Ustawienia strony

Wyszukiwarka

BIP, ePUAP, Youtube, Facebook

Jesteś tutaj:

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością

Data: 06.09.2023 r., godz. 00.00    443
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie informuje, iż w dniu 16.08.2023 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na realizację Programu pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego − edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Program będzie realizowany od 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

Adresatami Programu są:

dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł (słownie: pięćset pięć milionów złotych, 00/100).

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia, w tym:

wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.


Osoby zainteresowane udziałem w programie proszone są o zapoznanie się z Programem i złożenie w siedzibie GOPS Jabłonna lub za pośrednictwem platformy ePUAP zapotrzebowania na formularzu (druk poniżej) do 12.09.2023 r.

Druk zapotrzebowania pdf.

Treść Ogłoszenia o naborze oraz Programu dostępna jest na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024