność, w tym ochronę przed nieuprawnionym dostępem do nich.