Ustawienia strony

Wyszukiwarka

BIP, ePUAP, Youtube, Facebook

Jesteś tutaj:

AKTUALNOŚCI

11474

Wsparcie osób z niepełnosprawnościami na Mazowszu - bilet do mazowieckich instytucji kultury za 1 zł

„Wsparcie osób z niepełnosprawnościami na Mazowszu” to program Samorządu Województwa Mazowieckiego. Finansowany jest z budżetu województwa, a do udziału w nim przystąpiło 28 instytucji kultury prowadzonych przez samorząd województwa (lista poniżej). Na potrzeby promocyjne program określany jest jako Program N.

Uczestnicy programu mogą skorzystać z preferencyjnej ceny biletu do mazowieckich instytucji kultury – cena: 1 zł brutto za osobę z niepełnosprawnościami i 1 zł brutto za towarzyszącego jej opiekuna. Oferta instytucji kultury może w ramach programu dotyczyć wyłącznie przedsięwzięć własnych tej instytucji (poza projektami okazjonalnymi).

Dla kogo?
Program kierowany jest do osób z niepełnosprawnościami, które podczas zakupu biletu lub jego weryfikacji okażą legitymację osoby niepełnosprawnej. Z programu mogą korzystać również towarzyszący im opiekunowie – mieszkańcy województwa mazowieckiego.
Do udziału w programie nie są uprawnione osoby posiadające orzeczenie wydane przez ZUS, KRUS, MON, MSWiA, a także dzieci posiadające jedynie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Jak skorzystać?
Przed zakupem biletu należy zapoznać się z ofertą instytucji kultury na jej stronie internetowej i zweryfikować jej dostępność pod kątem indywidulanych potrzeb.
Zakup biletu możliwy jest w kasie lub za pośrednictwem strony internetowej wybranej instytucji kultury. Przed zakupem biletu przez internet należy skontaktować się z instytucją kultury telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, żeby potwierdzić ofertę.
Program będzie prowadzony do końca 2023 roku.

Inne ważne warunki:
Z programu mogą korzystać jedynie mieszkańcy województwa mazowieckiego, co każda z osób korzystających z preferencyjnej ceny biletu musi potwierdzić złożeniem oświadczenia. Formularz oświadczenia o miejscu zamieszkania należy pobrać ze strony internetowej wybranej instytucji kultury lub w jej siedzibie. 
Jeśli kupi się bilet przez stronę internetową i nie okaże w instytucji legitymacji osoby niepełnosprawnej lub nie złoży oświadczenia – nie można skorzystać z oferty instytucji kultury w ramach programu. Za niewykorzystany bilet nie przysługuje zwrot kosztów jego zakupu.
Opiekun może skorzystać z biletu zakupionego w ramach programu za preferencyjną cenę 1 zł wyłącznie w sytuacji, gdy faktycznie towarzyszy osobie z niepełnosprawnościami w instytucji kultury.
Jeżeli osoba z niepełnosprawnościami, pomimo zakupu biletu w ramach programu za preferencyjną cenę 1 zł, nie skorzystała z oferty instytucji kultury (była nieobecna), opiekun nie ma możliwości skorzystania z zakupionego biletu. Za niewykorzystane bilety nie przysługuje zwrot kosztów ich zakupu.

Kto podpisuje oświadczenie?
Oświadczenie w przypadku osoby z niepełnosprawnościami:
do 13. roku życia lub osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie – składa osoba posiadająca umocowanie prawne do jej reprezentowania,
od 13. do 18. roku życia lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo składa osoba samodzielnie lub osoba posiadająca umocowanie prawne do jej reprezentowania.
Jeśli osoba z niepełnosprawnościami uprawniona do samodzielnego złożenia oświadczenia nie może złożyć go w formie pisemnej, dopuszcza się możliwość przyjęcia oświadczenia, w tym wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w formie ustnej przez pracownika instytucji kultury. W takim przypadku oświadczenie wypełnia pracownik instytucji kultury.

Szczegółowe informacje: https://mcps.com.pl/niepelnosprawni/wsparcie-osob-z-niepelnosprawnosciami-na-mazowszu/

Większy dostęp do usług społecznych dzięki Funduszom Europejskim – NOWY KONKURS  Plakat - Fundusze Europejskie na pomoc rodzinom, osobom z niepełnosprawnościami i zagrożonym wykluczeniem społecznym

Jakie projekty mogą dostać dofinansowanie?

