Ustawienia strony

Wyszukiwarka

BIP, ePUAP, Youtube, Facebook

Jesteś tutaj:

Wykaz gminnych organizacji pozarządowych

5661
Wykaz organizacji pozarządowych zarejestrowanych na terenie gminy Jabłonna na podstawie rejestru Starostwa Powiatowego w Legionowie

FUNDACJE

FUNDACJA DZIELNA MATKA POMOCY RODZINOM DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SPRZĘŻONĄ

zakres działalności: prowadzenie działalności naukowo-badawczej, charytatywno-opiekuńczej, dobroczynności, opieki społecznej, rehabilitacji społecznej i zawodowej, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, kulturalnej, wszelkiego rodzaju działalności pożytku publicznego, a także szeroko pojętej komunikacji społecznej.
KRS: 0000364044
prezes: Vanessa Nachabe-Grzybowska
kontakt: ul. Pańska 3, 05-110 Jabłonna, tel.: 608 421 123,
www.dzielnamatka.pl, email: fundacja.dzielnamatka@gmail.com

 
 

FUNDACJA EDULIVE
zakres działalności: Edukacja kulturalna i społeczna. Promowanie działań artystycznych i edukacyjnych w zakresie kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego. Promocja polskiej kultury i dziedzictwa narodowego w kraju i za granicą. Ochrona zasobów przyrodniczych i kulturowych RP. Rozwój postaw i działalność na rzecz ochrony środowiska. Wspieranie lokalnych oraz ogólnokrajowych inicjatyw społecznych. Promowanie zachować ekologicznych. Rozwijanie współpracy partnerskiej w innymi podmiotami o zakresie działania zbliżonym do działań statutowych Fundacji.
KRS: 0000333816
prezes: Sebastian Mikołajczak
kontakt: ul. Pogodna 16, 05-123 Chotomów, tel. 601 317 430
www.edu-live.pl , email: biuro@edu-live.pl

 
 

FUNDACJA GODNOŚĆ
zakres działalności: Niesienie pomocy w postaci rzeczowej lub finansowej osobom chorym, niepełnosprawnym, niedołężnym, dzieciom, młodzieży, osobom starszym oraz instytucjom powołanym do nauczania, leczenia lub opiekowania się osobami chorymi. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych. Budowa placówce oświatowych do nauki zawodu dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Budowa i prowadzenie placówek oświatowych w celu kształcenia na poziomie średnim i wyższym osób różnej narodowości. Pośrednictwo w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz tworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. Wspieranie dobroczynności, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, środowiska oraz źródeł energii odnawialnej. Budowa i prowadzenie domów spokojnej starości, domów kombatanta. Zapewnienie osobom starszym godnego, spokojnego, czynnego życia. Wspieranie rozwoju nauki, upublicznianie jej osiągnięć. Przygotowanie młodzieży do życia w warunkach wspólnoty europejskiej, z poszanowaniem odmienności narodowych, wyznaniowych, kulturowych i innych istniejących w Europie.
KRS: 0000362547
prezes: Czesława Jakóbczak
kontakt: ul. Modlińska 102, 05-110 Jabłonna
email: fundacjagodnosc@gmail.com

 
 

FUNDACJA LUPUS
zakres działalności: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Nauka, edukacja i wychowanie poprzez sport i rekreację. Zapobieganie i przeciwdziałanie patologiom społecznym, uzależnieniom i agresji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Działalność dydaktyczna i sportowa skierowana do dzieci, młodzieży i dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem osób ze środowisk dysfunkcyjnych lub ofiar przemocy. Upowszechnianie i zapewnianie dzieciom i młodzieży wszelkich form aktywnego wypoczynku. Działalność na rzecz szeroko pojętego porządku, bezpieczeństwa publicznego i obronności kraju, przygotowywanie do służby wojskowej, służby w formacjach Obrony Cywilnej, Straży Granicznej, Policji, Straży Pożarnej, Służby Więziennej a także innych służbach mających wpływ na szeroko rozumiane bezpieczeństwo publiczne. Umożliwienie skazanym wykonywanie kary ograniczenia wolności w formie nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz prac społecznie użytecznych. Działalność charytatywna. Promocja i organizacja wolontariatu.
KRS: 0000608338
prezes: Magdalena Kozłowska
kontakt: ul. Krogulcza 24, Skierdy, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki

 
 

FUNDACJA NA RZECZ AKTYWNEGO MACIERZYŃSTWA SZCZĘŚLIWA MAMA
zakres działalności: Zwiększenie aktywności społecznej, kulturalnej i zawodowej matek i wspieranie ich udziału w każdym z wymienionych obszarów w skali lokalnej i ogólnopolskiej. Podnoszenie wiedzy i edukacja matek w zakresie szeroko rozumianego: prawa, edukacji, zdrowia, kultury, pracy, wychowania, sportu, nowych technologii i rozwoju osobistego oraz likwidowanie barier w dostępie matek do wyżej wymienionych obszarów. Integracja lokalna matek. Promowanie macierzyństwa. Promocja tematu kultury fizycznej i sportu oraz działań proekologicznych wśród matek. Działanie na rzecz likwidacji dyskryminacji matek. Wspieranie i promowanie problematyki macierzyństwa i praw matek. Przeciwdziałanie przemocy wobec matek i kobiet, Promowanie miejsc przyjaznych matkom i dzieciom w przestrzeni publicznej. Aktywizacja artystyczna i kulturalna matek i dzieci.
KRS: 0000363648
zarząd: Magdalena Bąk, Aleksandra Górowska
kontakt: ul. Słoneczna Polana 45/8, 05-110 Jabłonna

 
 

FUNDACJA NA RZECZ OCHRONY DZIKICH ZWIERZĄT PRIMUM
zakres działalności: Ochrona środowiska naturalnego i dzikich zwierząt w zakresie czynnej ochrony małych drapieżników, w szczególności jeży i nietoperzy.
KRS: 0000462339
prezes: Oktawian Szwed
kontakt: ul. Orla 4, 05-101 Skierdy, tel. 606 950 949,email: primum.org.pl

 
 

FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ
zakres działalności: wspieranie rozwoju ochrony zdrowia i opieki społecznej. Popularyzacja wiedzy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Inicjowanie i wspomaganie działań na rzecz ochrony środowiska. Wspieranie polityki prorodzinnej. Krzewienie edukacji, kultury fizycznej dzieci i młodzieży. Działanie na rzecz rozwoju i modernizacji obszarów wiejskich. Wspieranie idei samorządności
KRS: 0000267290
prezes: Waldemar Górski
kontakt: ul. Partyzantów 118G, 05-123 Chotomów

 
 

FUNDACJA SPECTRUM
zakres działalności: Działanie na rzecz kultury poprzez organizowanie i wspieranie działalności kulturalnej i oświatowej w dziedzinie filmu, teatru, muzyki, tańca, literatury, sztuk pięknych, historii, historii sztuki oraz wspieranie inicjatyw kulturalnych społecznie użytecznych, służących rozwojowi tych dziedzin życia, które służą krzewieniu kultury, sztuki i wiedzy historycznej w Polsce oraz poza jej granicami. Propagowanie czynnego uczestnictwa społeczeństwa w kulturze i w sztukę, m.in. w dziedzinie filmu, literatury, muzyki i sztuk wizualnych.
KRS: 0000451953
prezes: Grzegorz Brzozowicz
kontakt: ul. Wesoła 24, 05-123 Chotomów, email: brzozowicz@op.pl

 
 

FUNDACJA TERAPII I HIPOTERAPII POMOCNY KOŃ
zakres działalności: organizowanie, prowadzenie i propagowanie hipoterapii jako metody rehabilitacji. Nauka i upowszechnianie jazdy konnej jako dziedziny sportu oraz sposobu na zdrowie, poprawę kondycji fizycznej i psychicznej oraz na przyjemne i pożyteczne spędzanie wolnego czasu. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, reintegracja społeczne dzieci i młodzieży zagrożonej marginalizacją.
KRS: 0000293139
prezes: Katarzyna Sibilska
kontakt: ul. Lipowa 56, 05-123 Dąbrowa Chotomowska

