Ustawienia strony

Wyszukiwarka

BIP, ePUAP, Youtube, Facebook

Jesteś tutaj:

Konkursy ofert

3719
TRYB ZLECANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH

Zgodnie z ustawą możliwe są dwie formy współpracy finansowej poprzez:

- powierzenie wykonania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,
- wsparcie wykonania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,

Tryby zlecania zadania publicznego:

- otwarty konkurs ofert,
- małe zlecenia- pominięcie procedury konkursowej.

Ważne!
Składając ofertę na realizację danego zadania publicznego należy pamiętać, aby zakres zadania mieścił się w zakresie statutowej działalności organizacji.ROZPATRYWANIE OFERT


Komisja konkursowa powołana przez Urząd Gminy Jabłonna rozpatruje złożone w konkursie oferty biorąc pod uwagę następujące kryteria:

- ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust.3,
- ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
- ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmiot określony w art.3 ust.3 będą realizować zadanie publiczne,
- w przypadku, o którym mowa w art.5 ust.4 pkt.2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
- uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust.3, wkład rzeczowy , osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
- uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmioty wymienione w art.3 ust.3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zdania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta. Każdy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

ZAWARCIE UMOWY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

Podmiot realizujący zadanie zawiera z Urzędem gminy Jabłonna umowę o wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego. Zawierając umowę na realizację zadania publicznego organizacja lub podmiot wymieniony w art.3. ust.3, zobowiązuje się do wykonania zadania publicznego w zakresie i na zasadach określonych w umowie (załącznikiem do umowy jest oferta złożona w ramach konkursu). Urząd gminy Jabłonna zobowiązuje się do przekazania dotacji na realizację tego zadania.

KONTROLA REALIZACJI ZADANIA


Urząd gminy Jabłonna zlecający realizację zadania publicznego może dokonywać kontroli i oceny realizacji zadania, w szczególności:
1) stopnia realizacji zadania;
2) efektywności, rzetelności i jakości realizacji zadania;
3) prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania;
4) prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem.

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego określonego w umowie należy sporządzić w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego.

UNIEWAŻNIANIE KONKURSU OFERT


Urząd Gminy Jabłonna unieważnia otwarty konkurs ofert, jeżeli:
- nie złożono żadnej oferty,
- żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu.


DOKUMENTY DO POBRANIA
Rozporządzenie dotyczące małych grantów
Rozporządzenie dotyczące otwartych konkursów ofert