Jesteś tutaj:

Pozbądź się azbestu w 2021 r.

3065

Pozbądź się azbestu w 2021 r. 

Obecnie azbest zwany też eternitem zaliczany jest do dziesięciu najgroźniejszych zanieczyszczeń na ziemi. Gdy człowiek oddycha powietrzem zanieczyszczonym jego włóknami (najczęściej przy łamaniu i kruszeniu), docierają one do płuc, skąd już nie da się ich usunąć. Włókna azbestowe pozostają niewidoczne dla ludzkiego oka – są czterokrotnie cieńsze od włosa. Ich szkodliwe działanie może się ujawnić po wielu latach, np. nowotwory mogą rozwijać się 20-30, a nawet 50 lat od momentu narażenia organizmu na wdychanie włókien azbestu. Wyroby zawierające azbest mogą być stosowane w Polsce tylko do końca 2032 roku. 

W związku z powyższym Wójt Gminy Jabłonna w 2021r. kontynuuje realizację „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jabłonna na lata 2017-2032”. Celem programu jest pomoc właścicielom nieruchomości położonych na terenie Gminy Jabłonna w usuwaniu wyrobów zawierających azbest (m.in. płyt azbestowo cementowych płaskich lub falistych) z nieruchomości - metodami dopuszczonymi do stosowania na terytorium Polski. Pomoc ta uzależniona jest od uzyskania przez Gminę Jabłonna w 2021r. dotacji na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Środki na udzielenie dotacji pochodzić będą ze pozyskanych przez Gminę Jabłonna z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (WFOŚiGW) oraz ze środków własnych Gminy Jabłonna, w szczególności pochodzących z wpływów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska. W przypadku nie pozyskania środków z WFOŚiGW lub braku środków własnych Gminy, dotacje nie będą przyznawane. 

Wydatki związane z zakupem i montażem nowego pokrycia dachowego leżą po stronie Wnioskodawcy. W ramach zadania nie będzie realizowana naprawa, odbudowa czy modernizacja obiektów, z których zostaną usunięte wyroby zawierające azbest.
Wnioski właścicieli nieruchomości (użytkowników wieczystych lub zarządców nieruchomości), zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania, według powyższych zasad, na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Jabłonna będziemy przyjmować do odwołania w zależności od terminu naboru wniosków ogłoszonego przez WFOŚiGW w Warszawie. 

Wnioski należy składać na wymaganym formularzu wraz z załącznikami, dostępnymi do pobrania poniżej.
Wnioski mogą składać:
a) osoby fizyczne, nie będące przedsiębiorcami,
b) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, ale zarejestrowaną i prowadzoną pod innym adresem niż adres nieruchomości objętej dofinansowaniem,
c) wspólnoty mieszkaniowe,
d) jednostki sektora finansów publicznych, będące gminną osobą prawną.
O wsparcie w powyższym zakresie nie mogą ubiegać się osoby prawne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zarejestrowaną i prowadzoną pod adresem nieruchomości, która miałaby być objęta wsparciem. Podmioty te powinny złożyć wnioski o udzielenie dofinansowania we własnym zakresie bezpośrednio do WFOŚiGW w Warszawie.
Właściciel nieruchomości (użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości), w przypadkach określonych w przepisach prawa, obowiązany jest zgłosić prace związane z demontażem pokryć dachowych, na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem prac, do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej.
Pozytywne rozpatrzenie wniosku jest podstawą do zawarcia umowy o udzielenie dotacji pomiędzy Gminą Jabłonna, a wnioskodawcą, której treść określona jest w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.
Prace związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu będą wykonywane przez firmę wyłonioną przez Urząd Gminy Jabłonna posiadającą możliwości techniczne i prawne umożliwiające wykonywanie prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów azbestowych.
Średnia waga 1 m2 płyty azbestowo-cementowej płaskiej lub falistej podlegającej unieszkodliwieniu wynosi 15,0 kg. str. 2

Poniżej zamieszczamy wymagany formularz wniosku w sprawie przyznania pomocy na usuwanie, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Jabłonna oraz wymagane formularze załączników do wniosku. 


Uchwała nr XX/251/2020 Rady Gminy Jabłonna z dnia 31 sierpnia 2020r. w sprawie udzielania dotacji celowej na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Jabłonna
link do uchwały:
Szczegółowych informacji udzieli pracownik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy Jabłonna – p. Agnieszka Otowska, tel. (22) 76-77-340; e-mail:a.otowska@jablonna.pl