Ustawienia strony

Wyszukiwarka

BIP, ePUAP, Youtube, Facebook

Jesteś tutaj:

PIES ASYSTUJĄCY

2648
Art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2016.2046) definiuje psa asystującego jako odpowiednio wyszkolonego i specjalnie oznaczonego psa, w szczególności psa przewodnika osoby niewidomej lub niedowidzącej oraz psa asystenta osoby niepełnosprawnej ruchowo, który ułatwia osobie niepełnosprawnej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym.

Zgodnie z art. 20a ww. ustawy osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności do:

- budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz innych ogólnodostępnych budynków przeznaczonych do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynków biurowych i socjalnych,
- do parków narodowych i rezerwatów przyrody,
- na plaże i kąpieliska.

Uprawnienie to przysługuje również w środkach transportu kolejowego, drogowego, lotniczego i wodnego oraz w innych środkach komunikacji publicznej.

Zgodnie z art. 20a ust. 3 ustawy o rehabilitacji (...) przedmiotowe uprawnienie nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Zgodnie z art. 20b ww. ustawy status psa asystującego potwierdza certyfikat wydawany po odbyciu odpowiedniego szkolenia. Certyfikat ten wydaje uprawniony do tego podmiot prowadzący szkolenie psów asystujących, wpisany do rejestru podmiotów uprawnionych do wydawania certyfikatów.

Źródło: www.niepelnosprawni.gov.pl

Podmioty uprawnione do wydawania certyfikatów psa asystującego:


1. "GUT FARMER" S. Gut
ul. Jastrzębia 11
55-120 Osolin
tel. (71) 3106446
email: kontakt@vetoborniki.pl

2. Fundacja "DOG'IQ"
ul. Dworska 11E
40-584 Katowice
tel. (32) 2032225
email: kontakt@dogiq.info

3. Fundacja "VIS MAIOR"
ul. Cieszkowskiego 1/3 m. 75
01-636 Warszawa
tel. (22) 4121099
email: biuro@fundacjavismaior.com

4. Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych Labrador Pies Przewodnik
ul. Żwirki 9a
60-409 Poznań
tel. (61) 8435442
email: biuro@fundacja.labrador.pl

5. Polski Związek Niewidomych
ul. Konwiktorska 9
00-216 Warszawa
tel. (22)6355284
email: rehab.zg@pzn.org.pl

6. Dog & Roll
ul. Grunwaldzka 2
80-244 Gdańsk
tel. 604 80 90 68
email: dogandroll@wp.pl

7. Fundacja "Pomocna Łapa"

ul. Gwizdały 234
07-130 Łochów
tel. 516 08 60 84
email: fundacja@pomocnalapa.pl