Jesteś tutaj:

Tryb małych zleceń

1060
Tryb małych zleceń uruchamiany poprzez złożenie oferty na realizację zdania publicznego przez organizację pozarządową lub podmiotu wymienionego w art.3 ust. z pominięciem procedury konkursowej.

Realizacja zadania musi spełniać łącznie następujące warunki:

- lokalny lub regionalny charakter zadania publicznego,
- wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł,
- zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Urząd Gminy Jabłonna po stwierdzeniu celowości realizacji zadania, zamieszczana ofertę (na okres 7 dni) w BIP, w siedzibie urzędu gminy na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.jablonna.pl

W ciągu 7 dni roboczych od dnia zamieszczenia każdy ma możliwość zgłoszenia uwag dotyczących oferty. Po upływie tego terminu, po rozpatrzeniu uwag zawierana jest z organizacją umowa o realizację zadania publicznego.

Dla tak zlecanych zadań wprowadzone zostały dwa dodatkowe ograniczenia:

- łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3, w trybie określonym w ust. 1, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł,
- wysokość środków finansowych przyznanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w trybie, o którym mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3.

Do umowy zawieranej w ramach trybu małych zleceń stosuje się te same regulacje co do umów zawieranych w otwartym konkursie ofert.

Ofertę i sprawozdanie z realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, składa się według uproszczonych wzorów.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz.U.2016.570)