Jesteś tutaj:

Deklaracja dostępności Urzędu Gminy Jabłonna

727

Deklaracja dostępności Urzędu Gminy Jabłonna

Urząd Gminy Jabłonna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy Jabłonna www.jablonna.pl

  • Data publikacji strony internetowej: 2018-07-05.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-29.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

W serwisie występują treści nietekstowe, które nie posiadają alternatywy tekstowej oraz takie, które mają błędny opis alternatywny.

W materiałach wideo umieszczonych w serwisie brak jest napisów rozszerzonych oraz audiodeskrypcji lub alternatywy (opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej).

W serwisie część dokumentów pdf występuje w postaci skanów pozbawionych warstwy tekstowej.

W serwisie na części podstron występuje tekst w postaci grafiki (opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej).

Niektóre elementy serwisu mają zbyt niski kontrast.

W serwisu występują miejsca, w których wysokość linii (odstęp między wierszami) jest mniejsza niż 1,5 krotności rozmiaru czcionki.

Niektóre linki w serwisie nie mają dostępnej nazwy ani treści tekstowej.

W serwisie występują elementy bez widocznego fokusa.

W serwisie występują elementy bez zdefiniowanej nazwy.

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Magdaleną Rochnowską inspektor do spraw marketingu i komunikacji społecznej e-mail: m.rochnowska@jablonna.pl telefon 22 767 73 30 lub Zdzisławem Bziukiem inspektorem ds. informatyki email: it@jablonna.pl, telefon 22 767 73 12.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Jabłonna ul. Modlińska 152 (wejście A)

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami:

Przed budynkiem od strony ul. Zegrzyńskiej znajduje się prawidłowo oznakowane jedno miejsce parkingowe ze znakiem informacyjnym pionowym T 29 wraz z dogodnym dojściem w odległości mniejszej niż 65 m do wejścia do budynku urzędu od strony ul. Modlińskiej oraz jedno miejsce parkingowe znaczone znakiem informacyjnym pionowym T 29 od strony ul. Modlińskiej w odległości mniejszej niż 55 m do wejścia do budynku urzędu. Od miejsc parkingowych do głównych drzwi prowadzi trasa wolna od przeszkód architektonicznych.

Dostępność wejścia do budynku:

Wejście główne do budynku znajduje się od ulicy Modlińskiej. Przy drzwiach wejściowych prowadzących do Biura Obsługi Interesantów znajdują się przyciski umożliwiające wezwanie obsługi do osób z niepełnosprawnością ruchową.

Tłumacz języka migowego, komunikacja, pętla indukcyjna, lupy, pies asystujący:

Biuro Obsługi Interesantów pełni funkcję punktu informacyjnego.
Na wyposażeniu biura znajdują się lupy powiększające tekst.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy urzędu, tj. w godz. 8.00 – 16.00 po wcześniejszym umówieniu się z Wydziałem Obsługi Interesanta (kontakt: telefon 22 767 73 00; e-mail: urzad@jablonna.pl). Świadczenie to jest bezpłatne dla osoby uprawnionej będącej osobą z niepełnosprawnością w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Komunikacja pozioma:

Korytarze w budynku są bezkolizyjne, nie posiadają progów, mają czytelny i intuicyjny układ.

Komunikacja pionowa:

W budynku Urzędu Gminy Jabłonna nie ma windy, która umożliwia komunikację pionową w budynku. Obsługa klienta w Urzędzie jest zorganizowana w taki sposób, że wszystkie sprawy możesz załatwić na parterze budynku. W przypadku, gdy sprawa wymaga interwencji urzędnika/urzędniczki pracującego na wyższych kondygnacjach budynku, pracownik /pracowniczka obsługi klienta wzywa wskazanego urzędnika/urzędniczkę w celu załatwienia sprawy wskazanej przez Ciebie. Na stronie internetowej jest wykaz numerów do poszczególnych kierowników wydziałów/referatów.

Rodzaje zastosowań dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób ze szczególnymi potrzebami:
Na parterze znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami.

Ponadto zlokalizowany jest tu przewijak dla dziecka oraz miejsce do karmienia niemowląt oraz stanowisko zabaw dla dzieci wyposażone w dostosowane meble, kredki i kolorowanki.

Urząd Gminy Jabłonna ul. Zegrzyńska 1

Jednostka Realizująca Projekt – obsługa osób ze szczególnymi potrzebami odbywa się w budynku Urzędu Gminy Jabłonna przy ul. Modlińskiej 152 (wejście A);

Wydział Gospodarki Komunalnej - obsługa osób ze szczególnymi potrzebami odbywa się w budynku Urzędu Gminy Jabłonna przy ul. Modlińskiej 152 (wejście A);

Biura Obsługi Mieszkańców Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami

W bezpośredniej okolicy budynku brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami. Przed budynkiem urzędu przy ulicy Modlińskiej 152 od strony ul. Zegrzyńskiej znajduje się prawidłowo oznakowane jedno miejsce parkingowe ze znakiem informacyjnym pionowym T 29. Od miejsc parkingowych do głównych drzwi budynku przy ulicy Zegrzyńskiej 1 prowadzi trasa przez dwa przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną.

Dostępność wejścia do budynku:

Wejście do budynku znajduje się od ulicy Zegrzyńskiej. Przy drzwiach wejściowych prowadzących do Biura Obsługi Mieszkańców Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami znajduje się przycisk umożliwiający wezwanie obsługi do osób z niepełnosprawnością ruchową.

Tłumacz języka migowego, komunikacja, pętla indukcyjna, lupy, pies asystujący:

Biuro Obsługi Mieszkańców pełni funkcję punktu informacyjnego.
Na wyposażeniu biura znajdują się lupy powiększające tekst.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy urzędu, tj. w godz. 8.00 – 16.00 po wcześniejszym umówieniu się z Wydziałem Obsługi Interesanta (kontakt: telefon 22 767 73 00; e-mail: urzad@jablonna.pl). Świadczenie to jest bezpłatne dla osoby uprawnionej będącej osobą z niepełnosprawnością w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Komunikacja pozioma:

Pomieszczenie bez barier architektonicznych.

Komunikacja pionowa:

Pomieszczenie zlokalizowane na parterze.

Rodzaje zastosowań dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób ze szczególnymi potrzebami:

Przy pomieszczeniu Biura Obsługi Mieszkańca znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami.

Kontakt z koordynatorem do spraw dostępności:

Beata Wojciechowska email: b.wojciechowska@jablonna.pl numer telefonu 22 767 73 46.