Jesteś tutaj:

Konsultacje społeczne - Twoje zdanie się liczy!

Data: 24.10.2022 r., godz. 00.00    200
Konsultacje społeczne w zakresie projektu Programu współpracy Gminy Jabłonna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2023-2024.
Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektu Uchwały Rady Gminy Jabłonna w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Jabłonna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2023-2024.

plakat NGO


Konsultacje odbywać się będą w dniach 28 października - 17 listopada 2022 r.

Jak można wziąć udział w konsultacjach:

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 listopada 2022 r. na:
- adres poczty elektronicznej b.wojciechowska@jablonna.pl;
- adres siedziby Urzędu Gminy Jabłonna ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna.

Dokumenty: