Jesteś tutaj:

Aktualności

799
Ankieta „Tarcza Antykryzysowa” – NGO
19.05.2020 r.

Badanie przeprowadzane przez Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (LOWES), prowadzony przez Stowarzyszenie BORIS, na prośbę Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

ANKIETA


Spotkanie specjalistyczne poświęcone instrumentom wsparcia dla organizacji pozarządowych w tarczy antykryzysowej
04.05.2020 r.

Stowarzyszenie BORIS zaprasza do udziału w spotkaniu specjalistycznym poświęconym instrumentom wsparcia dla organizacji pozarządowych w tarczy antykryzysowej w dniu 5 maja 2020 w godz. 15.00-18.00, każdy przed swoim komputerem.
W czasie spotkania powiemy m.in.:
1. z jakich instrumentów pomocowych mogą skorzystać organizacje pozarządowe zarówno te nieprowadzące jak i te prowadzące działalność gospodarczą;
2. jak wypełnić wniosek do Urzędu Pracy;
3. jak wypełnić wniosek do ZUS
4. odpowiemy na pytania organizacji związane z tarczą antykryzysową.

Link do wydarzenia: https://wydarzenia.ngo.pl/321560-spotkanie-specjal-jak-organizacje-pozarzadowe-w-praktyce-moga-skorzystac-z-tarczy-antykryzysowej.htmlTarcza dla organizacji
Od 28 kwietnia 2020 r. do 11 maja 2020 r. ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19.


Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: kultury, sztuki, ochrony dóbr, kultury i dziedzictwa narodowego; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.       
                      
----------------------------------------------------


Konkursy ofert na realizacje zadań publicznych- w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej "Bez barier- wypoczynek wakacyjny dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością" oraz w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym "Profilaktyka poprzez sport- wypoczynek wakacyjny dzieci i młodzieży". Termin składania ofert upływa 10 czerwca 2019 r.
----------------------------------------------------


Sąsiedzi się poznają!
Projekt "Sąsiedzi się poznają" zrealizowany został przez Stowarzyszenie Sąsiedzi 05-123 we współpracy z Gminą Jabłonna w ramach współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi. Program sfinansowano ze środków Gminy Jabłonna.


----------------------------------------------------------

-------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------

Od 1 marca 2019 będą obowiązywać nowe wzory ofert, sprawozdań i umów do otwartych konkursów ofert i małych grantów

Nowe rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania oraz w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań wchodzą w życie z dniem 1 marca 2019 roku.

Rozporządzenie dotyczące małych grantów.
Rozporządzenie dotyczące otwartych konkursów ofert.


-------------------------------------------------------------------

Konkursy dla organizacji pozarządowych!
Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe do udziału w konkursach!