Typ operacji nr 1 – Usługi społeczne będą świadczone w społeczności lokalnej w miejscu zamieszkania i będą pomagały uczestnikom  w codziennym funkcjonowaniuWachlarz usług w ramach konkursu jest różnorodny, m.in. możliwe będzie zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych lub asystenckich, czego efektem będzie większa dostępność do tych usług. Osoby będące w opiece instytucjonalnej, np. w Domach Pomocy Społecznej, będą mogli otrzymać wsparcie w zakresie przejścia do opieki realizowanej w ramach usług świadczonych w lokalnej społeczności. Dodatkowo, na pomoc finansową będą mogły liczyć inicjatywy polegające na rozwijaniu usług opiekuńczych w oparciu o nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne np. teleopieka, systemy przywoławcze, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) form samopomocy przy wykorzystaniu nowych technologii.

 Oferta pomocy dla opiekunów

W ramach realizowanych projektów przewidziane są działania wspierające opiekunów faktycznych. Będą to szkolenia, zajęcia praktyczne oraz wymiana doświadczeń w zakresie opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Istotna dla opiekunów będzie możliwość korzystania ze specjalistycznych porad, np. psychologa. W ramach projektu będzie można tworzyć miejsca krótkiego pobytu, np. opieka całodobowa lub dzienna. Możliwością będzie również sfinansowanie usługi asystenta lub usługi opiekuńczej. Taka forma wsparcia odciąży rodzinę i opiekunów osób niesamodzielnych, którzy będą mogli normalnie żyć – wrócić na rynek pracy, dokształcać się. Kompleksowe wsparcie będzie polegało również na przygotowaniu, a potem utworzeniu wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego. Zaplanowano pomoc w doborze takiego sprzętu, treningi samoobsługi z użyciem wypożyczonego sprzętu oraz przygotowanie warunków do opieki domowej. Elementami projektu będzie mogło być również likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, sfinansowanie wypożyczenia sprzętu niezbędnego do opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu lub sprzętu zwiększającego samodzielność osób, usługi dowożenia posiłków, przewóz do miejsca pracy lub ośrodka wsparcia.

 Usługi asystenckie

Usługi asystenckie świadczone dla osób z niepełnosprawnościami obejmują swoim zakresem wspieranie takich osób w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego (np. wsparcie w przemieszczaniu się m.in. do lekarza, do punktów usługowych i innych miejsc publicznych oraz asysta w tych miejscach, spędzanie czasu wolnego, w tym wsparcie podczas zajęć kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, tłumaczenie na język migowy), zawodowego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do pracy, urzędów pracy, podmiotów aktywizujących zawodowo oraz asysta w tych miejscach i zajęciach), edukacyjnego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do szkół i placówek oświatowych oraz na ich terenie, wsparcie podczas zajęć edukacyjnych i w procesie uczenia: gromadzenie materiałów, korzystanie z biblioteki). W zależności od potrzeb osoby z niepełnosprawnością, usługa asystencka może obejmować również opiekę higieniczną oraz pomoc w czynnościach fizjologicznych.

Typ operacji nr 2 – Konkurs przewiduje również wsparcie dzieci i rodzin zagrożonych dysfunkcją oraz wsparcie systemu pieczy zastępczej. Celem pomocy jest wzmocnienie działań interwencyjnych na rzecz dzieci i młodzieży, aby zapobiegać pogłębianiu dysfunkcji i marginalizacji. Ważny i potrzebny będzie rozwój usług społecznych w celu integracji dzieci i młodzieży z grup szczególnie narażonych na wykluczenie społeczne. Środki europejskie będzie można przeznaczyć na rozwój placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w formie opiekuńczej np. kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych, specjalistycznej lub pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę.

Kolejne działania w ramach naboru to  programy deinstytucjonalizacji usług na rzecz dzieci i młodzieży, a także działania prewencyjne mające ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej poprzez usługi wsparcia rodziny.

Istotne też będą działania prowadzące do odejścia od opieki instytucjonalnej (tj. od opieki świadczonej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powyżej 14 dzieci) do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14-stu dzieci. Beneficjent zadba również o kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego do 14-stu dzieci oraz doskonalenie osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą w wymienionych formach.

Na finansowe wsparcie mogą też liczyć działania na rzecz rozwoju usług mieszkalnictwa wspomaganego poprzez zapewnienie dostępu do usług świadczonych w mieszkaniach chronionych, treningowych i wspieranych skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych wspierających proces ich integracji społecznej i zawodowej.

Ważne!

 • nie można łączyć typów operacji nr 1 i nr 2 w ramach jednego projektu.
 • w ramach projektu nie można tworzyć nowych placówek wsparcia dziennego.

 Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

O środki z programu regionalnego mogą ubiegać się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w szczególności:

 • JST, ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia, podmioty, którym zlecono realizację zadań publicznych;
 • podmioty, w których większość udziałów lub akcji mają JST, ich związki i stowarzyszenia;
 • urzędy administracji publicznej, jednostki budżetowe;
 • instytucje rynku pracy, jednostki zatrudnienia socjalnego;
 • podmioty aktywnie zaangażowane w integrację społeczną, wsparcie rodziny;
 • środowiskowe domy samopomocy;
 • podmioty ekonomii społecznej, organizacje pozarządowe;
 • partnerstwa wymienionych podmiotów, partnerstwa lokalne.

Na konkurs przeznaczone są środki w wysokości 5 812 500,00 zł. Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 31 grudnia 2023 r. Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 93%, a minimalna wartość projektu to 100 tys. zł. Wnioski będzie można składać od 8 maja do 15 maja 2023 r. do godz. 15:00.

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 (https://mewa2.mazowia.eu/#/).

Gdzie szukać informacji?

Szczegółowe informacje o konkursie, regulamin i niezbędne załączniki dostępne są na stronie: 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych – RPMA.09.02.01-IP.01-14-104/23

Dodatkowo skontaktuj się z nami odwiedzając wybrany Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich lub dzwoniąc na infolinię: 801 101 101.

*********************************************************************************************************************************************************************************

Dopłata do zmiany mieszkania na pozbawione barier architektonicznych, znajdujące się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku

 • Ograniczają cię bariery architektoniczne we własnym mieszkaniu lub domu, przez które nie jesteś w stanie samodzielne wyjście na zewnątrz, na poziom zero?
 • Posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka?
 • Nie ukończyłeś 65 roku życia?

Jeśli tak, poniżej dowiesz się, w jaki sposób PFRON może Ci pomóc w ramach programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” Dostępne mieszkanie – dofinansowanie na zmianę miejsca zamieszkania na wolne od barier architektonicznych.

Na czym polega dofinansowanie?

Możesz uzyskać dofinansowanie do zmiany mieszkania na pozbawione barier architektonicznych, znajdujące się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem.

Na przykład w przypadku mieszkania znajdującego się w Łodzi maksymalna kwota dofinansowania wyniesie 76 943 zł.

Kto może je otrzymać?

Osoba z niepełnosprawnością, która:

 1. posiada orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;
 2. złoży oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;
 3. złoży oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
 4. w momencie składania wniosku nie ukończyła 65 roku życia.

W przypadku, gdy wniosek dotyczy osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej, wniosek składa jej opiekun prawny.

Jaka jest wysokość dofinasowania?

Wysokość dofinansowania zależna jest od lokalizacji, w której nabywane jest mieszkanie i stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego.

PFRON publikuje kwartalne wartości maksymalnej kwoty dofinansowania w lokalizacji docelowego mieszkania pod adresem: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne-mieszkanie/komunikaty/

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Program jest realizowany przez samorządy powiatowe, które przyjmą zaproszenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do jego realizacji.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami składasz za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia pod adresem https://sow.pfron.org.pl/

Składanie wniosków odbywa się w formie elektronicznej, tj. bez wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier, co znacznie ułatwi Ci aplikowanie o środki.

Składając wniosek możesz liczyć na pomoc pracowników powiatu, którzy udzielą Ci w urzędzie wsparcia technicznego, wykorzystując do tego celu Twój sprzęt elektroniczny.

Termin składania wniosków

Wniosek możesz złożyć w każdym czasie, ale nie później niż do dnia 31.12.2024 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania budżetu Programu.

********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

OPROWADZANIE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKU MUZEUM NARODOWE W WARSZAWIE

Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa

Portrety miast: Wenecja

 

Most w Wenecji - widok

Miasto podróżników i artystów. Obowiązkowy przystanek w czasie grand tour, czyli podróży po Europie, którą odbywali młodzi arystokraci. Pełne gwarnych portów, eleganckich pałaców i cichych zakamarków. Skąpane w promieniach słońca, lśniące nad wodami zatoki. Taki obraz miasta uwiecznili w swoich obrazach mistrzowie wedut, czyli miejskich pejzaży, Michele Marieschi i Francesco Guardi. Wszak nie bez przyczyny nazywano Wenecję Serenissimą – Najjaśniejszą.


Termin: sobota, 23 kwietnia, godz. 11.00
Miejsce: zbiórka w Holu Głównym Muzeum
Czas trwania: ok. 75 min.

