Ustawienia strony

Wyszukiwarka

BIP, ePUAP, Youtube, Facebook

Jesteś tutaj:

SPRZĘT REHABILITACYJNY/ŚRODKI POMOCNICZE

2562
Sprzęt rehabilitacyjny
Sprzęt rehabilitacyjny jest to sprzęt niezbędny do prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej. Sprzęt ten służy do usprawnienia zaburzonych funkcji organizmu, wspomagający proces całej rehabilitacji. Taki sprzęt musi być zalecony przez lekarza specjalistę (na zaświadczeniu lekarskim), ponieważ nie przy każdej jednostce chorobowej może być zastosowany dany sprzęt rehabilitacyjny.

Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze może być udzielone jeżeli dochód netto osoby niepełnosprawnej za rok poprzedzający złożenie wniosku nie przekracza:
- na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym 50% przeciętnego wynagrodzenia
w gospodarce narodowej,
- w przypadku osoby samotnej 65% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Przeciętne wynagrodzenie pracowników w gospodarce narodowej w IV-tym kwartale roku 2010 wynosiło 3 438,21 zł. Uprawnione do dofinansowania są osoby, których dochód nie przekracza kwoty 1 719,11 zł netto na osobę w rodzinie. Dochód osób samotnych nie może przekroczyć kwoty 2 234,84 zł netto.

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 27 sierpnia 1997r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.( tekst jedn. Dz. U. z 2008 Nr 14, poz. 92 z późn. zm.),Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 96, poz.861 z późn. zm.).

Źródło: www.legionowo.pcpr.pl


Powiatowe Centrum Pomocy w Legionowie
http://www.legionowo.pcpr.pl
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel: 22 764 01 40
fax: 22 764 01 41
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00