Jesteś tutaj:

Ogłoszenie o drugim przetargu

Data: 24.01.2023 r., godz. 00.00    152
WÓJT GMINY JABŁONNA ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 203 przy ul. Różowej 7 w Jabłonnie wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.
Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny nr 203 usytuowany na drugiej kondygnacji tj. pierwszym piętrze budynku wielolokalowego położonego przy ul. Różowej 7 w Jabłonnie na osiedlu Kasztanowy Park, obręb 5-Jabłonna PAN, gmina Jabłonna, powiat legionowski, woj. mazowieckie. Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 32,10 m2 składa się z salonu z aneksem kuchennym, pokoju, łazienki i korytarza. Lokal posiada balkon o pow. 5,55 m2, nie posiada pomieszczeń przynależnych. Lokal stanowi przedmiot odrębnej własności Gminy Jabłonna, objęty księgą wieczystą nr WA1L/00078142/7 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych.
Z własnością lokalu związany jest udział wynoszący 3210/689664 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowią części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz grunt oznaczony jako działki ewidencyjne nr 8/87 i 8/86 o łącznej powierzchni 0,9260 ha, obręb 5- Jabłonna PAN, objęty księgą wieczystą nr WA1L/00074293/2.
Zgodnie z treścią działu III księgi wieczystej nieruchomości gruntowej każdoczesnemu właścicielowi przedmiotowego lokalu przysługuje uprawnienie do korzystania i pobierania pożytków z naziemnego miejsca parkingowego nr MP17 o powierzchni 15 m2.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona pod teren oznaczony symbolem 1.UP z przeznaczeniem podstawowym: zabudowa usług publicznych i zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.
cena wywoławcza: 320.000,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)
wadium: 32.000,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych 00/100)
minimalne postąpienie: 3.200,00 zł (słownie: trzy tysiące dwieście złotych 00/100)

Drugi przetarg odbędzie się w dniu 07.03.2023 roku o godz. 10.00
w Gminnym Centrum Kultury w Jabłonnie przy ul. Modlińskiej 102, 05-110 Jabłonna
mała sala konferencyjna, I piętro

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Jabłonna prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Legionowie, Oddział w Jabłonnie nr 05 8013 1016 2002 0009 7014 0073 najpóźniej do dnia 28.02.2023 roku. Wylicytowana cena lokalu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. Przewidywany termin zawarcia umowy – dnia 31.03.2023 r.

Oferent winien zapoznać się przed przetargiem z pełną treścią ogłoszenia o przetargu wraz z warunkami. Ogłoszenie o przetargu i jego warunki zostały podane do publicznej wiadomości poprzez:
- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jabłonna w Jabłonnie przy ul. Modlińskiej 152,
- zamieszczenie na stronie internetowej www.jablonna.pl/aktualności,
- zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jabłonna http://bip.jablonna.pl/.


Szczegółowych informacji i wyjaśnień dotyczących przetargu udziela Urząd Gminy Jabłonna ul. Modlińska 152, Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami po numerem tel. 22 767-73-11/16 w godzinach pracy urzędu.Zdjęcie lokalu mieszkalnegoZdjęcie lokalu mieszkalnego

Zdjęcie lokalu mieszkalnegoZdjęcie lokalu mieszkalnego

Zdjęcie lokalu mieszkalnegoZdjęcie lokalu mieszkalnego