 
 

FUNDACJA TRZCIANY
zakres działalności: Budowa i prowadzenie ośrodka rehabilitacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych. Udzielanie specjalistycznej pomocy doradczej. Pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej. Podtrzymywanie tradycji narodowej. Ochrona i promocja zdrowia. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej. Upowszechnianie i ochrona praw kobiet. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie, kultura, sztuka i tradycja. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Promocja i organizacja wolontariatu.
KRS: 0000344499
prezes: Monika Chodorska
kontakt: ul. Kwarcowa 15, Trzciany, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki, tel. 504 059 983, www.trzciany.pl, email: biuro@trzciany.pl

 
 

FUNDACJA PRZYJACIELE BRACI MNIEJSZYCH
zakres działalności: Niesienie pomocy porzuconym i krzywdzonym zwierzętom, głównie poprzez umieszczanie ich w schroniskach i prowadzenie działalności adopcyjnej. Organizowanie schronisk zapewniających skrzywdzonym zwierzętom właściwe warunki i opiekę weterynaryjną. Udzielanie pomocy placówkom i osobom fizycznym niosącym pomoc zwierzętom bezdomnych. Wspieranie wszelkich działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt. Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt poprzez organizowanie i prowadzenie edukacji kształtującej postawy proekologicznej, pełne wrażliwości i odpowiedzialności za los zwierząt, zarówno domowych, jak i wolno żyjących. Współpraca ze szkołami i instytucjami w celu propagowania wiedzy dotyczącej ochrony i humanitarnego traktowania zwierząt.
KRS: 0000372116
prezes: Iwona Kowalik
kontakt: ul. Modlińska 107B, 05-110 Jabłonna, tel. 506 403 514, www.fundacjapsom.pl, email: fpbm_adopcje@wp.pl

 
 

WSPIERAMY ROZWÓJ IP – CENTRUM ZDROWIA DZIECKA
zakres działalności: Działalność na rzecz IP-Centrum Zdrowia Dziecka w zakresie wyposażenia w sprzęt medyczny i leki, kompleksowa pomoc w zapewnieniu odpowiednich warunków pracy pracownikom IPCZD. Gromadzenie środków finansowych i rzeczowych dla potrzeb IPCZD oraz w zakresie wspierania napraw i konserwacji sprzętu medycznego dla IPCZD, prowadzenia prac remontowych i adaptacyjnych w budynku IPCZD. Upowszechnianie dorobku i osiągnięć IPCZD. Pomoc w utrzymaniu wysokiego poziomu usług medycznych, prac badawczych i naukowych oraz funkcjonowania IPCZD, m. in. poprzez finansowe wspieranie pracowników IPCZD umożliwiające im udział w kongresach i konferencjach naukowych, kursach i szkoleniach. Ochrona i promocja zdrowia. Organizowanie szkoleń i wykładów o tematyce dotyczącej ochrony i promocji zdrowia dla innych ośrodków ochrony zdrowia, a także społeczeństwa.
KRS: 0000539551
prezes: Joanna Chmielewska
kontakt: ul. Partyzantów 6A, 05-123 Chotomów, tel. 533 195 295, www.wspieramy-czd.pl, email: wspieramy.czd@gmail.com

 
 

FUNDACJA POMOCY WETERYNARYJNEJ PSI DOKTOR
zakres działalności: ekologia, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, a także niesienia pomocy lekarskiej i socjalnej zwierzętom zagubionym i bezdomnym. Wsparcie działań profilaktyki, leczenia i hospitalizacji zwierząt towarzyszących. Inicjacja i wspieranie społeczne działań mających na celu profilaktykę zdrowotną zwierząt. Pomoc w leczeniu i hospitalizacji zwierząt właścicieli, w trudnej sytuacji materialnej.

