Ustawienia strony

Wyszukiwarka

BIP, ePUAP, Youtube, Facebook

Jesteś tutaj:

Dostęp alternatywny w Urzędzie Gminy Jabłonna

1565
Dostęp alternatywny w Urzędzie Gminy Jabłonna

„Dostęp alternatywny w Urzędzie Gminy Jabłonna” dotyczy zapewniania dostępu alternatywnego osobom ze szczególnymi potrzebami.

Osoba ze szczególnymi potrzebami to osoba, która ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne, albo ze względu na okoliczności, w których się znajduje, musi podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki, aby przezwyciężyć bariery, by uczestniczyć w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami.

Jeżeli jesteś osobą ze szczególnymi potrzebami, a Urząd nie jest w stanie zapewnić Ci dostępności, to jest zobowiązany zapewnić dostęp alternatywny. Brak dostępności, o którym mowa może być spowodowany jedynie względami technicznymi lub prawnymi.

Dostęp alternatywny polega w szczególności na:
 • zapewnieniu osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby;
 • zapewnieniu osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia technicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii;
 • wprowadzeniu takiej organizacji Urzędu, która umożliwi realizację potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w niezbędnym zakresie dla tych osób.

Urząd na swojej stronie internetowej w zakładce „Dostępność” publikuje informację o sposobie zapewniania dostępu alternatywnego dla dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej i cyfrowej.

Dostęp alternatywny do treści cyfrowych

Jeżeli Urząd nie jest w stanie zapewnić Ci dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, powinien umożliwić Ci kontakt:
 • telefoniczny,
 • korespondencyjny,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
lub za pomocą tłumacza języka migowego lub za pomocą tłumacza-przewodnika.

Jeżeli jesteś osobą ze szczególnymi potrzebami, to w przypadku problemów z dostępnością cyfrową strony skontaktuj się z Magdaleną Rochnowską inspektor do spraw marketingu i komunikacji społecznej e-mail: m.rochnowska@jablonna.pl telefon 22 767 73 30 lub Zdzisławem Bziukiem inspektorem ds. informatyki email: it@jablonna.pl, telefon 22 767 73 12.

Możesz zażądać udostępnienia informacji zamieszczonych na stronach internetowych w formach alternatywnych, na przykład poprzez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać:

 • Twoje dane;
 • wskazanie, o którą stronę internetową, aplikację mobilną lub dokument chodzi;
 • sposób kontaktu z Tobą;
 • formę, w jakiej powinna zostać przekazana niedostępna treść.

Urząd zrealizuje żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Urząd niezwłocznie poinformuje Cię o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące.


Dostęp alternatywny w zakresie informacyjno-komunikacyjnym

Jeżeli jesteś osobą ze szczególnymi potrzebami, to w przypadku problemów
z dostępnością informacyjno-komunikacyjną skontaktuj się z Agnieszką Makowską Naczelnikiem Obsługi Urzędu, e-mail: a.makowska@jablonna.pl telefon 22 767 73 22.

Urząd zapewnia obsługę poprzez SMS, MMS, komunikatory internetowe oraz komunikację audiowizualną dla osób ze szczególnymi potrzebami.

W Urzędzie nie ma dostępu do usługi tłumacza on-line polskiego języka migowego. Jeśli chcesz skorzystać z usługi tłumacza polskiego języka migowego (lub innego tłumacza), zgłoś to w Urzędzie za pośrednictwem właściwego wniosku. Na stronie internetowej Urzędu w zakładce „Dostępność” zamieszczony jest wzór wniosku o zapewnienie usługi tłumacza polskiego języka migowego (lub innego tłumacza).

Wzór wniosku na dole strony.

Wniosek o zapewnienie usługi tłumacza polskiego języka migowego
(lub innego) powinieneś/powinnaś złożyć:

 • co najmniej na 3 dni robocze przed Twoją wizytą w Urzędzie, z wyłączeniem sytuacji nagłych;
 • w formie określonej przez Urząd, w sposób zapewniający Ci dostępność.

Gdy dokonasz zgłoszenia Urząd jest zobowiązany zapewnić Ci usługę tłumacza w terminie wyznaczonym lub uzgodnionym z Tobą. Jeżeli Urząd nie ma możliwości zapewnienia usługi tłumacza, wówczas:

 • zawiadamia Cię o tym i uzasadnia ten fakt;
 • wyznacza możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazuje inną formę realizacji usługi.

Na stronie internetowej Urzędu w zakładce „Dostępność” zamieszczony jest wzór wniosku o zapewnienie tłumacza PJM (polskiego języka migowego), SJM (systemu językowo-migowego) oraz SKOGN (sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych).

