Ustawienia strony

Wyszukiwarka

BIP, ePUAP, Youtube, Facebook

Jesteś tutaj:

Nabór na stanowisko asystent rodziny

Data: 12.04.2024 r., godz. 13.00    382
KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JABŁONNIE ogłasza nabór na stanowisko asystent rodziny

Nazwa i adres jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie ; 05-110 Jabłonna ul. Zegrzyńska 1

Stanowisko pracy: 

Stanowisko: Asystent rodziny
Wymiar czasu pracy:  ½ etatu lub 1 etat. 
Rodzaj umowy: umowa o pracę, zadaniowy czas pracy.

Wymagania niezbędne:

Asystentem rodziny może być osoba posiadająca wykształcenie zgodne z art. 12 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U 2024 poz.177 z późn. zm.) tj.:

1.

 • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna
   lub
 • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną 
  lub
 • wykształcenie średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

2.     nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
3.     wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
4.     nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5.     nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.

Zakres programowy szkolenia, o którym mowa wyżej został określony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz. U. z 2011 r. Nr 272 poz. 1608)

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość regulacji prawnych z zakresu : wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie , wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych, ustawy o pomocy społecznej, kodeks rodzinny i opiekuńczy, KPA
 2. wysoka kultura osobista
 3. umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym, odporność na stres
 4. wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
 5. umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,
 6. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy, kreatywność
 7. umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
 8. nieposzlakowana opinia,
 9. umiejętność pracy w grupie
 10. posiada prawo jazdy Kat. B

Zadania wykonywane na stanowisku Asystent rodziny zgodnie z art. 15 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U 2024 poz.177 z późn. zm.)

 1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art. 11 ust. 1;
 2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
 3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
 7. wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 8. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 9. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 10. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 11. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 12. udzielanie wsparcia dziecku przez towarzyszenie mu podczas posiedzenia albo rozprawy z jego udziałem, o których mowa w art. 76a § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1375, z późn. zm.);
 13. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 14. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 15. realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2023 r. poz. 1923);
 16. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 17. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1;
 18. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 19. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
 20. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 21. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą diagnostyczno-pomocową, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249 oraz z 2023 r. poz. 289, 535 i 1606), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy: Teren w granicach administracyjnych gminy Jabłonna, siedziba główna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie przy ul. Zegrzyńskiej 1.
Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest głównie z pracą w terenie na obszarze gminy Jabłonna oraz przy komputerze. Stanowisko pracy wyposażone jest w standardowe urządzenia biurowe.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.

Wymagane dokumenty:

 1. CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie.
 3. Kwestionariusz osobowy kandydata do pracy (załącznik nr 2)
 4. Oświadczenie kandydata: o niekaralności, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, obywatelstwie, nieposzlakowanej opinii, nie wykonywaniu zajęć sprzecznych z pełnionymi obowiązkami w przypadku wyboru
 5. Oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona, potwierdzone własnoręcznym podpisem
 6. Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny- w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do kandydata wynika z tytułu egzekucyjnego -oświadczenie o jego wypełnianiu, w przypadku gdy nie ma osób zobowiązanych do alimentacji-oświadczenie, że nie został nałożony obowiązek alimentacyjny
 7. Oświadczenie kandydata, że stan zdrowia pozwala mu na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny
 8. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z naborem – złożone na druku „Oświadczenie i klauzula informacyjna kandydata” znajdującym się w odrębnym pliku pod ogłoszeniem (załącznik nr 1)

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Dokumenty należy złożyć do dnia 30 kwietnia 2024 r. 

 1. Elektronicznie na adres gops@jablonna.pl
  lub
 2. Przesłać na adres lub złożyć osobiście  w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko – „Asystent rodziny” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie ul. Zegrzyńska 1, 05-110 Jabłonna (wejście u zbiegu ulic Zegrzyńskiej i  Modlińskiej)

  Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Jabłonnie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 Inne informacje:

 1. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z osobami spełniającymi kryteria w celu zaproszenia na rozmowę.
 2. Aplikacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone.
 3. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 4. Pozostałe aplikacje nie będą odsyłane, kandydaci mogą odebrać je osobiście, aplikacje nieodebrane zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od ogłoszenia informacji o wyniku naboru.
 5. Kandydaci wyłonieni w drodze naboru, przed zatrudnieniem, zobowiązani są złożyć (do wglądu) oryginały świadectw pracy oraz dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i kwalifikacje.