KRS: 0000687282
prezes: Kotoński Łukasz
kontakt: ul. Przylesie 32, 05-110 Jabłonna
email: fundacjapsidoktor@gmail.com

tel. 664 905 554
 
 

FUNDACJA FENIKS PRO FUTURO

Organizacja pożytku publicznego. Fundacja jest powiązana osobowo z klubem UKS Feniks Jabłonna, który od ponad 6 lat prowadzi szkolenia dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w szermierce, historycznie ważnej dla Polski dyscyplinie sportowej.

W celach statutowych organizacji jest również wspieranie oraz promowanie wydarzeń artystycznych, kulturalnych i sportowych o charakterze patriotycznym oraz działania wspierające rozwój młodych ludzi w duchu konserwatywnych wartości poprzez sztukę – jest to cel równorzędny do takich wartości jakim daje uprawianie sportu wyczynowego.

Zakres działalności: kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci, młodzieży i osób dorosłych poprzez wychowanie, rozwój osobisty, tworzenie kultury rozumianej jako tworzenie dzieł artystycznych oraz czynne uprawianie sportu (wiodącymi sportami będzie szermierka ,strzelectwo sportowe oraz żeglarstwo - amatorskie i wyczynowe); wspieranie osób niepełnosprawnych w realizacji celów statutowych fundacji, a w szczególności aktywizacji społecznej i sportowej;  powołanie do życia i prowadzenie placówki edukacyjnej, w której będzie realizowana podstawa programowa men uzupełniona o programy promujące wartości patriotyczne, etyczne i sportowe (“przedszkole kadetów”,” szkoła kadetów”); edukacja dzieci i młodzieży w duchu patriotycznym i narodowym poprzez przygotowywanie programów edukacyjnych i założeń projektowych; e) przygotowanie i wdrażanie programów mających na celu przeciwdziałanie stosowania używek i substancji psychoaktywnych przez dorosłych, dzieci i młodzież; f) realizacja polityki pamięci w zakresie historii i dziedzictwa Polski, ze szczególnym uwzględnieniem myśli narodowej, katolicko-społecznej i konserwatywnej; wspieranie badań nad historią i dziedzictwem Polski, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej myśli społeczno-politycznej powiązanej z wartościami konserwatywnymi, katolicko-społecznymi i narodowymi; promowanie postaw patriotycznych i kształtowanie świadomego własnej tożsamości obywatela Rzeczypospolitej poprzez ukazanie historii narodowej jako cennego źródła wartości, wzorców i odniesień, polskiej myśli narodowej, katolicko-społecznej i konserwatywnej; obrona dobrego imienia wszystkich służb, organizacji oraz osób fizycznych dbających o dobre imię i kultywujących historię oręża polskiego oraz martyrologii narodu polskiego; obrona dobrego imienia wszystkich służb, organizacji oraz osób fizycznych strzeżących bezpieczeństwa i służących rzeczypospolitej polskiej, jej granic, kultury, historii oraz wartości; niesienie pomocy Polakom zamieszkałym poza granicami Rzeczpospolitej;  ochrona dóbr kultury i tradycji, w tym zachowanie i odbudowa dziedzictwa kulturowego na wypadek klęsk żywiołowych, wojen, lub innych zdarzeń nadzwyczajnych; przygotowywanie programów edukacyjnych promujących wartości i działania statutowe fundacji;  inspirowanie, wspieranie oraz wykorzystanie wiedzy z zakresu nowoczesnych technologii służących do zrównoważonego rozwoju różnych sektorów gospodarki w Polsce (np. ekologia, budownictwo, odnawialne źródła energii, motoryzacja); przeciwdziałanie wykluczeniu prawnemu osób z niepełnosprawnościami oraz osób potrzebujących; upowszechnianie wiedzy dotyczącej praw osób z niepełnosprawnościami, osób potrzebujących, a także osób słabszych oraz zwiększanie świadomości społeczeństwa na temat osób z niepełnosprawnościami i osób potrzebujących;  prowadzenie działań pomocowych na rzecz osób będących w trudniej sytuacji materialnej i borykających się z zadłużeniem;  prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej; prowadzenie poradnictwa internetowego; konsultacje z organizacjami administracji rządowej i samorządowej dotyczącymi obowiązującego systemu prawnego oraz nowych unormowań;  opracowywanie analiz prawnych, raportów i ekspertyz, przygotowywanie opinii prawnych, opiniowanie aktów prawnych; podejmowanie inicjatyw zmierzających do poprawy stanu legislacji oraz inicjatyw prospołecznych na rzecz poprawy sytuacji prawnej osób z niepełnosprawnościami, osób potrzebujących, a także osób słabszych; przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji, promowania zasad równości i niedyskryminacji; podejmowanie i prowadzenie działań na rzecz ochrony praw i swobód obywatelskich, równych praw kobiet i mniejszości, dostępu obywateli do pomocy prawnej i wymiaru sprawiedliwości oraz propagowanie postaw obywatelskiej aktywności i odpowiedzialność.