W przypadku podania numeru telefonu we wniosku, pracownik/czka Urzędu będą kontaktować się poprzez SMS/MMS. Wniosek możesz złożyć w formie elektronicznej lub osobiście w Urzędzie.

W budynku Urzędu nie ma urządzeń lub innych środków technicznych
do obsługi osób słabosłyszących (pętli indukcyjnych, systemów FM
lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia). Jeżeli jesteś osobą słabosłyszącą, swoją sprawę będziesz mógł/mogła załatwić w wyciszonym pomieszczeniu znajdującym się na parterze budynku.

Jeśli jesteś osobą ze szczególnymi potrzebami możesz zwrócić się do Urzędu z prośbą o udostępnienie wniosków w formie dla Ciebie dostępnej (alfabet Braille’a, druk powiększony, dokument w formie elektronicznej).

Jeśli jesteś osobą ze szczególnymi potrzebami możesz również przyjść do urzędu z własnym tłumaczem lub własnym urządzeniem, które ułatwią Ci załatwienie sprawy.

Dostęp alternatywny w zakresie architektonicznym

Urząd Gminy Jabłonna ul. Modlińska 152

W budynku Urzędu Gminy Jabłonna nie ma windy, która umożliwia komunikację pionową w budynku. Jedynie parter budynku jest dostępny dla osób z ograniczoną mobilnością.

Obsługa klienta w Urzędzie jest zorganizowana w taki sposób, że wszystkie sprawy możesz załatwić na parterze budynku. W przypadku, gdy sprawa wymaga interwencji urzędnika pracującego na wyższej kondygnacji budynku, pracownik obsługi klienta wzywa wskazanego urzędnika w celu załatwienia sprawy wskazanej przez Ciebie. Na stronie internetowej jest wykaz numerów do poszczególnych kierowników wydziałów/referatów.

Urząd Gminy Jabłonna ul. Zegrzyńska 1

Jednostka Realizująca Projekt – obsługa osób ze szczególnymi potrzebami odbywa się w budynku Urzędu Gminy Jabłonna przy ul. Modlińskiej 152 (wejście A);

Wydział Gospodarki Komunalnej - obsługa osób ze szczególnymi potrzebami odbywa się w budynku Urzędu Gminy Jabłonna przy ul. Modlińskiej 152 (wejście A);

Biura Obsługi Mieszkańców Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami

W budynku Urzędu Gminy Jabłonna przy ulicy Zegrzyńskiej 1 (Biuro Obsługi Mieszkańców Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami) przy drzwiach wejściowych prowadzących do Biura Obsługi Mieszkańców Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami znajduje się przycisk umożliwiający wezwanie obsługi do osób z niepełnosprawnością ruchową. Parter budynku jest dostępny dla osób z ograniczoną mobilnością.

Mobilny urzędnik

Urząd Gminy Jabłonna jest przyjazny mieszkańcom. Funkcjonuje w nim usługa „Mobilny urzędnik”, która ułatwi osobom w podeszłym wieku, osobom z niepełnosprawnościami lub innym osobom ze szczególnymi potrzebami załatwienie spraw urzędowych. Dzięki usłudze „Mobilny urzędnik” osoby te będą mogły liczyć na pomoc urzędnika, który osobiście dotrze do ich miejsca zamieszkania na terenie Gminy.

Chęć skorzystania z pomocy „Mobilnego urzędnika” możesz zgłosić:

 • telefonicznie pod numerem: 22 767 73 13
 • wysyłając e-mail ze zgłoszeniem sprawy na emaila: mobilnyurzednik@jablonna.pl
 • poprzez kontakt osobisty (np. Twój opiekun, sąsiad lub członek rodziny mogą zgłosić taką potrzebę na miejscu w Urzędzie).

W zgłoszeniu:

 • poinformuj o potrzebie skorzystania z usługi „Mobilny urzędnik”,
 • krótko wyjaśnij czego dotyczy sprawa,
 • podaj numer telefonu do kontaktu.
Pracownik Urzędu Gminy Jabłonna skontaktuje się z Tobą, aby ustalić sposób załatwienia sprawy i dogodny termin wizyty.

Urzędnik dostarczy potrzebne dokumenty do Twojego domu i pomoże w ich wypełnieniu.

Jeśli potrzebujesz pomocy w załatwieniu swojej sprawy – złóż ten wniosek:

lub skontaktuj się z koordynatorem do spraw dostępności:

Beata Wojciechowska email: b.wojciechowska@jablonna.pl , numer telefonu 22 767 73 46