Jesteś tutaj:

Konsultacje społeczne - program współpracy z organizacjami pozarządowymi

Data: 07.09.2020 r., godz. 15.00    120
Prowadzisz działalność pożytku publicznego, jesteś wolontariuszem? Przystąp niezwłocznie do konsultacji społecznych w zakresie Programu współpracy Gminy Jabłonna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019-2020.
Konsultacje społeczne w zakresie projektu Programu współpracy Gminy Jabłonna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2021-2022.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektu Uchwały Rady Gminy Jabłonna w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Jabłonna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2021-2022.

Konsultacje odbywać się będą w dniach 7-28 września 2020 r.
Treść projektu uchwały oraz formularz do zgłaszania uwag znajdują się poniżej, formularze Załącznik Nr 2 - FORMULARZ - UWAGI NGO.docx dostępne są również bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy Jabłonna ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna.

Jak można wziąć udział w konsultacjach:
Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 września 20202 r. na:
- adres poczty elektronicznej b.wojciechowska@jablonna.pl;
- adres siedziby Urzędu Gminy Jabłonna ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna.

zarzadzenie - konsultacje - program wspołpracy NGO.pdf