KRS: 0001036015
prezes: Rogowski Ryszard 
kontakt: tel. +48 661 580 210 email:  ryszard.rogowski@op.pl STOWARZYSZENIA Z OSOBOWOŚCIĄ PRAWNĄ

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W CHOTOMOWIE
zakres działalności: Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami. Udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń. Udział w akcjach ratowniczych na lodzie, na wodach i powodziowych. Ratownictwo wodne. Udział w akcjach ratownictwa technicznego i drogowego. Ratownictwo wysokościowe i poszukiwawczo-ratownicze. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi. Rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu. Działania na rzecz ochrony środowiska.
KRS: 0000127371
prezes: Jacek Kalinowski
kontakt: ul. Partyzantów 27, 05-123 Chotomów, tel. 664473560, www.ospchotomow.pl

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W JABŁONNIE
kontakt: ul. Modlińska 130, 05-110 Jabłonna

SOCJOTERAPEUTYCZNE STOWARZYSZENIE SPORTOWE "PROLOG JABŁONNA"

kontakt: ul. Modlińska 102, 05-110 Jabłonna

STOWARZYSZENIA EDUKACJI I PROMOCJI TAŃCA „STUDIO F”

kontakt: ul. Słoneczna Polana 8, 05-110 Jabłonna

STOWARZYSZENIE "NASZE OSIEDLE GOLF"
kontakt: Skierdy, ul. Szczygla 36, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki

STOWARZYSZENIE BROŃ I STRZELECTWO

kontakt: ul. Leśna 21A/20 05-110 Jabłonna

STOWARZYSZENIE DOBRA NOWINA

kontakt: ul. Partyzantów 8, 05-123 Chotomów

STOWARZYSZENIE DROGI NIEMIECKIE – ADOPCJE

kontakt: ul. Modlińska 6, Skierdy 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki

STOWARZYSZENIE JABŁONNA

kontakt: Os. Słoneczna Polana 3; 05-110 Jabłonna

STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW OSIEDLA LEŚNA POLANA W JABŁONNIE NA RZECZ ROZWOJU INTEGRACJI
kontakt: ul. Bukowa 11 05-110 Jabłonna

STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA GMINY JABŁONNA HUMANUS
kontakt: ul. Modlińska 102; 05-110 Jabłonna