Zasady udziału: wstęp bezpłatny / zapisy od 19 kwietnia (mailowo: edukacja@mnw.art.pl lub telefonicznie + 48 22 629 50 60) / liczba miejsc ograniczona

Osoby potrzebujące pomocy w dotarciu do Muzeum prosimy o kontakt z Działem Edukacji tel. 22 629 50 60.

Pozostałe wydarzenia


****************************************************************************************************************************************************************************************************
 
Pokaz filmu „Sonata”, 28 kwietnia, o godz. 18:00

Kino Elektronik
gen. Józefa Zajączka 7, 01-518 Warszawa
 
 
****************************************************************************************************************************************************************************************************
 

Zaopatrzenie w wyroby medyczne - wsparcie dla uchodźców z Ukrainy 

********************************************************************************************************************************************************************************

Nikifor. Malarz nad malarzami
23.11.2021 r. 

 
Wystawa monograficzna Nikifora – jednego z najbardziej znanych na świecie malarzy nieprofesjonalnych, otwarta dla zwiedzających od 16 listopada 2021 roku.
 
Zwiedzanie wystawy będzie dostępne dla osób niewidomych i słabowidzących. Na stronie  muzeum udostępniono audiodeskrypcje prezentujące wystawę i obiekty. Ponadto do kilku wybranych dzieł Nikifora przygotowywane są tyflografiki pozwalające zapoznać się z obrazami poprzez zmysł dotyku. Planowane jest również oprowadzanie dla osób niewidomych, które przeprowadzi Fundacja Dostępnej Kultury Wizualnej – Wielozmysły.
 
Audioprzewodniki do wystawy w formie audiodeskrypcji: https://ethnomuseum.pl/wystawy/nikifor-malarz-nad-malarzami-2/
 
Na ekspozycji zobaczymy ponad 130 dzieł Nikifora, z których ponad 100 pochodzi z kolekcji własnej PME, jednej z najbogatszych w prace tego artysty w Polsce. Obok obrazów z kolekcji własnej PME, na wystawie „Nikifor. Malarz nad malarzami” zaprezentowane będą również dzieła z kolekcji Alfonsa Karnego, wybrane przez niego osobiście u Nikifora, tym cenniejsze, że rzadko eksponowane, zachowały niepowtarzalną „nikiforową” barwę – głęboką, nieledwie aksamitną, gdzie stonowane barwy przenikają się, a zestawienie odcieni jest niespotykane. Barwa daje wrażenie jakby obrazy malowane były wczoraj.
 
Wystawa przedstawia przekrojowo dorobek malarza i obejmuje wszystkie podejmowane przez niego tematy: pejzaż, architekturę miejską i fantastyczną, dworce kolejowe, wnętrza świątyń i sklepów, postacie świętych.
 
****************************************************************************************************************************************************
 

Pętla indukcyjna w Urzędzie Gminy Jabłonna

19.11.2021 r. 

Pętlę indukcyjną zainstalowano z myślą o komforcie osób słabosłyszących. Chcemy, aby wszyscy czuli się w Urzędzie Gminy Jabłonna swobodnie i mogli bez problemu załatwiać
 swoje sprawy. Sprzęt ma ogromne znaczenie dla osób, które noszą aparaty słuchowe lub mają problem ze słuchem.
 
Urządzenie, poprzez aparat słuchowy (lub słuchawkę dołączoną do sprzętu) przekazuje wzmocniony i ukierunkowany sygnał z mikrofonu rozmówy. Umożliwia osobie niedosłyszącej odbiór nieskazitelnie czystego i wyraźnego dźwięku.

Urządzenie znajduje się w Biurze Obsługi Mieszkańca.
 


Jak działa pętla indukcyjna?
Obsługa pętli jest bardzo prosta. Aby z niej skorzystać należy przełączyć aparat słuchowy na tryb indukcyjny (z trybu M na T - telefoniczny). W przypadku klientów nieposiadających aparatu słuchowego, należy dodatkowo podłączyć słuchawkę (znajduje się na wyposażeniu urzędu).
****************************************************************************************************************************************************************************************************
 
Pomoc dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin
11.12.2020 r. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie planuje w przyszłym roku przystąpić do dwóch programów skierowanych do osób z niepełnosprawnością oraz członków ich rodzin tj. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” oraz „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością”.
Więcej informacji można uzyskać na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

„Opieka wytchnieniowa”

Osoby zainteresowane uczestnictwem w w/w Programach zapraszamy do zgłaszania się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie tel. 22 506-61-73 lub e-mail: gops@jablonna.pl do dnia 28 grudnia 2020 r.