Jesteś tutaj:

Nabór wniosków na wymianę kopciuchów 2020

4277
Informacja z 06.03.2020 r.

DO 8 000 ZŁ NA WYMIANĘ KOPCIUCHÓW W 2020 R.!

Zwiększona kwota dofinansowania na wymianę kotłów opalanych paliwem stałym do 8 000,00 zł. Kopciuchy można wymienić na źródła ciepła opalane paliwem gazowym, zasilane energią elektryczną lub pompy ciepła. Podczas ostatniej sesji Rady Gminy (02.03.2020 r.) przyjęto uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Jabłonna.

Najważniejsze zmiany to zwiększenie kwoty dofinansowania na wymianę kotłów opalanych paliwem stałym do 8 000,00 zł. Kopciuchy można wymienić na źródła ciepła opalane paliwem gazowym, zasilane energią elektryczną lub pompy ciepła.

Jednocześnie oprócz dotychczasowych kosztów kwalifikowanych można dołączyć koszty budowy przyłącza gazowego. Pozostałe koszty, które mogą być dofinansowane to koszty demontażu dotychczasowego źródła ciepła, koszty zakupu i montażu nowego źródła ciepła oraz zakup i montaż zasobnika ciepłej wody użytkowej, koszty wykonania lub modernizacji instalacji związanej w nowym źródłem ogrzewania.

Wprowadzono możliwość dofinansowania do wymiany kotłów na olej opałowy i gaz, które są użytkowane minimum 10 lat i posiadają otwartą komorę spalania. Takie wnioski będą rozpatrywane w przypadku wolnych środków budżetowych po 30.06.2020 r.

(Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od publikacji Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego)


Informacja z 04.02.2020 r.

W 2020 r. Gmina kontynuuje Program Wymiany Pieców polegający na dofinansowaniu zmiany istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym. W ramach gminnego projektu mieszkańcy mogą uzyskać dotację w wysokości do 75% poniesionych kosztów (do 6 000,00 zł). Nabór wniosków już się rozpoczął i będzie trwać do 30 czerwca 2020 r.


Główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza jest niska emisja czyli wydobywające się pyły i gazy z kominów domów przy spalaniu paliw stałych takich jak m.in. węgiel, miał, koks, ekogroszek.

Urząd Gminy Jabłonna kontynuuje w 2020 roku program udzielania dotacji celowej na dofinansowanie z budżetu Gminy Jabłonna zadania polegającego na ograniczeniu emisji zanieczyszczeń powietrza przez trwałą zmianę istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym.

Nabór wniosków rozpoczyna się 3 lutego 2020 r. i będzie trwać do 30 czerwca 2020 r.
Decyduje kolejność złożenia wniosku w Urzędzie Gminy Jabłonna. Realizacja wniosków odbywać będzie się do wysokości środków przeznaczonych w budżecie Gminy na ten cel.

Dotacja udzielana jest na wymianę dotychczasowego źródła ciepła na paliwo stałe na nowe niskoemisyjne źródło ciepła takie jak: kocioł gazowy, kocioł olejowy, kocioł elektryczny, kocioł na pellet lub pompa ciepła.

Wnioskodawca może uzyskać dotację w wysokości do 75% poniesionych kosztów lecz nie więcej niż do 6 000,00 zł.


Dotacja może być udzielona na dofinansowanie kosztów kwalifikowanych do realizacji przedsięwzięcia, tj. w szczególności:

- kosztów demontażu dotychczasowego źródła ciepła,
- kosztów zakupu i montażu nowego źródła ciepła z zasobnikiem ciepłej wody,
- kosztów wykonania lub modernizacji instalacji związanej z nowym źródłem ogrzewania,
- kosztów modernizacji i budowy systemu odprowadzania spalin niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowego źródła ciepła.

Dotacja udzielana jest na podstawie umowy i stanowi refundację części kosztów poniesionych w związku z realizacją przedsięwzięcia na postawie faktur/rachunków wystawionych na wnioskodawcę.

Główne warunki dofinansowania przedsięwzięcia polegającego na wymianie źródła ogrzewania:

- wnioskodawca jest właścicielem nieruchomości na której będzie realizowane przedsięwzięcie oraz w przypadku kilku współwłaścicieli posiada ich pisemne zgody na realizacje przedsięwzięcia,
- budynek mieszkalny w którym będzie realizowane przedsięwzięcie zlokalizowany jest na terenie Gminy Jabłonna,
- wnioskodawca nie posiada drugiego źródła ciepła ogrzewającego tą samą powierzchnię użytkową (z wyjątkiem kominków opalanych drewnem),
- wnioskodawca jest osobą fizyczną, a na terenie nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny, w którym będzie wykonywane przedsięwzięcie nie jest prowadzona, jak również nie jest zarejestrowana działalność gospodarcza,
- poniesione koszty przedsięwzięcia przed zawarciem umowy z Gminą Jabłonna nie zostaną dofinansowane.


Procedura udzielania dotacji:
- złożenie wniosku w okresie 03.02.2020 - 30.06.2020 w Urzędzie Gminy Jabłonna, Biuro Obsługi Interesanta na parterze,
- weryfikacja wniosku, w tym wizja pracowników urzędu na nieruchomości, a w przypadku braków we wniosku wezwanie wnioskodawcy do ich uzupełnienia w ciągu 14 dni,
- podpisanie umowy z Gminą Jabłonna,
- realizacja przedsięwzięcia przez Wnioskodawcę:
a) likwidacja starego pieca, kotła opalanego paliwem stałym,
b) montaż nowego kotła,
- po realizacji przedsięwzięcia złożenie wniosku o wypłatę dotacji wraz z załącznikami w Urzędzie Gminy Jabłonna, najpóźniej do 30 października 2020 r.,
- weryfikacja wniosku o wypłatę dotacji, w tym wizja pracowników urzędu na nieruchomości, a w przypadku braków wniosku wezwanie wnioskodawcy do uzupełnienia w ciągu 14 dni,
- wypłata środków na wskazany rachunek bankowy wnioskodawcy.