STOWARZYSZENIE POLSKIE TOWARZYSTWO IDEALNEJ EDUKACJI

kontakt: ul. Kasztanowa 15K 05-123 Chotomów

STOWARZYSZENIE SYMPATYKÓW PSZCZELARSTWA "NASZE PSZCZOŁY"
Zakres działalności: Kultuwowanie tradycyjnego pszczelarstwa i produktów pszczelich poprzez udział w lokalnych wydarzeniach kulturalno-oświatowych. Integrowanie środowisk pszczelarskich i podnoszenie kwalifikacji pszczelarzy, edukacja pszczelarzy i osób zainteresowanych założeniem pasieki. Działanie na rzecz stałego rozwoju pszczelarstwa, reprezentowanie i obrona interesów pszczelarzy. Współpraca z jednostkami gospodarki rolno-leśnej w zakresie rozszerzania bazy pożytkowej dla pszczół i innych owadów zapylających i jej racjolalnego wykorzystania w sferze zapylania owadopylnych upraw polowych i sadowniczych przez pszczoły. Ochrona pszczoły miodnej i innych owadów zapylających jako integralnego składnika środowiska naturalnego. Zapobieganie chorobom i zatruciom pszczół i innych owadó zapylających. Popularyzowanie polskiego miodu i innych produktów pszczelich wśród społeczeństwa.
KRS: 0000619757
prezes: Marek Dudek
kontakt: ul. Ogrodowa 17, 05-123 Chotomów

STOWARZYSZENIE UŻYTKOWNIKÓW AMATORSKIEJ SIECI KOMPUTEROWEJ RAJSKANET
kontakt: ul. Sadowa 4/27, 05-110 Jabłonna

STOWARZYSZENIE WIEJSKA INICJATYWA OBYWATELSKA
kontakt: ul. Piusa XI 57, 05-123 Chotomów

STOWARZYSZENIE ŻEGLARSKIE NA RZECZ ROZWOJU I WSPIERANIA KULTURY MARYNISTYCZNEJ „SZANTA ZEGRZE”
kontakt: ul. Warszawska 47 05-130 Zegrze

TOWARZYSTWO IM. MARIANA SAWY
zakres działalności: upowszechnianie i popularyzacja muzyki Mariana Sawy
KRS: 0000254878
prezes: Maria Kruzel-Sosnowska
kontakt: ul. Skowronkowa 17; 05-101 Skierdy, tel.: 22 794 14 70, 606 14 36 79, www.mariansawa.org , email: marietta.kruzel@gmail.com


TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHOTOMOWA

kontakt: ul. Strażacka 8, 05-123 Chotomów

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ OSIEDLA JABŁONIE
kontakt: Skierdy 109, 05-101 Nowy Dwór MazowieckiSTOWARZYSZENIA ZWYKŁE

STOWARZYSZENIE WŁAŚCICIELI DZIAŁEK NA OSIEDLU TRZCIANY 20-22
kontakt: ul. Trzciany 20, 05-110 Jabłonna

STOWARZYSZENIE JABŁONNA DA SIĘ LUBIĆ

kontakt: ul. Modlińska 16, 05-110 Jabłonna

STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW OSIEDLA GOLF
kontakt: Skierdy 88/41B, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSIEDLA „POD KURANTAMI”

zakres działalności: Inicjowanie, przygotowanie i realizacja na terenie Osiedla "Pod Kurantami" wspólnych przedsięwzięć mieszkańców służących rozwojowi infrastruktury osiedla. Koordynowanie i wspieranie współpracy mieszkańców Osiedla
przedstawiciele: Remigiusz Łagocki, Leszek Majos i Małgorzata Sawczuk
kontakt: ul. Pawia 82, 05-101 Skierdy, zarzadspopk@gmail.com

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ JABŁONNY
kontakt: ul. Szkolna 174, 05-110 Jabłonna

STOWARZYSZENIE RAJSZEW – PRZYSIÓŁEK
kontakt: ul. Mazowiecka 47, Rajszew; 05-110 Jabłonna

TOWARZYSTWO ROZWOJU OSIEDLA EKOLOGICZNEGO CHOTOMÓW UROCZYSKO
kontakt: ul. Żeligowskiego 29/35, 05-123 Chotomów

Stowarzyszenie SĄSIEDZI 05-123
Zakres działalności: inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego i gospodarczego służących zrównoważonemu rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego, a szczególnie poprawie warunków życia i pracy mieszkańców Dąbrowy Chotomowskiej, Chotomowa i innych miejscowości znajdujących się na terenie Gminy Jabłonna. NIP: 5361926767, KRS: 0000662282, REGON: 36652747100000
prezes: Barbara Postrożna
kontakt: ul. Kolejowa 36A, 05-123 Dąbrowa Chotomowska,
tel.: 512 267 299, email.:postrobar@gmail.com, www.sasiedzi05123.org.pl

"RES PUBLICA TRZCIANY"

24 października 2017 r. wpisane pod nr. 19 do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Wydział Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Legionowie .
NIP - 5361931685
REGON - 368842900
Kontakt:
Przedstawiciel- Ryszard Doktor;
tel : 531 658 788;
e -mail : trzciany@wp.pl
www : trzciany.mazowsze.pl
Celem Stowarzyszenia ,,RPT" jest szeroko pojęta działalność społeczna na terenie pow. Legionowskiego, gm. Jabłonna a przede wszystkim sołectwa Trzciany.

 
05-110 STOWARZYSZENIE MŁODYCH MIESZKAŃCÓW GMINY JABŁONNA
23 czerwca 2020 r. wpisane pod nr. 56 do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Wydział Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Legionowie.
ul. Przylesie 46A
05-110 Jabłonna
 
STOWARZYSZENIE INICJATYW I INSPIRACJI „ESSE”
Zakres działalności: propagowanie, inicjowanie oraz wspieranie przedsięwzięć działalności oświatowo-kulturalnej wśród dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, (także niepełnosprawnych i zagrożonym wykluczeniem społecznym); działania na rzecz oświaty, edukacji, kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; stwarzanie warunków wszechstronnego rozwoju kluczowych kompetencji człowieka żyjącego we współczesnym świecie, zwiększając jego aktywność obywatelską, kulturalną, edukacyjną, twórczą i społeczną; podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej zwłaszcza na terenach wiejskich; integrowanie społeczeństwa wokół wartości kulturalnych; wspieranie, rozwój i promocja wolontariatu oraz dobroczynności; przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; wyrównywanie szans i wspieranie osób w trudnej sytuacji życiowej.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: organizowanie wydarzeń artystycznych, społecznych, obywatelskich i integracyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń z zakresu szeroko pojętej kultury, sztuki i edukacji; propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej, w szczególności poprzez organizację wyjazdów, warsztatów, prelekcji; organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów; organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, patriotycznych i ekologicznych; wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Stowarzyszenia; fundowanie stypendiów; finansowe, rzeczowe, informacyjne wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej; współpracę z władzami samorządowymi, występowanie z wnioskami i opiniami; pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową; inne działania służące realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

KRS: 0000854260
Prezes – Robert Tondera
Kontakt: ulica Muzyczna 2C, 05-101 Skierdy,
tel. 602593838,
email: esse@esse.org.pl
FB: https://www.facebook.com/stowarzyszenie.esse
 

KOŁO JABŁONNA ZWIĄZKU DUŻYCH RODZIN „Trzy plus”

zakres działalności: Nasze stowarzyszenie powstało, aby bronić interesów społecznych i ekonomicznych dużych rodzin. Nazwa "Związek Dużych Rodzin" jest nawiązaniem do idei związków zawodowych, reprezentujących określoną grupę społeczną.

Od 2007 r. aktywnie i skutecznie wpływamy na kształt polskiej polityki rodzinnej. Formułujemy opinie na temat powstających ustaw i rozporządzeń. Jesteśmy uczestnikami debat na tematy związane z polityką rodzinną na różnych szczeblach. Walczymy ze stereotypem rodziny wielodzietnej pojmowanej jako patologia. Dzięki naszym działaniom coraz częściej duża rodzina jest postrzegana jako pozytywny wybór życia pełnego trudów, ale przede wszystkim pełnego radości i szczęścia, a polityka rodzinna przestała być terminem niezrozumiałym.

KRS: KRS 0000279928

Przewodnicząca: Renata Czyżewska

kontakt: renata.czyzewska@3plus.pl, tel. 603102186

jablonna@3plus.pl   https://www.3plus.pl/